Решение №835 от 43439 по гр. дело №4097/4097 на 4-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 835
гр. София, 05.12.2018 година

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД – Трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на двадесет и пети октомври през две хиляди и осемнадесета година в състав:

Председател: Симеон Чаначев
Членове: Борислав Белазелков
Александър Цонев

като изслуша докладваното от съдията Александър Цонев гр. д. № 2911/2018 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 288 ГПК.
Образувано е по две касационни жалби, подадени от Б. Т. И. и И. Х. П., наследници на починалата в хода на делото ищца Р. Л. срещу въззивно решение № 746 от 25.04.2018 г. по в. гр. д. № 2666/2017 г. на Варненски окръжен съд, с което е отхвърлен иска на Р. Л. срещу Р. Т. по чл. 227, ал. 1, б. „в“ ЗЗД – за отмяна на дарение на недвижим имот – апартамент, находящ се в [населено място], обективиран в нот. акт № 193 от 02.06.1993 г., том XX, дело № 5212/1993 г..
За да отхвърли иска по чл.227, ал.1, б.“в“ ЗЗД въззивният съд е приел, че ищцата не е доказала, че ответникът има средства да плаща издръжка.
Срещу приетото от въззивния съд и в двете касационни жалби се излагат доводи, че ответникът Р. Т. нито в отговора на исковата молба, нито във въззивната жалба е направил възражение, че няма средства да плаща издръжка, поради което те не носят доказателствена тежест да установяват обратното.
Във връзка с оплакването, касаторите искат допускане на касационно обжалване на основание чл.280, ал.1, т.1 ГПК, тъй като според тях въззивният съд е нарушил практиката на ВКС по въпроса дали възможността на дарения да дава издръжка е елемент от фактическия състав на чл.227, ал.1, б.“в“ ЗЗД или е правопрепятстващо обстоятелство, което се въвежда от ответника с отговора на исковата молба.
Направеното искане по чл.280, ал.1, т.1 ГПК е основателно.
За да бъде допуснато касационно обжалване на посоченото основание е необходимо да се установи, че по формулирания правен въпрос въззивният съд се е произнесъл в противоречие с практиката на ВКС(т.р.№1-2010-ОСГТК).
В случая по формулирания правен въпрос въззивният съд е приел, че възможността надареният да дава издръжка е елемент от фактическия състав на чл.227, ал.1, б.“в“ ЗЗД, ищецът следва да изложи твърдения за това обстоятелство в исковата молба и съответно да ангажира доказателства за твърденията си, но доколкото с т.р.№1-2013-ОСГК е прието нещо различно, то следва, че са осъществени предпоставките на чл.280, ал.1, т.1 ГПК за допускане на касационно обжалване на въззивното решение.
Воден от горното, ВКС ІІІ ГО
О П Р Е Д Е Л И :

ДОПУСКА касационно обжалване на въззивно решение № 746 от 25.04.2018 г. по в. гр. д. № 2666/2017 г. на Варненски окръжен съд
Указва на всеки от жалбоподателите Б. И. и И. П., че следва да представи в едноседмичен срок от съобщението документ за платена държавна такса за касационно обжалване в размер на 486.17 лв., като в противен случай касационното производство по жалбата му ще бъде прекратено.
Делото да се докладва за насрочване.
Определението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар