Дължими осигурителни вноски върху изплатени суми, вместо командировъчни дневни пари на служители

НЕВДПОВ, чл. 1, ал. 8, т. 1
Относно: Дължими осигурителни вноски върху изплатени суми, вместо командировъчни дневни пари на служители по реда на § 3 от допълнителните разпоредби на Постановление № 133 на Министерския съвет от 1993 г.

Във връзка с Ваше писмено запитване с вх. № М-26-Б-98/2012 г. по описа на Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП), изразявам следното становище:
Фактическата обстановка, изложена в запитването е следната:
На част от служителите в дружеството се изплащат суми на основание § 3 от Допълнителните разпоредби на Постановление 133 на Министерски съвет от 1993 година. Сумите надхвърлят двукратния размер на дневните пари при командировка, определен с Наредбата за командировките в страната. Поставени са следните въпроси:
Дължат ли се осигурителни вноски върху сумите, изплащани на основание §3  от ДР на ПМС № 133/1993 г. над двукратния им размер, в какъв размер и за кои фондове?
Предвид изложената фактическа обстановка и относимата към нея нормативна уредба, изразявам следното становище:

Съгласно § 3 от допълнителните разпоредби на Постановление № 133 на Министерския съвет, на работниците и служителите в автотранспортната дейност и железопътния транспорт, във вагон-ресторантите, в подвижните пощенски служби, подвижната охрана и други подобни дейности, при които служебната работа се изпълнява по време на пътуване до друго населено място (обект), вместо командировъчни дневни пари за покриване на допълнителните разходи за храна се заплаща не по-малко от 0,0035 лв. на всеки пропътуван километър. Когато пътуването е свързано с нощуване в друго населено място (обект) извън местодомуването, вместо за пропътуван километър може да се заплащат командировъчни дневни пари по размерите, определени с Наредбата за командировките в страната, както и да се заплащат квартирни пари по условията на същата наредба.
С Постановление № 32 от 16 февруари 2012 г.(Обн. ДВ, бр. 16 от 24 февруари 2012 г., в сила от 1 януари 2012 г., с изключение на § 1, т. 2, буква „а”, която влиза в сила от 1 март 2012 г.) в сила от от 01.03.2012 г.  разпоредбата на    чл. 1, ал. 8, т. 1 от Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски/НЕВДПОВ/ е изменена и допълнена, като размерът на дневните пари при командировка, върху които не се дължат и внасят осигурителни вноски е ограничен до двукратния им размер, определен в нормативен акт. Съгласно чл. 1, ал. 8, т. 1 от НЕВДПОВ, не се изчисляват и внасят осигурителни вноски върху дневните пари при командировка до двукратния им размер, определен в нормативен акт, пътните и квартирните пари при командировка или заместващите ги възнаграждения, включително тези по § 3 от допълнителните разпоредби на Постановление № 133 на Министерския съвет от 1993 г. за приемане на Наредба за допълнителните и други трудови възнаграждения и изплатените пътни и квартирни пари за сметка на възложителя на лица, работещи без трудови правоотношения.
С оглед гореизложеното, върху изплатените суми вместо командировъчни дневни пари на служители по реда на § 3 от допълнителните разпоредби на Постановление № 133 на Министерския съвет от 1993 г. над двукратния размерсе дължат осигурителни вноски за всички фондове на ДОО /„Пенсии”, „Общо заболяване и майчинство”, „Трудова злополука и професионална болест” и „Безработица”/, ДЗПО, здравно осигуряване и вноски за фонд „ГВРС“ /с изключение на вноските за фонда за 2011 г. и 2012 г./.
 Относно размерите на осигурителните вноски следва да имате предвид разпоредбите на:
чл. 6, ал. 1 от КСО – за ДОО;
чл. 157 от КСО – за ДЗПО;
чл. 2 от  Закона за бюджета на НЗОК за 2012 г. – за здравно осигуряване. 

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

право на приспадане на данъчен кредит за придобит лек автомобил, който ще се използва за транспортно обслужване на управителя съгласно Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

3_221/20.01.2012г.ЗДДС, чл.70, ал.1, т.4Относно: право на приспадане на данъчен кредит за придобит лек автомобил, който ще се използва…