fbpx

данъчно третиране на сделки с виртуална валута bitcoin съгласно ЗДДС, публикувано на интернет страницата на агенцията www.nra.bg .

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ
1000 София, бул. “Княз Дондуков” № 52 Телефон: (02) 98591 Факс: (02) 9870827

Изх. № 94-Ц-8
Дата: 17.02.2015 год.
ЗДДС, чл. 46, ал. 1, т. 3

Относно: данъчно третиране на сделки с виртуална валута bitcoin, чрез автоматизирани устройства за продажба на bitcoin, съгласно Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС)

В Централно управление на Национална агенция за приходите е постъпило Ваше писмо, заведено с вх. № 24-34-50/04.04.2014 г., относно данъчно третиране на сделки с виртуална валута bitcoin, чрез автоматизирани устройства за продажба на bitcoin, съгласно ЗДДС.

По поставените от Вас въпроси, съобразявайки относимата нормативна уредба и на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, изразявам следното становище:

В запитването не са конкретизирани услугите, свързани с обмен на bitcoin, дали същите ще се предоставят от онлайн платформи посредством автоматизирани устройства, както и дали лицето, което предоставя услугите e доставчик на виртуална валута bitcoin, на услуги, свързани с обмен на bitcoin или на посреднически услуги, свързани със сделки с обмен на bitcoin. С оглед непълно изложената фактическа обстановка, като и липсата на достатъчно данни относно техническите аспекти и начина на функциониране на автоматизираните устройства за продажба на bitcoin не е възможно да се определи конкретния предмет на доставките, респективно на тяхното данъчно третиране. Доколкото от предоставената от Вас информация е видно, че случая касае посреднически услуги, свързани с обмен на bitcoin, чрез автоматизирани устройства, може да бъде изразено само принципно становище по въпросите свързани с функционалните компетентности на НАП, извън хипотезите на регистрационни или разрешителни режими, които не се съдържат в разпоредбите на данъчното и осигурителното законодателство.
По отношение на продажбата на виртуална валута bitcoin, считам, че е налице доставка на финансови услуги по смисъла на практиката на Съда по член 13, Б, буква г) от Шеста директива (вж. в този смисъл решения Velvet & Steel Immobilien, EU:C:2007:232, точки 22 и 23, както и Nordea Pankki Suomi, EU:C:2011:532, точки 24—27). Ако виртуалната валута може да бъде препродадена на определена цена, начинът й на функциониране включва прехвърляне на парични суми, аналогично на плащанията, преводите и чековете. Предвид обстоятелството, че виртуалната валута bitсoin материализира право на определена парична сума, следва да се приеме, че попада в обхвата на понятието „други прехвърляеми инструменти“. Данъчната основа на сделка с виртуална валута, като вид сделка, представляваща доставка на „други прехвърляеми инструменти“, е цената, платена от потребителите при придобиване на виртуална валута bitсoin. В този смисъл е и произнасянето на Консултативния комитет по данъка върху добавената стойност (Комитета по ДДС), създаден на основание чл. 398 от Директива 2006/112/ЕС, който разглежда въпросите, които засягат прилагането на общностните разпоредби за данъка върху добавената стойност. На своята 101-а сесия от 20.10.2014 г. при обсъждане на данъчното третиране на доставките свързани с bitcoin, Комитетът по ДДС е изразил становище, съгласно което, Комитетът по ДДС [единодушно] е съгласен, че за целите на ДДС, bitcoin, се разглежда като освободена доставка по член 135 (1) (г) от Директивата 2006/112/ЕС. Това освобождаване, според [единодушно] мнението на Комитета по ДДС, трябва да се прилага по-специално за услуги, свързани с уреждането на сделки в bitcoin, предоставени от доставчици на цифров портфейл, както и услуги, свързани с обмен на bitcoin, предоставени от онлайн платформи за обмен.
Нормата на чл. 46, ал. 1, т. 3 от ЗДДС кореспондира с тази на чл. 135, пар. 1, б. „г“ от Директива 2006/112/ЕО. Съгласно чл. 46, ал. 1, т. 3 от ЗДДС освободена доставка е сделката, включително договарянето, свързана с платежни сметки, платежни услуги, електронни пари, плащания, дългове, вземания, чекове и други подобни договорни инструменти, без сделката по събиране на дългове и факторинг и отдаване под наем на сейфове. Доколкото услуги, свързани с обмен на bitcoin, предоставени от онлайн платформи за обмен попадат в обхвата на посочените в цитираната разпоредба, то същите биха били освободени доставки.
С оглед посоченото в запитването, че покупко/продажбата на bitcoin може да се извършва и чрез автоматизирани устройства, доколкото имате предвид bitcoin автомати – „битомат“, от които всеки може да закупи виртуална валута и да я добави към биткойн сметка в уеб-базиран или мобилен портфейл (wallet), по отношение на получената комисионна за обмен на виртуална валута, нормата на чл. 46, ал. 1, т. 3 от ЗДДС следва да се тълкува логически и в съответствие Директива 2006/112/ЕО и със съдебната практика на СЕО по отношение приложението на Директивата.
Съгласно тълкуването на Съда на ЕО, обективирано в § 23 от Решение № 453/05, „Терминът „договаряне“, съдържащ се в член 13, Б, буква г), точки 1 – 5 от Шеста директива, няма определение в същата директива. Съдът обаче се е произнасял в контекста на точка 5 от тази разпоредба, че това понятие има предвид дейност, извършвана от посредник, който не притежава качеството на страна по договор във връзка с финансов продукт и чиято дейност е различна от типичните договорни престации, извършвани от страните по такива договори. Всъщност дейността по договарянето е услуга, извършвана в полза на една от страните по договора и заплащана от тази страна като една отделна посредническа дейност. В този смисъл, целта на една такава дейност е да направи необходимото, за да сключат договор две страни, без преговарящият да има някакъв собствен интерес, що се отнася до съдържанието на договора (вж. в този смисъл Решение от 13 декември 2001 г. по дело CSC Financial Services, C0x1E235/00, Recueil, стр. I0x1E10237, точка 39). Обратно, не сме изправени пред дейност по договаряне, когато една от страните по договора възложи на подизпълнител част от материално-техническите действия, свързани с договора (вж. в този смисъл точка 40 на Решение по дело CSC Financial Services).“
Посредническите услуги, свързани със сделки с „други прехвърляеми инструменти“ от лице, което ги предоставя, само по себе си не следва да се разглежда като отделна доставка, доколкото сделката с „други прехвърляеми инструменти“ включва в себе си самото договаряне. Договарянето може да се разглежда като самостоятелна доставка само, ако е осъществено от лице, различно от лицето, което предоставя „други прехвърляеми инструменти“. Поради това следва да се приеме, че посредническите услуги, свързани със сделки с „други прехвърляеми инструменти“ е освободена доставка, без нормата да въвежда ограничение относно лицата, които извършват това договаряне.
Предвид горното считам, че посредническите услуги, свързани с обмен на bitcoin (сделки с „други прехвърляеми инструменти“), чрез автоматизирани устройства-„битомат“, когато се извършва от лице, различно от лицето, предоставило bitcoin, е освободена доставка по смисъла на чл. 46, ал. 1, т. 3 от ЗДДС.
Съгласно чл. 7, пар. 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 на Съвета от 15 март 2011 година за установяване на мерки за прилагане на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност понятието „услуги, предоставяни по електронен път“ съгласно Директива 2006/112/ЕО, включва услуги, които се предоставят чрез интернет или електронна мрежа, както и които се предоставят по принцип автоматизирано – предвид естеството им, при минимална намеса на човешки фактор и които е невъзможно да бъдат предоставени при отсъствието на информационни технологии. В б. “в”, пар. 2 на същата норма като услуги, предоставени по електронен път са посочени услуги, които се генерират автоматично от компютър чрез интернет или електронна мрежа, в отговор на специфично подаване на данни от получателя. В този смисъл, когато услуги, свързани с онлайн обмен на bitcoin се генерират автоматично от компютър чрез интернет или електронна мрежа, в отговор на специфично подаване на данни от получателя и се предоставят по принцип автоматизирано, при минимална намеса на човешки фактор и които е невъзможно да бъдат предоставени при отсъствието на информационни технологии, считам че същите са услуги, предоставяни по електронен път.
С оглед изложеното и във връзка с дефиницията на понятието „Услуги, извършени по електронен път“ в чл. 7, пар. 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011, при условие, че данъчно задълженото лице извършва доставките на посреднически услуги, свързани с обмен на bitcoin, чрез намеса на човешки фактор, посредническите услуги не попадат в обхвата на услуги, извършени по електронен път и е приложим общия ред на облагане по смисъла на ЗДДС.
Принципно, по въпроса касаещ облагането с ДДС на сделките с bitcoin НАП е изразила становище с изх. № 24-34-50 от 08.07.2014г. относно: данъчно третиране на сделки с виртуална валута bitcoin съгласно ЗДДС, публикувано на интернет страницата на агенцията www.nra.bg .
По отношение на въпроса Ви относно други специфични изисквания към данъчно задълженото лице извършващо посреднически услуги, свързани с обмен на bitcoin, чрез автоматизирани устройства, следва да се има предвид, че право на данъчен кредит за закупените устройства bitcoin автомати – „битомат“, може да възникне за данъчно задълженото лице само ако са изпълнени общите разпоредби на ЗДДС относно правото на данъчен кредит. В случай, че закупените активи ще се използват за дейности, непопадащи в обхвата на ЗДДС и/или за извършване на освободени доставки, то за данъчно задълженото лице няма да е налице право на данъчен кредит.

