fbpx

дължимостта на данъци в България и чужбина на доходи от франчайзинг, както и по прилагането на СИДДО със САЩ.

23-22-459 /01.04. 2010 г.
ЗКПО, чл.12, ал.5, т.5; чл.12, ал. 9;
чл.195, ал.1;чл.200, ал.2
§1, т. 1 от ДР
В запитването са зададенивъпроси относно дължимостта на данъци в България и чужбина на доходи от франчайзинг, както и по прилагането на СИДДО със САЩ.
Предвид изложената фактическа обстановка изразявам следното становище:
1.Съгласно разпоредбата на чл.12, ал.5, т.5 от ЗКПО доходите (възнагражденията по договори за франчайз и факторинг) начислени от местни юридически лица, местни търговци или чуждестранни юридически лица и еднолични търговци чрез място на стопанска дейност или определена база в страната или изплатени от местни физически лица или от чуждестранни физически лица, които разполагат сопределена база в страната, в полза на чуждестранни юридически лица са от източник в страната.
Определение за ,,франчайз” е дадено с разпоредбата на т.10 от §1 на Допълнителните разпоредби на ЗКПО.това е съвкупност от права на индустриална или интелектуална собственост, отнасяща се до търговски марки, търговски имена, фирмени знаци, изработени модели, дизайни, авторско право, ноу-хау или патенти, предоставени срещу възнаграждение, за да се използват за продажба на стоки и/или за предоставяне на услуги.
Според разпоредбата на чл.12, ал.9 от ЗКПО, при определянето на източника на доход по този член мястото на изплащане на дохода не се взема предвид.
На основание разпоредбата на чл.195, ал.1 от ЗКПО, доходите от източник в страната, посочени в чл.12, ал.2, 3, 5 и 8, на чуждестранни юридически лица, когато не са реализирани чрез място на стопанска дейност в страната, подлежат на облагане с данък при източника, който съгласно ал.2 на същия член се удържаот местните юридически лица, едноличните търговци или местата на стопанска дейност в страната, които начисляват доходите на чуждестранните юридически лица, с изключение на доходите по чл.12, ал.3 и 8. Съгласно разпоредбата на чл.200, ал.2 от ЗКПО, данъчната ставка на данъка върху доходите по чл.195 е 10 на сто.
2.По отношение на въпроса Ви за дължими данъци в чужбина, НАП не може да изразява становище. С оглед на това, е необходимо да се запознаете със законодателството на САЩ.
3.По отношение на въпросите за прилагане на Спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на доходите, сключена между Република България и САЩ, на основание т.4.5.2. от Процедура ДОМ – 1 ,,Изготвяне на отговори на запитвания”, утвърдена със Заповед № ЗЦУ-80/02.02.2009г. на Изпълнителния директор на НАП, запитването е изпратено по компетентност в Дирекция ,,СИДДО” при ЦУ на НАП

Вх.№ 2322459 от 01.04.2010 Отг. ОУИ София  |  23-22-459_10_OZ_5_01

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Scroll to Top