Решение №843 от 41814 по гр. дело №1331/1331 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

3

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 843

С. 24.06.2014 г.

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 3 юни две хиляди и четиринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ценка Георгиева
ЧЛЕНОВЕ: Мария Иванова
Илияна Папазова

разгледа докладваното от съдията Ц. Г.
дело № 1331/2014 година

Производството е по чл. 288 ГПК.
Образувано е по касационна жалба на [фирма] [населено място], подадена от пълномощника адв. И. П., срещу въззивното решение на Софийски градски съд, ГО, ІV-А с-в, № 6820 от 15.10.2013г. по в.гр.д. № 3373/2013г., с което е отменено решението на Софийски районен съд, 64 с-в, от 7.01.2013г. по гр.д. № 44035/2012г., с което са отхвърлени предявените от Мария М. Д. против [фирма] искове по чл. 344, ал. 1, т. 1-3 КТ, и вместо него с въззивното решение исковете са уважени.
Ответницата по касация Мария М. Д. чрез пълномощника си адв. П. П. моли да не допусне касационно обжалване на въззивното решение.
Върховният касационен съд, състав на трето г.о. намира, че касационната жалба е подадена в срока по чл. 283 ГПК от легитимирано лице, срещу подлежащо на обжалване съдебно решение и е процесуално допустима.
За да се произнесе относно наличието на предпоставките на чл. 280, ал. 1 ГПК за допускане на касационно обжалване на въззивното решение ВКС съобрази следното:
За да уважи предявените от Мария М. Д. против [фирма] искове по чл. 344, ал. 1, т. 1-3 КТ, въззивният съд е приел, че не е установено основанието за уволнение по чл. 328, ал. 1, т. 3 КТ – намаляване на обема на работата. Не е установено намаляване на общия обем от работата в предприятието и пряката връзка между нейния намален капацитет към дейността, извършвана от уволнения, въпреки, че в новото щатно разписание от м. юни 2012г в отдел „Е.” е премахната заеманата от ищцата една щатна бройка за длъжността „търговски асистент”. След анализ на заключението на вещо лице е приел, че спадът от 14% на продажбите е несъществен. Не е установен намален обем в дейността на ответника и в някоя от останалите дейности от широкообхватния му предмет на дейност според вписването в търговския регистър. Не е доказано и наличието на причинна връзка между обективно намален капацитет на определена дейност, включително и тази на продажби на артикули, и трудовата функция на ищцата, нито действително намален обем на изпълняваната от ищцата работа към момента на уволнението. Ответникът поначало назначава ищцата единствено с оглед временно наложилата се увеличена необходимост от изпълнение на нейната трудова функция като помощна спрямо част от тази на „продуктов мениджър”, а именно за прехвърляне на наличните данни за продуктите от старата в нова софтуерна система. Въз основа на заключението на съдебно счетоводната експертиза за въвеждане от ищцата съответно по 20, 87, 201, 95, 104, 65 и 17 продукта месечно в рамките на проверяваният период м.01.2012г. – м.07.2012г. съдът е приел, че през по-голямата част от периода е налице ръст в работата на ищцата. Единственият несъществен спад от 65 въведени продукта е през месецът на уволнението, който не е изцяло отработен, а същественият спад от 17 продукта през м.07.2012г. е последващ уволнението, поради което е ирелевантен за спора. В заключение е приел, че не се установява намаление и конкретно в работата на ищцата към момента на уволнението – 19.06.2012г.
К. моли да се допусне касационно обжалване на основание чл. 280, ал. 1, т. 1 и 3 ГПК по материалноправните въпроси: за предпоставките за уважаване на иска по чл. 344, ал. 1, т. 3 КТ, решен според него в противоречие с ТР № 3/96г. ОСГК на ВКС тъй като не са представени доказателства за оставането на ищцата без работа след уволнението; намаляването на обема на работа дали касае само фактически извършваната работа от предприятието, или трябва да е налице намаляване на обема на работата във всички сфери на предмет на дейност, регистрирани в ТР, но неосъществявани от търговеца; намаления ръст на приходите от 14% съществен ли е или не, и какъв е обективният праг при процентово изражение на намаляване на приходите на предприятието, отразяващ намаляване на обема на работа; и по процесуалноправния въпрос може ли с гласни доказателства да се установява намаляване на обема на работата. Представя решение № 174/2012г. ІV г.о. ВКС по прилагането на чл. 328, ал. 1, т. 3 КТ.
ВКС намира, че въззивното решение следва да се допусне до касационно обжалване на основание чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК по първия от поставените въпроси, относно предпоставките за уважаване на иска по чл. 344, ал. 1, т. 3 КТ, който е от значение за решаването на делото и същевременно е от значение за точното прилагане на закона и за развитието на правото.
Останалите въпроси, свързани с наличието на основанието за уволнение по чл. 328, ал. 1, т. 3 КТ, не са от значение за решаването на делото. Мотивите на съда за липса на намаляване на обема на работата са основани върху обстоен анализ на извършваната от дружеството основна дейност и върху обема на извършваната от ищцата работа. Процентното изражение на намаляване на приходите на предприятието е само допълнителен мотив към изложените от съда съображения.
На касатора следва да се укаже да внесе по сметка на ВКС държавна такса в размер на 113,40лв. за разглеждане на касационната жалба, на основание чл. 18, ал. 2, т. 2 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, върху обжалваемия интерес.
Водим от горното съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ДОПУСКА касационно обжалване на въззивното решение на Софийски градски съд, ГО, ІV-А с-в, № 6820 от 15.10.2013г. по в.гр.д. № 3373/2013г. в частта относно иска по чл. 344, ал. 1, т. 3 КТ.
НЕ ДОПУСКА касационно обжалване на въззивното решение на Софийски градски съд в останалата част относно исковете по чл. 344, ал. 1, т. 1 и 2 КТ.
Указва на [фирма] [населено място] да внесе по сметка на ВКС държавна такса в размер на 113,40 лв., като в съобщението се впише, че при неизпълнение на указанието касационната жалба ще бъде върната.
След представяне на вносна бележка за платена държавна такса делото да се докладва на председателя на ІІІ г. о. на ВКС за насрочване.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар