Данъчно третиране на доставка на стоки, предназначени за въоръжените сили на САЩ по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Изх. № 24-39-69
Дата: 24.10.2018 год.
ЗДДС, чл. 6;
ЗДДС, чл. 7, ал. 1;
ЗДДС, чл. 9;
ЗДДС, чл. 11, ал. 2;
ЗДДС, чл. 12;
ЗДДС, чл. 12, ал. 1;
ЗДДС, чл. 17;
ЗДДС, чл. 17, ал. 2;
ЗДДС, чл. 28;
ЗДДС, чл. 66;
ЗДДС, чл. 82, ал. 1;
ЗДДС, чл. 173, ал. 1;
ЗДДС, чл. 173, ал. 6;
ЗДДС, чл. 173, ал. 6, т. 1, б. „б“;
ЗДДС, чл. 173, ал. 6, т. 2;
ППЗДДС, чл. 21, ал. 1;
ППЗДДС, чл. 45;
ППЗДДС, чл. 109, ал. 3.

ОТНОСНО: Данъчно третиране на доставка на стоки, предназначени за въоръжените сили на САЩ по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Във Ваше писмо, постъпило в Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) с вх. №…………………..2018 г., препратено по компетентност от дирекция ОДОП …………, е изложена следната фактическа обстановка:
„…………………“ ЕООД (дружеството – доставчик) има сключен договор за доставка на трапезна вода (стоката) на търговско дружество от Швейцария – купувач, което е директен доставчик на Въоръжените сили на Съединените американски щати (САЩ). Стоката ще се доставя основно до военните кораби на Въоръжените сили на САЩ, акостирали в пристанища в Гърция, Италия и други страни от или извън Европейския съюз (ЕС), без да престоява в склад или база в съответната страна. Фактурата за доставката ще се издава към купувача – дружеството от Швейцария, което няма регистрация по ЗДДС в България или в друга държава членка на ЕС, а има такава в Швейцария. За доказване на доставката на стоката, дружеството – доставчик ще разполага с Манифест НАТО 302 и ЧМР. Доставката ще бъде в полза на Въоръжените сили на САЩ като получаването на стоката на военния кораб, собственост на Въоръжените сили на САЩ, ще бъде удостоверено от лице, определено да получава продуктите на съответния кораб от съответния военен състав.
Предвид изложената фактическа обстановка поставяте следния въпрос:
Налице ли са условия за прилагане на нулева ставка на данък върху добавената стойност (ДДС) за посочените доставки или същите подлежат на облагане с ДДС със ставка на данъка двадесет на сто?
На основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, въз основа на изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, изразявам следното принципно становище по направеното запитване:
По приложението на чл. 173, ал. 1 от ЗДДС за доставките на стоки, предназначени за Въоръжените сили на САЩ
Съгласно чл. 173, ал. 1 от ЗДДС за доставки, които са освободени от ДДС по силата на международни договори, спогодби, споразумения, конвенции или други подобни, по които Република България е страна, ратифицирани и обнародвани по съответния ред, се прилага нулева ставка на данъка.
Със Споразумението между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за сътрудничество в областта на отбраната (ССОО), ратифицирано със закон, приет от 40-то Народно събрание на 26.05.2006 г., обн. ДВ, бр. 55 от 2006 г., в сила от 12.06.2006 г., се предвижда освобождаване от данъци за официални нужди на силите на Съединените щати. В чл. 16, т. 1 от това споразумение е регламентирано: „По отношение на данъка върху добавената стойност (ДДС) или подобни или заменящи го данъци се прилага освобождаване към момента на покупката от или за нуждите на силите на Съединените щати на материали, припаси, услуги, оборудване и друга собственост, придобити за крайно потребление от силите на Съединените щати или които в крайна сметка ще бъдат вложени в предмети или съоръжения, използвани от силите на Съединените щати.“
По смисъла на чл. 2, т. 1 от ССОО „сили на Съединените щати“ означава съвкупността от членовете на силата, цивилния компонент и цялата собственост, оборудване и материали на силите на Съединените щати, намиращи се на територията на Република България.
Следователно, за да е налице освобождаване от ДДС на извършваните от българското дружество доставки на стоки, Въоръжените сили на САЩ, за които са предназначени същите, следва да се намират на територията на Република България. Доколкото стоките ще се доставят основно на военни кораби на Въоръжените сили на САЩ, акостирали в пристанища на други държави от и извън ЕС, а не на територията на Република България, не е налице основание за освобождаване от ДДС по реда на чл. 173, ал. 1 от ЗДДС на извършваните от българското дружество доставки на стоки.
По приложението на чл. 173, ал. 6, т. 1, б. „б“ и т. 2 от ЗДДС за доставките на стоки, предназначени за Въоръжените сили на САЩ
Съгласно разпоредбата на чл. 173, ал. 6, т. 1, б. „б” и т. 2 от ЗДДС за облагаемите доставки на стоки и услуги с място на изпълнение на територията на страната се прилага нулева ставка на данъка, когато са изпълнени едновременно следните условия:
1. получатели са въоръжени сили на други държави, които са страни по Северноатлантическия договор и
2. Република България не е държава домакин на лицата по т. 1.
В случая по отношение на доставките на стоки, извършени от българското дружество, не е приложимо и освобождаването по реда на чл. 173, ал. 6 от ЗДДС, тъй като въпреки че стоките са предназначени за Въоръжените сили на САЩ, държава-страна по Северноатлантическия договор, същите не са получател по доставките по смисъла на чл. 11, ал. 2 от ЗДДС, а получател по тях е швейцарското дружество.
Освобождаването по реда на чл. 173, ал. 6 от ЗДДС би било приложимо, ако получател по доставките са Въоръжените сили на САЩ, което се доказва с фактура, издадена от българското дружество – доставчик към същите, както и с удостоверение за освобождаване от задължение за заплащане на данък по образец – приложение към Регламент 282/2011 (чл. 151 от Директива 2006/112/ЕС), потвърдено от съответния компетентен орган на държавата членка домакин, в случаите, когато Република България не е държава домакин – съгласно чл. 109, ал. 3 от Правилника за прилагане на ЗДДС (ППЗДДС).
По приложението на чл. 7, ал. 1 от ЗДДС за доставките на стоки, предназначени за Въоръжените сили на САЩ, намиращи се на територията на Гърция, Италия и други държави членки на ЕС
Съгласно чл. 7, ал. 1 от ЗДДС, вътреобщностна доставка на стоки е налице при доставка на стоки, транспортирани от или за сметка на доставчика – регистрирано по този закон лице, или на получателя от територията на страната до територията на друга държава членка, когато получателят е данъчно задължено лице или данъчно незадължено юридическо лице, регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка.
Основание за облагане на доставките на стоки с нулева ставка на данъка би било налице, в случай, че:
– швейцарското дружество е регистрирано лице за целите на ДДС в друга държава членка, и
– стоките се транспортират от територията на страната до територията на друга държава членка, и
– българското дружество разполага с документите, посочени в чл. 45 от ППЗДДС.
В случая стоките се транспортират от територията на страната до територията на друга държава членка, но получателят по съответната доставка – швейцарското дружество не е регистрирано лице за целите на ДДС в друга държава членка, в резултат на което не е приложимо освобождаването по реда на чл. 7, ал. 1 от ЗДДС.
По приложението на чл. 28 от ЗДДС за доставките на стоки, предназначени за Въоръжените сили на САЩ, разположени извън територията на ЕС
Съгласно чл. 28 от ЗДДС облагаема доставка с нулева ставка е доставката на стоки, които се изпращат или превозват от място на територията на страната до трета страна или територия от или за сметка на доставчика, както и доставката на стоки, които се изпращат или превозват от място на територията на страната до трета страна или територия от или за сметка на получателя, ако получателят е лице, което не е установено на територията на страната.
В случая нулева ставка на данъка съгласно чл. 28 от ЗДДС би била приложима, когато българското дружество извършва доставки на стоки, предназначени за Въоръжените сили на САЩ на територията на трета страна или територия с получател швейцарското дружество, ако:
– швейцарското дружество не е установено на територията на страната и
– българското дружество – доставчик разполага с документите, посочени в чл. 21, ал. 1 от ППЗДДС. Един от тези документи е митнически документ, в който доставчикът е вписан като износител на стоките, заверен, след потвърдено напускане на стоките от митническо учреждение на напускане или друг документ, удостоверяващ износа, в случаите, когато е налице възможност да не се подава митнически документ, съгласно митническото законодателство.
Независимо, че когато стоката напуска територията на страната не е издадена митническа декларация, а Манифест НАТО 302, в случай че този документ, разгледан във взаимовръзка с останалите документи, издадени по повод на доставката, може да обуслови категоричен извод за обстоятелството, че стоките, предмет на доставката към швейцарското дружество, са изпратени или превозени от място на територията на страната до трета страна или територия, то за доставките би била приложима нулева ставка на данъка, съгласно чл. 28 от ЗДДС.
По приложението на чл. 12 във връзка с чл. 66 от ЗДДС за доставките на стоки, предназначени за Въоръжените сили на САЩ, разположени в Гърция, Италия и други държави от и извън ЕС
Доставките, извършвани от българското дружество – доставчик подлежат на облагане със ставка 20 на сто по силата на ЗДДС, в случай, че:
– швейцарското дружество е установено на територията на страната, или
– швейцарското дружество не е регистрирано лице за целите на ДДС в друга държава членка, или
* ако българското дружество не разполага с документите, посочени в чл. 21, ал. 1 от ППЗДДС във връзка с чл. 28 от ЗДДС, или
* ако българското дружество не разполага с документите, посочени в чл. 45 от ППЗДДС във връзка с чл. 7, ал. 1 от ЗДДС.
На основание чл. 12, ал. 1 от ЗДДС облагаема доставка е всяка доставка на стока или услуга по смисъла на чл. 6 и 9, когато е извършена от данъчно задължено лице по този закон и е с място на изпълнение на територията на страната, освен в случаите, в които този закон предвижда друго. Мястото на изпълнение при доставка на стока е регламентирано в чл. 17 от закона. Съгласно чл. 17, ал. 2 от ЗДДС мястото на изпълнение при доставка на стока, която се изпраща или превозва от доставчика, получателя или от трето лице, е местонахождението на стоката към момента, в който се изпраща пратката или започва превозът й към получателя. Предвид обстоятелството, че стоката се намира на територията на страната към момента, в който се изпраща същата или започва превозът й към получателя, мястото на изпълнение е на територията на страната. Тъй като не попада в изрично посочените като освободени доставки по Глава четвърта от ЗДДС, доставката на стока е облагаема доставка. Данъкът е изискуем от регистрирано по този закон лице – доставчик по облагаема доставка (чл. 82, ал. 1 от ЗДДС).
Следователно за българското дружество възниква задължение за начисляване на ДДС със ставка 20 на сто.

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА нап:
/АЛEКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ/

5/5

Вашият коментар