Решение №936 от 15.10.2008 по гр. дело №536/536 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

 
Р  Е  Ш  Е  Н И  Е
 
N 936
 
София, 15.10.2008г.
 
В ИМЕТО НА НАРОДА
 
    Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в съдебно заседание на тридесети септември…………………………………..
две хиляди и осма година в състав:
                                                                   Председател:   ТАНЯ МИТОВА                                                                                     Членове:   БОРИСЛАВ БЕЛАЗЕЛКОВ
                                                                                            МАРИЯ ИВАНОВА
                                                                                           
при секретаря………….Р. ИВАНОВА………………………………………………………….. в присъствието на прокурора ……….…………………………………………………. изслуша докладваното от председателя (съдията) ТАНЯ МИТОВА……………………….
гр.дело N 536/2008 година.
Производството е по чл.218а, ал.1, б.”а” ГПК /отм./.
К. И. И. от гр. В. е подал касационна жалба срещу решение № 152 от 25.06.2007 година по гр.д. N 232/2007 година на Видинския окръжен съд, с което е оставено в сила решение № 203 от 16.03.2007г. по гр.д. № 127/2007г. на Видинския районен съд и е отхвърлен иск с правно основание чл.19, ал.1 от Закона за гражданската регистрация/ЗГР/. В жалбата се поддържат оплаквания за допуснати нарушения на материалния закон и необоснованост – касационни основания за отмяна по чл.218б, ал.1, б. “в” ГПК. Конкретните доводи са във връзка с тълкуването на израза “важни причини”, от наличието на които зависи да се допусне промяна на имената на касатора от К. И. И. на К. И. Левит. Касаторът се позовава на чл.8 и 9, ал.2 от Конвенцията за защита на правата на човека и и чл.11, ал.1 от Конвенцията за защита на националните малцинства, според които ограничения в индивидуалните права на гражданите се налагат само и единствено, когато нарушават или съдържат предпоставки за нарушаване на правата, свободите и законните интереси на останалите граждани.
Ответникът О. В. не е заявил становище.
Жалбата е постъпила в срока по чл.218в, ал.1 ГПК и е процесуално допустима. Върховният касационен съд, като взе предвид изложените касационните основания и данните по делото, приема за установено следното:
За да отхвърли молбата на касатора за промяна на фамилното му име от И. на ЛЕВИТ съдът е приел, че не са налице важни обстоятелства, които да правят искането основателно. Фамилното име И. не е обществено неудобно или неподходящо, а според закона важните обстоятелства трябва да са обективно обусловени. Те не могат да бъдат въпрос на лична преценка от страна на искателя. Дори и той да не е в добри лични отношения с баща си, последният е известен, поради което няма основание да носи фамилното име на майка си. Не е доказал по никакъв начин и принадлежността си към еврейската общност както по линия на баща си, така и на майка си.
Решението е правилно, а касационната жалба неоснователна. На всички доводи в нея вече е даден законосъобразен и обоснован отговор от въззивния съд. Няма промяна на обстоятелствата, която да оправдава желанието на молителя да носи фамилно име, различно от определеното в закона – фамилното име на всеки български гражданин се образува от фамилното или бащиното име на бащата – чл.14 ЗГР. В този смисъл желанието му да носи фамилното име на майка си е в разрез с българското законодателство. Промяната на имената се допуска по изключение и не зависи от субективното отношение на заявителя, а от наличието на обективни предпоставки, които законът е уредил изчерпателно. Позоваването на международните актове е неоснователно, тъй като касаторът нито принадлежи към национално малцинство, нито поведението му може да се приеме за такова, което не засяга законните интереси на обществото или на отделни негови граждани. Заявените обстоятелства не обосновават правна възможност за промяна на фамилното име, тъй като не са от кръга на законоустановените.
По изложените съображения и в съответствие с правомощията си по чл.218ж, ал.1 ГПК Върховният касационен съд – състав на III г. о.
 
Р Е Ш И :
 
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 152 от 25.06.2007 година по гр.д. N 232/2007 година на Видинския окръжен съд.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 
ЧЛЕНОВЕ:1.
 
2.

Оценете статията

Вашият коментар