Данъчно третиране на доставката на стоки, придружена с амбалаж по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

ОТНОСНО: Данъчно третиране на доставката на стоки, придружена с амбалаж по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция ОДОП ….. постъпи Ваше запитване с вх. № 07-00-188 от 22.07.2020 г., препратено от ЦУ на НАП, относно данъчното третиране на доставка на стоки, придружена с амбалаж за еднократна употреба по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).
Съгласно изложената фактическа обстановка, представляваното от Вас лице произвежда и доставя продукция за страни от Европейския съюз.
Продукцията се транспортира на пластмасови палети, които до настоящия момент не са подлежали на връщане. По желание на клиенти от следващия месец тези пластмасови палети ще подлежат на връщане. Амбалажът няма да се връща веднага от клиента, а след като се съберат достатъчно на брой палети, за да се напълни един камион (посочили сте, че в един камион се събират около 33 палета), с оглед на високите транспортни разходи.
Във връзка с гореизложеното сте поставили следните въпроси:
1.Трябва ли на отделен ред във фактурата да се описва броя на амбалажа и неговата стойност, след като, съгласно чл.26, ал.3, т.4 от ЗДДС, тези палети няма да формират данъчна основа и няма да се заплащат от клиентите?
2.С какъв документ ще се връщат палетите, след като няма да се заплащат от клиентите?
Предвид изложената в запитването фактическа обстановка, поставените въпроси и относимата нормативна уредба в областта на данъка върху добавената стойност, изразявам следното принципно становище:
По смисъла на чл.26, ал.1 от Закона за данък върху добавената стойност, данъчна основа по смисъла на същия е стойността, върху която се начислява или не се начислява данъкът в зависимост от това, дали доставката е облагаема, или освободена.
На основание алинея 3, т.4 на същата правна норма, данъчната основа следва да бъде увеличена със стойността на обикновените или обичайните опаковъчни материали или контейнери, ако същите не подлежат на връщане или ако получателят не е данъчно задължено лице. Когато същите тези опаковъчни материали или контейнери бъдат върнати на получателя, данъчната основа следва да бъде намалена със стойността им при тяхното връщане.
Предвид изложеното в горепосоченото запитване, пластмасовите палети, в които транспортирате произведената от представляваното от Вас юридическо лице продукция, по желание на клиентите ще подлежат на връщане, като същите няма да бъдат заплащани при доставката. В тази връзка Ви обръщам внимание на разпоредбата на чл.26, ал. 5, т.2 от материалния закон, съгласно която, данъчната основа на доставката не включва стойността на обикновените или обичайните опаковъчни материали или контейнери при две, кумулативно изпълнени условия: получателят по доставката е данъчно задължено лице и тези опаковъчни материали или контейнери подлежат на връщане.
Следователно, в хипотезата на Вашето запитване, тъй като пластмасовите палети, представляващи обичайни опаковъчни материали ще бъдат връщани от Вашите клиенти, които имат статут на данъчно задължени лица и няма да заплащат за същите, на основание чл.26, ал.5, т.2 от закона, стойността им не следва да бъде включена в данъчната основа по доставката на готовата продукция. Обръщам внимание, че ако същите тези транспортни пластмасови палети не бъдат върнати в 12 месечен срок от изпращането им, данъчната основа по доставката следва да се увеличи със стойността им.
Тъй като представляваното от Вас лице транспортира готовата си продукция в палети, които не се заплащат от клиентите по доставките, не е налице възмездна доставка на опаковъчни материали (транспортни палети). На основание чл.113, ал.3, т.5 от Закона за данък върху добавената стойност, фактура може да не се издава при безвъзмездни доставки. Поради това, за стойността на опаковъчните материали, които използвате за транспортирането на продукцията, не следва да издавате данъчен документ по реда и смисъла на материалния закон.
Настоящото становище е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), се установи фактическа обстановка, различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл.17, ал.3 от ДОПК.

5/5

Вашият коментар