Решение №94 от 42450 по търг. дело №781/781 на 2-ро тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№94

[населено място], 21.03. 2016 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание в състав:
Председател: Ценка Георгиева
Членове: Илияна Папазова
Майя Русева

като изслуша докладваното от съдия Ц. Г. гр. д. № 704/2016 г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 307, ал. 1 ГПК.
Образувано е по подадена от М. Т. М. от [населено място] молба за отмяна на основание чл. 303, ал. 1, т. 3 на влязлото в сила решение № 505 от 20.03.2013г. по в.гр.д. № 3013/2011г. на Пловдивския окръжен съд, ГК, 14 с-в, с което е отменено решение № 2954/21.07.2011г. по гр.д. № 5151/2010г. на Пловдивския районен съд, 13 гр.с-в /с което е допусната съдебна делба на процесния недвижим имот/ по отношение на квотите и страните и вместо него е допуснато извършване на съдебна делба при квоти: 15/30 ид.ч. за М. и Й. М. в режим на СИО, 3/30 ид.ч. за М. М., 3/30 ид.ч. за Н. В., 3/30 ид.ч. за Н. Й., 3/30 ид.ч. за Ж. В., 3/30 ид.ч. за И. Б..
В молбата е посочено, че с приложеното решение на Пловдивски районен съд, ХІІІ гр. с-в, от 06.04.2015г. по гр.д. № 8634/2014г. е обезсилено решението на Пловдивски районен съд от 01.10.1991г. по гр.д. № 4646/1990г., на което е базирано решението на ПОС, чиято отмяна се иска. Молителката твърди наличие на основанието по чл. 303, ал. 1, т. 3 ГПК – решението е основано на постановление на съд или на друго държавно учреждение, което впоследствие е било отменено. Относно момента на узнаване е посочено, че молителката е узнала за вписването на представеното решение на Пловдивския районен съд, 13 гр. състав, постановено по гр.д. № 8634/2014 г., в края на месец август 2015 г.
Настоящият състав на съда, като обсъди по реда на чл. 307, ал. 1 ГПК наличието на предпоставките за допустимост намира, че подадената молба за отмяна следва да бъде допусната до разглеждане, тъй като е подадена в предвидения в чл. 305, ал. 1, т. 3 ГПК срок съобразно твърденията на молителката и липсата към този момент на твърдения и доказателства, които да ги опровергават, от легитимирана страна, срещу подлежащо на отмяна по реда на чл. 303, ал. 1 ГПК влязло в сила съдебно решение.
С оглед изложените съображения Върховният касационен съд, трето гражданско отделение
О П Р Е Д Е Л И :

ДОПУСКА до разглеждане подадената от М. Т. М. от [населено място] молба за отмяна на основание чл. 303, ал. 1, т. 3 ГПК на влязлото в сила решение № 505 от 20.03.2013г. по в.гр.д. № 3013/2011г. на Пловдивския окръжен съд, ГК, 14 с-в.
Делото да се докладва на председателя на трето гражданско отделение на ВКС за насрочване в открито съдебно заседание.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар