Решение №84 от 1.2.2010 по гр. дело №5108/5108 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

Р Е Ш Е Н И Е
№ 84
София, 01.02.2010 година
В   ИМЕТО   НА   НАРОДА
Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в съдебно заседание на двадесет и осми януари две хиляди и десета година, в състав
ПРЕДСЕДАТЕЛ:        ТАНЯ МИТОВА
ЧЛЕНОВЕ:                 ЕМИЛ ТОМОВ
                                    ВЛАДИМИР ЙОРДАНОВ
при участието на секретаря Росица Иванова,
разгледа докладваното от съдия Йорданов
гр.дело N 5108 /2008 г.:
Производството е по чл.303,ал.1,т.1 от ГПК.
Образувано е по молба на М. А. К. от гр. Ч. за отмяна на влезли в сила : Решение № 17 / 2004 г. по гр.д. № 9 /2004 г. на РС Чепеларе, оставено в сила с въззивно Решение № 134 /2004 г. по възз. гр.д. № 184 /2004 г. на окръжен съд Смолян, оставено в сила с Определение № 1175 / 06.11.2007 г. по гр.д. № 1127 /2006 г. на ВКС.
В молбата се поддържа, че молителят се е снабдил с нови доказателства, от значение за това дело, които се съдържат в Приложение № 1: нотариална покана от Държавно лесничейство Чепеларе до ГПК „Св. дух”, Чепеларе, което установява правото на молителя да му бъде възстановено правото на собственост върху гори по горното дело; в това приложение молителят сочи и представя и други документи : декларации на Х. И. от емлячен регистър – стр. 957 към 1929-34 г. и друга към 1949 г., препис от нотариален акт № 70 /1919 г., както и представя Приложение № 2: преписи от други документи, за които молителят твърди, че следва да бъдат разглеждани като нови доказателства, независимо от това, че са представени по посочените дела, защото съдебните инстанции не са ги разгледали. Иска отмяна, евентуално преглед по реда на надзора, въвежда твърдения за наличие на предпоставки по чл.280,ал.1 ГПК, евентуално иска разглеждане на молбата по реда на чл.274 ГПК.
О. с. „З”, гр. Ч., не изразява становище.
Молбата за отмяна следва да се приеме за подадена в срок поради сочената и представена нотариална покана с дата на връчване 03.10.2008 г., останалите доказателства се намират в посочените граждански дела, които са приложени към молбата и в гр.д. № 167 /2008 г. на ВКС, завършило с определение № 273 /07.11.2008 г. на петчленен състав на ВКС, с което е оставена без уважение молбата на М. А. К. за отмяна на посочените и в настоящата молба решения и определение, по отношение на тях сроковете по чл.305,ал.1,т.1 ГПК са изтекли
По основателността на молбата :
В настоящото производство следва да се разглеждат само наведени основания за отмяна, доколкото са предвидени в разпоредбата на чл.303 ГПК и доколкото не са били вече разгледани от петчленния състав на ВКС.
С посочените в молбата за отмяна две решения и определение на ВКС е оставено в сила решение с характер на определение за прекратяване на производството по делото поради недопустимост на иска на молителя с правно основание чл.13,ал.2 ЗВСГЗГФ за възстановяване на право на собственост върху 60 дка гора в ревир „Чуфаджийца”, поради това, че права върху идентичен имот са били вече възстановени на молителя.
В представената нотариална покана от Държавно лесничейство Чепеларе до ГПК „Св. дух”, Чепеларе, се съдържа твърдение, че ГПК стопанисва описани в три точки ревири, между които в т.3 „Чуфаджийца” с обща площ 4426.782 дка, като 5.74 % от ревира, равняващи се на 253.974 дка съгл. чл.7,ал.1 от ЗГ са държавна собственост и на основание чл.7,ал.1 от ЗГ ГПК следва да заплати ползването на собствените на държавата площи за 2005 г., 2006 г. и 2007 г. Към поканата е приложен и документ със заглавие „Справка от Държавно лесничейство Чепеларе” с дата 01.03.2006 г., в който се съдържат същите данни, които са възпроизведени в поканата.
В тези два документа (нотариална покана и справка) не се твърди нищо за правата на молителя, нито на праводатели на молителя и не се споменават индивидуализирани чрез посочване на граници гори. Те не съдържат обстоятелства от значение за спорното правоотношение – относими към правото на възстановяване на право на собственост на молителя, нито доказателства за такива обстоятелства (нито юридически, нито доказателствени факти).
Поради което настоящият състав намира, че те не съдържат, нито се отнасят до нови обстоятелства, нито представляват нови писмени доказателства от съществено значение за делото по смисъла на чл.303,ал.1,т.1 ГПК.
Нотариалният акт № 70 /1919 г. е приложен в много на брой копия в делата на трите инстанции – двете по същество и касационната, както и към молбата за отмяна, по която се е произнесъл петчленният състав на ВКС, той не е ново доказателство по смисъла на чл.303,ал.1,т.1 ГПК.
Другите документи от Приложение № 1 – декларации на Х. И. от емлячен регистър – стр. 957 към 1929-34 г. и друга към 1949 г. са приложени към касационната жалба на молителя с дата 04.08.2006 г. като листа 11 и 12, по нея (молбата) е образувано касационно гр.д. № 1127 /2006 г. на ВКС, по което ВКС се е произнесъл с определение № 1175 /04.11.2007 г., чиято отмяна също се иска. Представянето на тези документи по настоящото дело е след преклузивния срок, установен с разпоредбата на чл.305,ал.1,т.1 ГПК, поради което не следва да бъдат обсъждани, но те не са и нови по смисъла на чл.303,ал.1,т.1 ГПК, молителят не твърди и не доказва, че не е разполагала с тях по време на разглеждането на делото от инстанциите по същество, нито че е съществувала пречка да се снабди с тях по това време.
Поради което следва да се приеме изводът, че предпоставките на чл.303,ал.1,т.5 ГПК не са осъществени.
Производство за преглед по реда на надзора не е уредено в действащия ГПК, затова не може да бъде провеждано. Доводи за неправилност на решенията и определението не следва да бъдат разглеждани, (вкл. твърдения за наличие на предпоставки по чл.280,ал.1 ГПК), тъй като са извън предмета на настоящото производство и поради това, че са изчерпани процесуалните възможности за инстанционен контрол.
Поради изложеното молбата за отмяна е неоснователна. С оглед изхода от това производство на молителя не следва да се присъждат разноски, както и на ОС „З”, гр. Ч., която не претендира разноски и не е доказала, че е направила такива.
Воден от горното настоящият състав на Върховния касационен съд, трето гражданско отделение
Р Е Ш И :
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на М. А. К. от гр. Ч. за отмяна на влезли в сила : Решение № 17 / 2004 г. по гр.д. № 9 /2004 г. на РС Чепеларе, оставено в сила с въззивно Решение № 134 /2004 г. по възз. гр.д. № 184 /2004 г. на окръжен съд Смолян, оставено в сила с Определение № 1175 / 06.11.2007 г. по гр.д. № 1127 /2006 г. на ВКС
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ: 1.
2.

Оценете статията

Вашият коментар