аличаване от Търговския регистър на ЕТ, регистриран по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

.№ 24-33-36
Дата,26.03.2012
ЗДДС, чл. 107, т. 3;
ЗДДС, чл. 109, ал. 1;
ЗДДС, чл. 110, ал. 1, т. 2;
ЗДДС, чл. 110, ал. 2.
Относно:Заличаване от Търговския регистър на ЕТ, регистриран по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
Във Ваше писмено запитване, препратено по компетентност в ЦУ на НАП с вх.№ 24-33-36/17.02.2012 г. е посочено, че ЕТ не е пререгистриран в Агенцията по вписванията. Документи за пререгистрация са подадени на 21.01.2012 г. Фирмата е действаща и е регистрирана по ЗДДС. През месец януари 2012 г. е работила, издавала е фактури и е маркирала продажби на касов апарат. Общият оборот за последните 12 месеца (01.01.2011 г. – 31.12.2011 г.) е под прага за задължителна регистрация по чл.96 от ЗДДС (……….. лв.).
Поставени са следните въпроси:
1.Трябва ли фирмата да подава ДДС декларация и дневници за покупки и продажби за м.януари 2012 г.?
2.Трябва ли да подам документи за дерегистрация на ЕТ по ЗДДС?
3.Ако ЕТ отпадне от ДДС, може ли физическото лице да се регистрира по ЗДДС като приемник на активите на ЕТ?
Предвид изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, по зададените от Вас въпроси на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите изразявам следното становище:
Съгласно разпоредбата на §5, ал.1 от ПЗР на ЗТР (в редакцията на текста Обн. ДВ, бр. 34 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) едноличните търговци и клоновете на чуждестранните търговци, за които не е поискана пререгистрация в срока по § 4, ал. 1 (т.е. до 31.12.2011 г.), се считат за заличени по силата на закона от 1 януари 2012 г., като съдът по регистрацията архивира фирмените им дела.
Необходимо е да се подчертае, че с регистрирането на едно физическо лице в Търговския регистър като едноличен търговец, същото не придобива нова или различна правосубектност, а само качеството на търговец, вписан в Търговския регистър. В този аспект, за целите на производствата по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) и във връзка с декларирането на задълженията за данъци и задължителни осигурителни вноски за доходите и печалбите от извършваната търговска дейност, субект и задължено лице е физическото лице, което се е регистрирало като едноличен търговец.
Поради горното съображение, след заличаването ex lege на едноличните търговци, които не са поискали пререгистрация по реда на Закона за Търговския регистър до 31.12.2011 г. не съществува правна пречка изискуемите по закон – декларации, отчети, заявления и други документи, касаещи осъществяваната от едноличния търговец дейност през 2011 г., да бъдат подадени в съответните законови срокове и подписани от физическото лице.
Заличаването на едноличния търговец от търговския регистър е основание за задължителна дерегистрация по ЗДДС (чл.107, т.3 на закона), освен ако:
а) лицето подлежи на задължителна регистрация по реда на чл.96, ал.1 от ЗДДС за облагаемия оборот за извършените от него доставки, представляващи независима икономическа дейност, или ако са налице основанията по чл.108, ал.2 от закона;
б) не са налице условията по буква “а“ и лицето в 14-дневен срок от вписване на заличаването в търговския регистър подаде в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите заявление за регистрация, в което заявява продължаване на регистрацията при условията на чл.100, ал.1 от ЗДДС.
Видно от изложеното в запитването, ЕТ не подлежи на задължителна регистрация по чл.96, ал.1 от закона и в случай, че не са налице и основанията по чл.108, ал.2 (продължителност на регистрацията за период най-малко две години при регистрация по избор), то условията по цитираната по-горе буква „а” на разпоредбата на чл.107, т.3 от данъчния закон не са налице. В тази връзка с оглед на зададените от Вас втори и трети въпроси, моля да имате предвид, че в срок до 16 януари 2012 г. (тъй като 14 януари е неработен ден) едноличните търговци, които не са се пререгистрирали в Агенцията по вписванията или не са подали искане за пререгистрация до края на миналата година, и имат регистрация по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), са били длъжни да подадат в НАП заявление за дерегистрация или са могли да подадат заявление за доброволна регистрация и да останат регистрирани по ЗДДС като физически лица. Ако това не е направено от тях в посочения по-горе срок, органите по приходите ще заличат служебно специалната им регистрация за целите на облагането с данък върху добавената стойност.
Процедурата за дерегистрация по инициатива на органа по приходите в разглежданата хипотеза е разписана в чл.110, ал.1, т.2 и ал.2 от ЗДДС, във връзка с чл.109, ал.1 от данъчния закон. В тази връзка следва да се има предвид и нормата на чл.111, ал.1 от закона, съгласно която към датата на дерегистрацията се смята, че лицето извършва доставка по смисъла на закона на всички налични стоки и/или услуги, за които е ползвало изцяло или частично данъчен кредит и които са:
1. активи по смисъла на Закона за счетоводството, или
2. активи по смисъла на Закона за корпоративното подоходно облагане, различни от активи по смисъла на Закона за счетоводството.
Данъкът за тези доставки се включва в резултата за последния данъчен период (ал.3 на чл.111 от ЗДДС).
В допълнение, в случаите когато физическите лица, извършващи независима икономическа дейност са заличени по силата на закона като еднолични търговци, те могат да подадат заявление за доброволна регистрация по реда на ЗДДС, включително в случаите, когато са били дерегистрирани служебно от органите по приходите.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕНДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА
ПРИХОДИТЕ
/КРАСИМИР СТЕФАНОВ/’

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Оценете статията Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково

Прочети »