данъчно третиране на дарения на стоки в условията на Covid-19 съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Изх.№ 24-39-60
Дата: 03.07.2020 год.
ЗДДС, чл. 6, ал. 3;
ЗДДС, чл. 6, ал. 4;
ЗДДС, чл. 79;
ЗДДС, чл. 80.

ОТНОСНО: данъчно третиране на дарения на стоки в условията на Covid-19 съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Централно управление на НАП………………. е заведено Ваше писмено запитване, препратено по компетентност от Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” – …, в което е изложена следната фактическа обстановка:
Дружеството е търговец на едро на кафе. По време на обявеното извънредно положение във връзка с епидемията от Covid-19, дружеството предоставя кафе и кафеавтомати под формата на дарение в полза на лекари и медицински сестри, работещи в лечебните заведения ………………….ЕАД и ЕАД. Задълженото лице разполага със свидетелства за направените дарения.
Във връзка с изложената фактическа обстановка e поставен следният въпрос:
1. Как следва да се третират съгласно ЗДДС направените дарения и следва ли дружеството да начисли ДДС като издаде протокол по чл. 117 от ЗДДС?
На основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, въз основа на изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, изразявам следното становище по направеното запитване:
Съгласно чл. 2 от ЗДДС обект на облагане с данък върху добавената стойност е всяка възмездна доставка на стока или услуга, като безвъзмездните доставки са извън обхвата на закона. В определени случаи законът приравнява някои безвъзмездни доставки на стоки или услуги на възмездни доставки, като разпоредбата на чл. 6, ал. 3, т. 2 от ЗДДС, съгласно която за възмездна доставка на стока за целите на този закон се смята и безвъзмездното прехвърляне на собственост или друго вещно право върху стоката на трети лица, когато при производството, вноса или придобиването ? е приспаднат данъчен кредит изцяло, частично или пропорционално на степента на използване за независима икономическа дейност.
В случай че за стоките предмет на дарение е приспаднат данъчен кредит изцяло, частично или пропорционално на степента на използване за независима икономическа дейност, при извършване на дарението е необходимо да се прецени приложимостта на разпоредбата на чл. 6, ал. 3, т. 2 от ЗДДС. При преценката относно приложимостта на чл. 6, ал. 3, т. 2 от закона е необходимо да се има предвид разпоредбата на чл. 6, ал. 4 от ЗДДС, където са посочени изключенията, при които не се прилага ал. 3 на същата разпоредба. В т. 3, на чл. 6, ал. 4 от закона е посочено, че ал. 3 не се прилага при отделянето или предоставянето на стока за лично ползване или употреба на данъчно задълженото лице, на собственика, на неговите работници и служители или за цели, различни от независимата икономическа дейност на данъчно задълженото лице, предизвикано от крайна нужда или непреодолима сила. Това на практика означава, че няма да е налице възмездна доставка в случаите на безвъзмездно предоставяне на стока, за която е приспаднат данъчен кредит (изцяло, частично или пропорционално на степента на степента на използване за независимата икономическа дейност), когато предоставянето е предизвикано от крайна нужда или непреодолима сила.
За целите на данъчното облагане съдържанието, което се влага в понятието „непреодолима сила”, следва да се извлича от разпоредбата на чл. 306, ал. 2 от ТЗ, съгласно който “непреодолима сила” е “непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер”. Като непреодолима сила следва да се третират природни явления, като земетресения, наводнения, свлачища на земни пластове, лавини, пожари, епидемии, химическо и бактериологично заразяване, когато са причинени жертви и тежки щети на собствеността или са застрашени здравето и животът на населението. Непреодолима сила могат да бъдат и други явления от обществения живот – хиперинфлации, стачки, военни действия, правителствени забрани и пр.
Пандемията от Covid-19 представлява извънредно събитие, непредвидимо и непредотвратимо, застрашаващо здравето и живота на населението, и може да се определи като непреодолима сила. Медицинският персонал играе ключова роля в борбата срещу въздействието на вируса върху здравето и живота на хората. Трудът на медицинските специалисти е специфичен по своя характер (работа на смени, нощен труд, рабоден ден с продължиност 12 часа, висока отговорност и натовареност). При условията на епидемията от Covid-19 медицинският персонал е поставен в извънредни условия, различни от обичайните за тяхната дейност, като се повишава степента на натовареност и отговорност, което от своя страна предполага предоставяне на възможност същите да възобновяват и възстановяват своята работоспособност, включително и чрез приемането на тонизиращи и ободряващи напитки. Предвид това може да се приеме, че безвъзмездното предоставяне на кафе и кафемашини на медицински персонал в условията на епидемия от Covid-19 е предизвикано от непреодолима сила. Следователно в случая разпоредбата на чл. 6, ал. 4, т. 3 от ЗДДС ще намери приложение, т.е. ще е налице доставка на стока, която няма да е приравнена на възмездна по силата на чл. 6, ал. 3, т. 2 от ЗДДС.
Изключения от правилото на чл. 70, ал. 1, т. 2 от ЗДДС са дадени в ал. 3 на същата разпоредба, но хипотезата на чл. 6, ал. 4, т. 3 от ЗДДС не е посочена като такова. В случай че за дарените стоки от страна на дружеството е приспаднат данъчен кредит изцяло, частично или пропорционално на степента на използване за независима икономическа дейност, ще следва да се извърши корекция на ползвания данъчен кредит по реда на чл. 79, ал. 2 от ЗДДС, тъй като ще е налице последваща безвъзмездна доставка на стоки, за които не е налице право на приспадане на данъчен кредит по силата на чл. 70, ал. 1 от ЗДДС. При положение, че кафемашините са дълготрайни активи по смисъла на т. 83, б. „б” от § 1 от Допълнителните разпоредби на ЗДДС корекцията на ползвания данъчен кредит следва да се извърши по реда на чл.79, ал.3, т. 2 от закона. При извършването на корекцията е необходимо да се прецени дали не са налице някои от ограниченията за корекции на данъчен кредит, предвидени в разпоредбата на чл. 80 от ЗДДС и по-конкретно на чл. 80, ал. 1, т. 4 от същия закон.
По силата на чл. 79, ал. 4 от ЗДДС корекцията следва да се извърши в данъчния период на предоставяне на кафето и кафемашините чрез съставяне на протокол за определяне на дължимия данък и отразяването му в дневника за продажбите и справка-декларацията за този данъчен период.

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ПЛАМЕН ДИМИТРОВ/

5/5

Вашият коментар