Решение №93 от 42450 по търг. дело №897/897 на 2-ро тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 93

Гр.С., 21.03.2016г.

Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на петнадесети март през двехиляди и шестнадесета година, в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЦЕНКА ГЕОРГИЕВА
ЧЛЕНОВЕ: ИЛИЯНА ПАПАЗОВА
МАЙЯ РУСЕВА

при участието на секретаря …….., като разгледа докладваното от съдията Р. г.д. N.1009 по описа за 2016г., за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството е по чл.307 ал.1 ГПК.
Образувано е по молби вх.№.4158/15.01.15г. и вх.№.4159/15.01.15 на И. П. И. и М. Г. И. за отмяна на влязло в сила решение №.17469/16.10.14 по ч.г.д.№.11598/14 на СГС, ІV Вс. – с което жалбите на молителите срещу постановление за възлагане на недвижим имот от 20.05.14 по и.д.№.20128470400756/12 по описа на ЧСИ Н. П. са оставени без уважение.
Молбите за отмяна не са надлежно вписани съобразно чл.112 б.”к” ЗС в предоставения за това срок – въпреки надлежното уведомяване на молителите за указанията.
Доколкото въпросът дали вписването на молба за отмяна на влязло в сила решение, подлежащо на вписване, представлява изискване за нейната редовност, респективно как следва да процедира съдът, когато молбата за отмяна не е вписана съгласно чл.112 б.”к” ЗС, е включен в предмета на разглеждане по т.д.№.7/2014г. на ОСГТК на ВКС /т.2/, настоящият състав намира, че производството по делото следва да бъде спряно на основание чл.292 вр. с чл.229 ал.1 т.7 ГПК до приключване на производството по т.д. № 7/2014 г. на ОСГТК на ВКС.
Водим от горното, Върховният касационен съд, ІІІ ГО,

ОПРЕДЕЛИ:

СПИРА производството по гр.д.№.1009/16г. на ІІІ ГО на ВКС до приключване на производството по т.д. № 7/2014 г. на ОСГТК на ВКС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар