Данъчното третиране на доставките на стоки за Испания

чл.6, ал.3, т.3 от ЗДДС

чл. 96, ал.1 от ЗДДС
Според изложеното в писмото Ви, извършвате доставка на стоки/стъкла/, които се влагат в краен продукт –душ кабини.Стъклата фактурирате на испанско дружество FLORENSIA S.L и получавате дължимото  плащане от него.
Съгласно изискване на испанското дружество, стъклата доставяте на техния предствител в страната „Б” ЕООД, който окомлектова краен продукт – душ-кабини ги транспортира за Испания .
Поставяте следният въпрос:  Как  следва да докажете ,че Вашия продукт/стъкла/ е доставен в Испания и може ли готовия продукт да пътува с две ЧМР-та ,едното с номерата на инвойсите за стъклата ,а другото с номерата на инвойсите за останалите материали от „Б”ЕООД и опис на тяхната стока.

Предвид изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба,  изразяваме следното становище:
За да се определи данъчното третиране на доставките на стоки следва да се определи мястото на изпълнение на същите с оглед разпоредбите на ЗДДС.
Мястото на изпълнение при доставка на стока е регламентирано в чл. 17 от закона. Съгласно чл. 17, ал. 1 от ЗДДС мястото на изпълнение на доставка на стока, която не се изпраща или превозва, е мястото, където стоката се намира при прехвърляне на собствеността или при фактическото предоставяне на стоката по чл. 6, ал. 2. В ал. 2 на чл. 17 от закона е указано, че мястото на изпълнение при доставка на стока, която се изпраща или превозва от доставчика, получателя или от трето лице, е местонахождението на стоката към момента, в който се изпраща пратката или започва превозът й към получателя.
Видно от цитираните разпоредби мястото на изпълнение при доставка на стока е в зависимост от това дали стоката, предмет на доставката, се превозва или не. Ако към момента на прехвърляне на собствеността върху стоката или към момента, в който се изпраща или започва превозът й към получателя, същата се намира на територията на страната, то и мястото на изпълнение на тази доставката ще е там, където се намира стоката – на територията на страната.
При продажбата на стоки на контрагент от ЕС в случай, че същите се транспортират от или за сметка на лицето в качеството му на регистрирано по този закон лице, или на получателя от територията на страната до територията на друга държава членка, когато получателят е данъчно задължено лице или данъчно незадължено юридическо лице, регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка, е налице режимът на вътреобщностна доставка (ВОД), регламентиран в чл. 7, ал. 1 от ЗДДС.
Следователно, за да е приложим този режим за дадена доставка на стоки следва да са налице кумулативно следните условия:
·         доставчикът е регистрирано по ЗДДС лице на територията на страната към датата на данъчното събитие. Изключение правят регистрираните лица на основание чл. 97а, чл. 99 и чл. 100, ал. 2 от ЗДДС.
·         получателят е регистрирано лице за целите на ДДС в друга държава членка към датата на данъчното събитие.
·         предмет на доставката са стоки по смисъла на чл. 5 от ЗДДС.
·         възмездност на доставката – определението на възмездност на доставката следва да се изведе по аргумент на противното на § 1, т. 8 от ДР на ЗДДС.
·         транспортиране на стоките от територията на страната до територията на друга държава членка. ВОД е налице, както когато транспортът се осъществява от или за сметка на доставчика, така и когато същият е от или за сметка на получателя.
Ако за доставката няма да е изпълнено последното изискване (да е налице транспорт на стоките от територията на България до територията на друга държава членка) ,то същата няма да се третира като вътреобщностна доставка на стоки.
Разпоредбата на чл. 53 от ЗДДС определя вътреобщностните доставки като облагаеми доставки с нулева ставка на данъка.
Тъй като по отношение на закупените от FLORENSIA S.L влагани материали за извършване на дейността й от българското дружество „Б”ЕООД, няма да са изпълнени  изискванията за ВОД /аргумент в тази насока е и обстоятелството, че когато материалите, доставени от FLORENSIA S.L, са вложени в производството на крайното изделие, не може да се счете, че тези материали са стоката, по смисъла на чл.5, ал.1 от ЗДДС, която се транспортира до територията на друга държава членка, поради което за тях не се прилага режима на вътреобщностна доставка/, доставките ще бъдат облагаеми с 20 % ставка на данъка, като мястото на изпълнение на тези доставки ще се определи по реда на чл. 17 от ЗДДС.
Съгласно изменението на чл.6, ал.3, т.3 от ЗДДС, в сила от 01.01.2009г. за възмездна доставка на стока за целите на този закон се смята и изпращането или транспортирането на стоки, произведени, извлечени, обработени, закупени, придобити или внесени на територията на страната от данъчно задължено лице в рамките на неговата икономическа дейност, когато стоките се изпращат или транспортират за целите на неговата икономическа дейност от или за негова сметка от територията на страната до територията на друга държава членка. По силата на посочената разпоредба, когато лице, неустановено на територията на страната е собственик на стоки, които се транспортират от или за негова сметка от територията на страната до територията на друга държава членка, следва да се приеме, че лицето – собственик на стоката, ще осъществява независима икономическа дейност на територията на страната – облагаеми доставки по чл. 12 от ЗДДС /доставка, приравнена на възмездна, с място на изпълнение на територията на страната/, поради което, лицето  подлежи на регистрация по закона.
Предвид гореизложеното по силата на чл. 96, ал.1 от ЗДДС при достигане на облагаем оборот 50 000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец за FLORENSIA S.L., като собственик на стоката ще възникне задължение да подаде заявление за регистрация по ЗДДС. Следва да имате предвид и, че съгласно чл.100, ал.1 от същия закон, всяко данъчно задължено лице, за което не са налице условията за задължителна регистрация по чл. 96, ал. 1, има право да се регистрира по този закон.

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *