Решение №84 от 41696 по търг. дело №937/937 на 1-во тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 84

ГР. С., 26.02.2014 г.

Върховният касационен съд на Република България, трето гр. отделение, в закрито заседание на 24.02.14 г. в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЦЕНКА ГЕОРГИЕВА
ЧЛЕНОВЕ: МАРИЯ ИВАНОВА
ИЛИЯНА ПАПАЗОВА

Като разгледа докладваното от съдия И. гр.д. №4545/13 г., намира следното:

Производството е по чл.248 от ГПК.
В срока по ал.1 на посочената разпоредба е постъпила молба от К. Ж. – ответник по касационна жалба, за допълване на постановеното по делото определение с присъждане на сторените в производството по чл.288 от ГПК разноски за адвокатско възнаграждение в размер на 900 лв.
Ответникът по молбата [фирма], [населено място], не изразява становище.
Молбата е допустима и основателна – с определение по делото от 14.11.13 г. не е допуснато касационно обжалване на въззивното решение. Съобразно изхода на спора пред касационната инстанция, на молителката следва да се присъдят претендираните разноски, поискани своевременно с отговора на жалбата и удостоверени с имащата характер на разписка част от адвокатското пълномощно.
Затова ВКС на РБ, трето гр. отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ОСЪЖДА [фирма], [населено място] да заплати на К. Д. Ж. сумата 900 / деветстотин/ лв., разноски за производството пред ВКС, за адвокатско възнаграждение.
Определението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар