fbpx

2_588/26.07.2017г.

2_588/26.07.2017г.
ЗМДТ – чл.59, ал.1
* чл. 54, ал.7

В запитването поставяте въпроса когато МПС с мощност до 74kw не отговаря на екологичните категории „Евро3“, „Евро 4“, „Евро 5“, „Евро 6“ и ЕЕV, дали документа удостоверяващ, че МПС е снабдено с катализаторно устройство следва да бъде издаден от оторизиран представител на съответната марка или е възможно да е издаден от който и да е сервиз или пункт за годишен технически преглед.
С оглед изложеното в запитването и при сега действащата нормативна уредба, изразявам следното принципно становище:
На основание чл.59, ал.1 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) за превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW включително, снабдени с действащи катализаторни устройства и несъответстващи на екологичните категории „Евро 3“, „Евро 4“, „Евро 5“, „Евро 6“ и „EEV“, определеният по чл.55 данък за съответната година се заплаща с намаление от 20 до 40 на сто по решение на общинския съвет.
За прилагане на преференцията е необходимо на първо място да е подадена декларация по чл.54, ал.1 ЗМДТ за притежаван лек автомобил или друго превозно средство, в която да е отбелязано наличието на изискваните от закона характеристики. На второ място, законовото изискване е катализаторното устройство да е „действащо”. Това обстоятелство може да бъде установено само от лица със специална техническа компетентност.
Правомощието общинските служители, които имат права и задължения на органи по приходите в данъчните производства, да изискват документи за удостоверяване на факти и обстоятелства, имащи значение за данъчното облагане, е уредена в чл. 54, ал.7 от ЗМДТ, както и в чл.12 , ал.1, т.7 от Данъчно – осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).
Наличието на действащо катализаторно устройство е именно такова обстоятелство, имащо значение за данъчното облагане, което може да бъде установено след преглед и анализ на технически компетентни лица. Преценката в кои случаи да се изисква документ е на администриращия орган.
В отговор на запитване от ЦУ на НАП до ИА „Българска служба за акредитация” относно организациите, притежаващи необходимата компетентност за извършване на анализи и издаване на документи, удостоверяващи наличието на „действащо катализаторно устройство” на превозни средства, НАП е уведомена, че „контролно-техническите пунктове за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътни превозни средства извършват и проверки относно съдържанието на въглероден оксид на МПС без каталитични неутрализатори и с катализатори /реда и условията за извършване на периодични прегледи са регламентирани в Наредба № 32 на МТ /обн. ДВ , бр. 74 от 1999 г./. Установяването на „действащи катализаторни устройства” на превозни средства „следва да е ангажимент на тези пунктове”.

Видно от горното, в хода на конкретно производство по ДОПК във връзка с регламентираните в чл.59, ал.1 от ЗМДТ преференции при данъка върху превозните средства, органът по приходите може да се обърне към ИА „Българска служба за акредитация”.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Scroll to Top