решениие №563 от 40466 по гр. дело №1790/1790 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 563

София 15.10.2010 г.

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в съдебно заседание на 21 септември две хиляди и десета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ценка Георгиева
ЧЛЕНОВЕ: Мария Иванова
Илияна Папазова

разгледа докладваното от съдията Ц. Георгиева
дело № 1790/2009 година
Производството е образувано по молба на К. Н. Й. М. В. Б., гражданин на Холандия, за отмяна на основание чл. 231, ал. 1, б. „е” ГПК /отм./ на влязлото в сила решение от 14.06.2007г. по в.гр.д. № 1941/2006г. на Софийски апелативен съд, ГО, ІІ с-в, в частта, с която е уважен предявеният от В. К. К. против К. Н. Й. М. В. Б. иск с правно основание чл. 21, ал. 2 СК /отм./.
Ответницата по молбата за отмяна В. К. К. от гр. София чрез пълномощника си адв. Н. И. заявява становище за недопустимост на молбата. Претендира разноските по делото.
Върховният касационен съд, състав на трето г.о. намира, че молбата за отмяна е процесуално недопустима поради следните съображения:
Молбата за отмяна е подадена на 04.02.2008г. срещу тази част на въззивното решение, която поради липса на жалба е влязла в сила след изтичане на срока за обжалването му. Разгледаната от ВКС касационна жалба на В. К. К. срещу същото решение в отхвърлената част на иска е неотносима към предмета на молбата за отмяна от К. Н. Й. М. В. Б. и срока за подаването й. Поради изложените съображения и съгласно § 2, ал. 12 ГПК, тъй като молбата за отмяна е постъпила до 1.03.2008г., същата следва да се разгледа по реда на отменения ГПК.
Съгласно чл. 232, ал. 1 ГПК /отм./ молбата за отмяна по чл. 231, ал. 1, б. „е” ГПК /отм./ може да се подаде в 3-месечен срок от деня, в който страната или нейният представител са узнали за решението, но не по-късно от една година от влизане на решението в сила. В случая въззивното решение, чиято отмяна се иска е съобщено на пълномощника на молителя – адв. Г., на 20.06.2007г., следователно решението е влязло в сила по отношение на молителя на 20.07.2007г. Молбата за отмяна е подадена на 04.02.2008г. – след изтичане на тримесечния срок от влизане на решението в сила.
Доводите на молителя, че е бил оттеглил пълномощията си от адв. Г., не променят горните изводи. Съгласно чл. 23 ГПК /отм./ доверителят има право да оттегли във всяко време пълномощията си, но извършените законно от пълномощника действия до оттегляне на пълномощното остават в сила. По делото не е представена молба от К. Н. Й. М. В. Б. за оттегляне на пълномощията от адв. Г.. На 25.09.2008г. е постъпила е молба от адв. И. Г., с която заявява, че пълномощията му са оттеглени. Следователно извършените до този момент действия от адв. Г., включително получаването на съобщението за въззивното решение, са законно извършени в качеството му на пълномощник на молителя.
Предвид изложеното молбата за отмяна на влязлото в сила решение е процесуално недопустима и следва да се остави без разглеждане. На ответницата по молбата следва да се присъдят разноските по делото в размер на 1000 лв.
Водим от горното Върховният касационен съд, състав на трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молбата на К. Н. Й. М. В. Б., гражданин на Холандия, за отмяна на основание чл. 231, ал. 1, б. „е” ГПК /отм./ на влязлото в сила решение от 14.06.2007г. по в.гр.д. № 1941/2006г. на Софийски апелативен съд, ГО, ІІ с-в, в частта, с която е уважен предявеният от В. К. К. против К. Н. Й. М. В. Б. иск с правно основание чл. 21, ал. 2 СК /отм./.
ОСЪЖДА К. Н. Й. М. В. Б., гражданин на Холандия, да заплати на В. К. К. от гр. София сумата 1000 лв. разноски по делото.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба в едноседмичен срок от връчването му пред друг тричленен състав на ВКС.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар