fbpx

данъчно третиране на дарения на стоки в условията на Covid-19 съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Изх.№ 24-39-60
Дата: 03.07.2020 год.
ЗДДС, чл. 6, ал. 3;
ЗДДС, чл. 6, ал. 4;
ЗДДС, чл. 79;
ЗДДС, чл. 80.

ОТНОСНО: данъчно третиране на дарения на стоки в условията на Covid-19 съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Централно управление на НАП………………. е заведено Ваше писмено запитване, препратено по компетентност от Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” – …, в което е изложена следната фактическа обстановка:
Дружеството е търговец на едро на кафе. По време на обявеното извънредно положение във връзка с епидемията от Covid-19, дружеството предоставя кафе и кафеавтомати под формата на дарение в полза на лекари и медицински сестри, работещи в лечебните заведения ………………….ЕАД и ЕАД. Задълженото лице разполага със свидетелства за направените дарения.
Във връзка с изложената фактическа обстановка e поставен следният въпрос:
1. Как следва да се третират съгласно ЗДДС направените дарения и следва ли дружеството да начисли ДДС като издаде протокол по чл. 117 от ЗДДС?
На основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, въз основа на изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, изразявам следното становище по направеното запитване:
Съгласно чл. 2 от ЗДДС обект на облагане с данък върху добавената стойност е всяка възмездна доставка на стока или услуга, като безвъзмездните доставки са извън обхвата на закона. В определени случаи законът приравнява някои безвъзмездни доставки на стоки или услуги на възмездни доставки, като разпоредбата на чл. 6, ал. 3, т. 2 от ЗДДС, съгласно която за възмездна доставка на стока за целите на този закон се смята и безвъзмездното прехвърляне на собственост или друго вещно право върху стоката на трети лица, когато при производството, вноса или придобиването ? е приспаднат данъчен кредит изцяло, частично или пропорционално на степента на използване за независима икономическа дейност.
В случай че за стоките предмет на дарение е приспаднат данъчен кредит изцяло, частично или пропорционално на степента на използване за независима икономическа дейност, при извършване на дарението е необходимо да се прецени приложимостта на разпоредбата на чл. 6, ал. 3, т. 2 от ЗДДС. При преценката относно приложимостта на чл. 6, ал. 3, т. 2 от закона е необходимо да се има предвид разпоредбата на чл. 6, ал. 4 от ЗДДС, където са посочени изключенията, при които не се прилага ал. 3 на същата разпоредба. В т. 3, на чл. 6, ал. 4 от закона е посочено, че ал. 3 не се прилага при отделянето или предоставянето на стока за лично ползване или употреба на данъчно задълженото лице, на собственика, на неговите работници и служители или за цели, различни от независимата икономическа дейност на данъчно задълженото лице, предизвикано от крайна нужда или непреодолима сила. Това на практика означава, че няма да е налице възмездна доставка в случаите на безвъзмездно предоставяне на стока, за която е приспаднат данъчен кредит (изцяло, частично или пропорционално на степента на степента на използване за независимата икономическа дейност), когато предоставянето е предизвикано от крайна нужда или непреодолима сила.
За целите на данъчното облагане съдържанието, което се влага в понятието „непреодолима сила”, следва да се извлича от разпоредбата на чл. 306, ал. 2 от ТЗ, съгласно който “непреодолима сила” е “непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер”. Като непреодолима сила следва да се третират природни явления, като земетресения, наводнения, свлачища на земни пластове, лавини, пожари, епидемии, химическо и бактериологично заразяване, когато са причинени жертви и тежки щети на собствеността или са застрашени здравето и животът на населението. Непреодолима сила могат да бъдат и други явления от обществения живот – хиперинфлации, стачки, военни действия, правителствени забрани и пр.
Пандемията от Covid-19 представлява извънредно събитие, непредвидимо и непредотвратимо, застрашаващо здравето и живота на населението, и може да се определи като непреодолима сила. Медицинският персонал играе ключова роля в борбата срещу въздействието на вируса върху здравето и живота на хората. Трудът на медицинските специалисти е специфичен по своя характер (работа на смени, нощен труд, рабоден ден с продължиност 12 часа, висока отговорност и натовареност). При условията на епидемията от Covid-19 медицинският персонал е поставен в извънредни условия, различни от обичайните за тяхната дейност, като се повишава степента на натовареност и отговорност, което от своя страна предполага предоставяне на възможност същите да възобновяват и възстановяват своята работоспособност, включително и чрез приемането на тонизиращи и ободряващи напитки. Предвид това може да се приеме, че безвъзмездното предоставяне на кафе и кафемашини на медицински персонал в условията на епидемия от Covid-19 е предизвикано от непреодолима сила. Следователно в случая разпоредбата на чл. 6, ал. 4, т. 3 от ЗДДС ще намери приложение, т.е. ще е налице доставка на стока, която няма да е приравнена на възмездна по силата на чл. 6, ал. 3, т. 2 от ЗДДС.
Изключения от правилото на чл. 70, ал. 1, т. 2 от ЗДДС са дадени в ал. 3 на същата разпоредба, но хипотезата на чл. 6, ал. 4, т. 3 от ЗДДС не е посочена като такова. В случай че за дарените стоки от страна на дружеството е приспаднат данъчен кредит изцяло, частично или пропорционално на степента на използване за независима икономическа дейност, ще следва да се извърши корекция на ползвания данъчен кредит по реда на чл. 79, ал. 2 от ЗДДС, тъй като ще е налице последваща безвъзмездна доставка на стоки, за които не е налице право на приспадане на данъчен кредит по силата на чл. 70, ал. 1 от ЗДДС. При положение, че кафемашините са дълготрайни активи по смисъла на т. 83, б. „б” от § 1 от Допълнителните разпоредби на ЗДДС корекцията на ползвания данъчен кредит следва да се извърши по реда на чл.79, ал.3, т. 2 от закона. При извършването на корекцията е необходимо да се прецени дали не са налице някои от ограниченията за корекции на данъчен кредит, предвидени в разпоредбата на чл. 80 от ЗДДС и по-конкретно на чл. 80, ал. 1, т. 4 от същия закон.
По силата на чл. 79, ал. 4 от ЗДДС корекцията следва да се извърши в данъчния период на предоставяне на кафето и кафемашините чрез съставяне на протокол за определяне на дължимия данък и отразяването му в дневника за продажбите и справка-декларацията за този данъчен период.

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ПЛАМЕН ДИМИТРОВ/

5/5
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

прилагане разпоредбите на осигурителното законодателство.

Изх.№ 24-35-6Дата:06.04.2016 год. Закона за народната просвета, чл. 40в;КСО, чл. 6, ал. 2;КСО, чл. 6, ал. 11;НЕВДПОВ чл. 1, ал. 8;НЕВДПОВ чл. 2, ал. 1;НЕВДПОВ чл. 2, ал. 2.ОТНОСНО: прилагане разпоредбите на осигурителното законодателство. Във връзка с писменото запитване от ръководителя на екип, извършващ ревизия на Община……….., препратено по компетентност от ТД на НАП ……

Определяне на окончателен размер на осигурителния доход за доходите на едноличен търговец (ЕТ) от хазартна дейност, които подлежат на облагане с алтернативен данък по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

КСО: чл. 4, ал. 3, т. 2; чл. 4, ал. 4; чл. 6, ал. 8 и 9;НООСЛБГРЧМЛ: чл. 1, ал. 1 и 2;НЕВДВПОВ: чл.3, ал. 3, т. 1;ЗБДОО за 2016 г. и 2017 г.: чл. 9, ал. 1, т. 2; чл. 9, ал. 2 ОТНОСНО: Определяне на окончателен размер на осигурителния доход за доходите на

данъчно третиране на дарение на монтажни услуги по смисъла на ЗДДС

3_2426/21.05.2008 г.ЗДДС, чл.2, т.1; ЗДДС, § 1, т.8 от ДР;ЗДДС, чл.9, ал.3 Относно: данъчно третиране на дарение на монтажни услуги по смисъла на ЗДДССпоред изложеното в него регистрирано по ЗДДС лице, през м.04.08 г. е направило дарение на детско заведение като е извършило монтаж на конкретна инсталация /приложено е копие от Договор за дарение №

Търговия с авточасти

ОТНОСНО: Търговия с авточасти В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ постъпи Ваше писмо с вх. № …….. 27.05.2019 г.Предметът на дейност на дружеството е покупко-продажба на авточасти. Основно продажбите се извършват със съдействието на куриерски фирми, по които се изпращат частите до крайните клиенти. След преглед на стоката от страна на клиента и неговото одобрение,

социално и здравно осигуряване на членове на УС и председателя на юридическо лице с нестопанска цел

1_ 92/02.05.2007г.Чл.4, ал.1,т.8 от КСООтносно: социално и здравно осигуряване на членове на УС и председателя на юридическо лице с нестопанска целУважаеми господин …….,Във връзка с Ваше запитване, заведено с вх. №………… вДирекция „Обжалване и управление на изпълнението” – гр…………. , относно социално и здравно осигуряване начленове на УС и председателя на юридическо лице с нестопанска

прилагане на разпоредбата на Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС)

Изх. № 24-31-53 Дата: 12.09.2014 год.ЗДДС, чл. 128 Относно: прилагане на разпоредбата на Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,Във Ваше писмо, препратено по компетентност вна Националната агенция за приходите (НАП) с вх. ………., е изложено следното:Между жалбоподателя, в качеството му на изпълнител и белгийско дружество в качеството му на възложител през

Отразяване на документи в отчетните регистри по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и прилагане на Наредба Н-18 от 13 декември 2006 г. на МФ за регистриране и отчитане чрез фискални устройства (ФУ) на продажбите в търговски обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изискванията към лицата, извършващи продажби чрез електронен магазин (Наредба № Н-18/2006г.)

Относно: Отразяване на документи в отчетните регистри по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и прилагане на Наредба Н-18 от 13 декември 2006 г. на МФ за регистриране и отчитане чрез фискални устройства (ФУ) на продажбите в търговски обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изискванията към лицата, извършващи продажби чрез електронен магазин

КСО, чл.5, aл. 4,НАРЕДБА Н-8, чл.2, aл. 1,КСО, чл.4, aл. 2

Изх. №24-34-187Дата: 28.08.2009 год.Наредба № Н-8, чл. 2, ал. 1;КСО, чл. 4, ал. 2;КСО, чл. 5, ал. 4. О Т Н О С Н О: Попълване на декларация обр. 1, приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 отНаредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, на-чина и реда за подаване и

Scroll to Top