Данъчно третиране на доставки, свързани с физическото възпитание и спорт

      Съгласно визираната фактическа обстановка в запитването, представляваното от Вас дружество е регистрирано като юридическо лице с нестопанска цел. Основната цел на сдружението е да развива и утвърждава спорта тенис, като част от физическата култура, както и да насърчава развитието на тениса като здравословен отдих и физическа активност. Сдружението получава приходи от дейност, състояща се в провеждане на обучение и тренировки по тенис с деца, което е пряко свързано със спорта, физическото възпитание и целите на сдружението. Същото е и в процес на регистрация като спортна организация съгласно Закона за физическото възпитание и спорта.

Има ли задължение дружеството, при реализирани приходи от горепосочените дейности за последните 12 месеца над 50 хил. лв,, да направи задължителна регистрация по ЗДДС? И ако има, след като бъде регистрирано като спортна организация, приходите на сдружението (получаваните от родителите на децата средства за подпомагане провежданите тренировки във връзка с основната дейност) попадат ли в чл.41, т.4 от ЗДДС?
Родителите на обучаващите се деца внасят парични средства, ежемесечно като дарение, с цел подпомагане основната дейност за която е регистрирано сдружението. Как трябва да бъдат отчитани тези приходи: като от стопанска дейност, облагана с корпоративен данък или като дейност с нестопанска цел, пряко свързана със спорта или физическото възпитание за извършване на общественополезна дейност, каквато е основната цел на сдружението?

По прилагане на ЗДДС
   Уведомяваме Ви, че подаденото от Вас запитване в тази му част е препратено по компетентност към Дирекция „Данъчно – осигурителна методология“ на ЦУ на НАП – София.

 По прилагането на ЗКПО
      С разпоредбата на чл. 1, ал. 2 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел /ЗЮЛНЦ/ е определено, че фондацията е юридическо лице.
     Съгласно чл. 2, ал. 1 от закона юридическите лица с нестопанска цел свободно определят целите си и могат да се самоопределят като организации за осъществяване на дейност в обществена или в частна полза. Определянето се извършва с устава, учредителния акт или с изменение в тях. На основание чл. 3, ал. 3 и ал. 4 от ЗЮЛНЦ юридическите лица с нестопанска цел могат да извършват допълнителна стопанска дейност само, ако е свързана с предмета на основната дейност, за която са регистрирани, и като използват прихода за постигане на определените в устава или учредителния акт цели.
    Законът за счетоводството /ЗСч/ определя, че местните юридически лица, които не са търговци са предприятия. Като такива те следва да прилагат разпоредбите на закона и приложимите счетоводни стандарти.
  Предприятията с нестопанска цел прилагат счетоводен стандарт 9 „Представяне на финансовите отчети на предприятията с нестопанска цел“ /СС 9/. Според т. 3.4. от СС 9, даренията, които не са обвързани с условия и членският внос се признават като текущ приход за периода. Когато даренията са обвързани с определени условия, се отчитат като финансиране по реда на СС 20 – „Отчитане на правителствени дарения и оповестяване на правителствена помощ“.
     Договорът за дарение е регламентиран нормативно в чл. 225-227 от Закона за задълженията и договорите /ЗЗД/. Съгласно нормата това е договор, по силата на който дарителят преотстъпва веднага и безвъзмездно имуществено право на надарения, а той го приема. Дарението е едностранен договор, като същинско задължение възниква само за дарителя – да прехвърли свое имуществено право. Съществено при дарението е, че то е безвъзмезден договор. Когато за получени дарения не е сключен писмен договор, получаването на дареното имущество се доказва с други писмени документи, напр приемо-предавателен протокол, банкови документи и извлечения от сметки /при получаване на парични суми по банков път/, разписки, дарителско свидетелство и др., в които се съдържа информация относно дарителя, предмета и стойността на дареното имущество, момента и основанието за получаването му.
     На основание чл. 1, т. 2 от Закона за корпоративното подоходно облагане  /ЗКПО/ принципно е определено, че когато местни юридически лица, които не са търговци, включително организациите на вероизповеданията, реализират печалби от сделки по чл. 1 от Търговския закон /ТЗ/, както и от отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество те са обект на облагане с корпоративен данък.
   В запитването е посочено, че даренията се внасят от родителите на обучаваните деца ежемесечно с цел подпомагане на дейността на сдружението. Така изложеното не дава яснота всички ли родители са задължени да правят дарения, всеки месец еднакви суми ли внасят, как е определен размера на сумите, които се даряват, обвързани ли са даренията с получаването на някакви насрещни услуги от страна на фондацията към тези деца, чиито родители са направили дарение или се използват за всички деца и за целите на нестопанската дейност, заместват ли тези дарения целият размер на таксите или на части от тях, свързани с обученията и тренировките на децата, какво се разбира под подпомагане на основната дейност на фондацията.
     В ЗКПО няма специално третиране на приходите, които са получени от фондация под формата на дарение. Доколкото са спазени други законови изисквания относно същността на дарението и предвиденото счетоводно отчитане от гледна точка на данъчното законодателство, приходите от дарения се третират като приходи от нестопанска дейност и като такива не подлежат на данъчно облагане.
    Това обаче няма да е в сила, когато са нарушени законовите правила за извършване на дарение, т.е. предоставените суми от родителите по своята същност не са дарения, а прикрити такси или плащания по сделки за услуги и стоки, които по своята същност могат да бъдат определени като сделки по реда на чл. 1 от Търговския закон /ТЗ/.
     Дали получените суми от дарения ще се считат от стопанска дейност и дали  ще се облагат с корпоративен данък, следва да се има предвид възприетото в данъчната практика, че за да се определи една дейност, осъществявана от ЮЛНЦ, като търговска/стопанска по смисъла на чл. 1 от ТЗ, тя следва да отговаря на следните критерии:
1.дейността да се извършва по занятие, да е източник на постоянен, регулярен доход и дейността да се осъществява с цел печалба /не е необходимо печалбата фактически да е реализирана/ или дейността да се осъществява в частен интерес на юридическото лице;
2.цените на предоставените услуги или стоки да се формират на пазарен принцип.
С оглед на гореизложеното не може да се даде конкретен и категоричен отговор на поставения въпрос.
     Доколко предоставените парични средства на фондацията от родителите могат да бъдат определени като същински дарения, същите следва да са предоставени без условия, размерът им да не е определен от фондацията, а по инициатива на родителите, да не са задължителни за всички ида се използват се за покриване на общи разходи на ЮЛНЦ тези приходи не следва да се облагат с корпоративен данък.
     Когато при извършване на данъчен контрол се установят факти и обстоятелства, на основание на които се оспори същността на предоставените като дарения суми  органа по приходите, осъществява данъчното облагане съобразно събраните доказателства, компетентността и задълженията му, определени от ДОПК.
96-00-43

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково тържище в

Прочети »