дължими вноски за ДОО, ДЗПО в универсален пенсионен фонд и здравно осигуряване върху среднодневното брутно възнаграждение за първия ден от временната неработоспособност и облагането му с данък по ЗДДФ

1_157/04.09.2007г.
КСО Чл.40,ал.4
ОТНОСНО : дължими вноски за ДОО, ДЗПО в универсален пенсионен фонд и здравно осигуряване върху среднодневното брутно възнаграждение за първия ден от временната неработоспособност и облагането му с данък по ЗДДФЛ
Уважаема госпожа ………..
Във връзка с Ваше запитване, заведено с вх. № ………………2007г. в
Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” – гр. …………., относно дължими вноски за ДОО, ДЗПО в универсален пенсионен фонд и здравно осигуряване върху среднодневното брутно възнаграждение за първия ден от временната неработоспособност и облагането му с данък по ЗДДФЛ, изразяваме следното становище :
След редакцията на чл.40, ал.4 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/ в сила от 01.01.2007г. за първия работен ден от временната неработоспособност осигурителят изплаща на осигуреното лице вместо парично обезщетение среднодневното брутно възнаграждение за месеца, в който е настъпила временната неработоспособност, но не по-малко от среднодневното уговорено възнаграждение.Разпоредбата се прилага само за случаите, когато временната неработоспособност е настъпила след 31.12.2006г.
Доходът, върху които се дължат осигурителни вноски, включва всички възнаграждения, включително начислените и неизплатени и други доходи от трудова дейност /чл.6,ал.2 от КСО/. На основание чл.6,ал.3 от Кодекса, осигурителните вноски за работниците и служителите се дължат върху получените или начислените, но неизплатени брутни месечни възнаграждения, но върху не по-малко от минималния месечен размер на осигурителния доход за календарната година по дейностии групи професии и не повече отмаксималния месечен размер на осигурителния доход определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване.Разпоредбите на КСО по отношение компонентите на осигурителният доход са доразвити в Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които си правят осигурителни вноски.Върхусреднодневното брутно възнаграждение за първия работен ден от временната работоспособност работодателят дължи вноски за държавно обществено осигуряване, тъй като съгласно разпоредбата на чл.1,ал.2 от Наредбата, осигурителни вноски се внасят включително върху възнагражденията за платените от работодателя отпуски по чл.162 от Кодекса на труда. Съобразно осигурените социални рискове, вноските се внасят в размерите,определени с чл.6,ал.3 от КСО /65:35 за 2007г. с изключение на вноската за фонд „Трудова злополука и професионалнаболест”, която съгласно чл.6,ал.6 от КСО е изцяло за сметка на осигурителите.
На основание чл.127, чл.1 от КСО, родените след 31.12.1959г., които подлежат на задължително осигуряване по реда на част първа от Кодекса, задължително се осигуряват за допълнителна пенсия в универсален пенсионен фонд. Следователно върху среднодневното възнаграждение за първия работен ден от временната неработоспособност се дължат вноски и за ДЗПО в Универсален пенсионен фонд.Осигурителните вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване се внасят върху доходите, за които се дължат вноски държавното обществено осигуряване /чл.157, ал.6 от КСО/. Вноските за универсалните пенсионни фондове се разпределятмежду осигурителите и осигурените лица в съотношението по чл.6,ал.3 от КСО. С размера на вноскатаза ДЗПО в Универсален пенсионен фонд се намалява вноската за фонд „Пенсии”.
Предвид уреденото по силата на чл.40,ал.1,т.1 от Закона за здравно осигуряване уеднаквяване на осигурителния доход за държавно обществено осигуряване и здравно осигуряване, върху среднодневното брутно възнаграждение за първия работен ден от временната неработоспособност се дължат и здравноосигурителни вноски в съотношение от работодател и осигурения65:35 за 2007г.
На основание чл.24,ал.1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, облагаемият доход от трудови правоотношения е трудовото възнаграждение и всички други плащания в пари и/или в натура от или за сметка на работодателя, с изключение на доходите, изреденив ал.2 от същия, като в т.14 от същата алинея изрично са посочени обезщетенията и помощите по част първа от КСО. В част първа на КСО се уреждат обществените отношения свързани с държавното обществено осигуряване при общо заболяване, трудова злополука, професионална болест, майчинство, безработица и смърт.
С императивната разпоредба на чл. 2, ал. 1 от КСО е гарантирано правото на осигурените лица да получават обезщетения при временна неработоспособност. По-конкретно правилата за изплащане на такива обезщетения са регламентирани в Раздел І, глава четвърта „Обезщетения” на част първа от КСО. В тази връзка на основание чл.40, ал. 4 от КСО, осигурителят изплаща на осигуреното лице за първия работен ден от временната неработоспособност среднодневното брутно възнаграждение за месеца, в който е настъпила временната неработоспособност, но не по-малко от среднодневното уговорено възнаграждение.
Предвид гореизложеното могат да се направят следните изводи:
-считано от 01.01.2007г. в замяна на загубения доход за първия работен ден от временната неработоспособност, осигуреното лице получава среднодневното си брутно възнаграждение за месеца, в който е настъпила временната неработоспособност, но не по-малко от среднодневното уговорено възнаграждение.
-Върхусреднодневнотобрутно възнаграждение за месеца, в който е настъпила временната неработоспособност, работодателят дължи всички задължителни осигурителни вноски.
-Тъй като изплащанетое уредено в част първа от КСО,същото на основание чл.24,ал.2,т.14 не се включва в облагаемият доход от трудови правоотношения.
Такова е и становището наНационалната агенция за приходите изразенос писмо № 12-03-22/21.02.2007г. и № 24-33-112/05.06.2007г.
Уведомяваме Ви, че съгласно чл.85 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс сте длъжни да посочите идентификацията си при последваща кореспонденция с Националната агенция за приходите.
Директор „ ОУИ „…………………..
/………………….. /’

Оценете статията

Вашият коментар