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА
ПРИХОДИТЕ:
/ГАЛЯ ДИМИТРОВА/

5/5
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

ЗДДС, чл.9

5_53-00-312/05.07.2011г.ЗДДС, чл.9 В запитването е посочено, че във връзка с промените в Наредбата за условията и реда за засаждане на нови лозя, презасаждане, присаждане и изкореняване на съществуващи лозя, попълването и управлението на националния резерв от права на засаждане на винени сортове лози ( изм. ДВ, бр.13 от 16 февруари 2010г.), дружеството възнамерява да сключи

Прилагане разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) 191

Изх. № 24-39-54Дата: 29.05.2020 год. ЗДДФЛ, чл. 12, ал. 1; ЗДДФЛ, чл. 13, ал. 1, т. 13; ЗДДФЛ, чл. 35, т. 1; ЗДДФЛ, чл. 37, ал. 1. ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) Във Ваше писмо, препратено по компетентност и заведено в Централно управление на Националната агенция за

извършена спедиторска услуга

495/20.06.2017г. ЗДДС/ чл. 69, ал.1, т.1 ОТНОСНО: извършена спедиторска услуга Фирма „А“ЕООД има лиценз за превоз на товари и удостоверение към лиценза за един товарен автомобил. Лицензът дава право за извършване на превоз на товари на територията на РБългария.Дружеството има сключен договор за извършване на транспортни услуги на друга фирма. Практиката налага дружеството да ползва

Постъпило писмо вх. № 24-28-446 от 04.08.2006г. по описа на Централно управление на Националната агенция за приходите от Дирекция ОУИ”- гр. София

Изх. № ………………..До Дата……………………………………………..На ваш Изх. № 61-00-736/ 21.07.06 г.Копие:Дирекция “ОУИ“при ЦУ на НАП – Гр. СофияНа ваш Изх. № 70-03-0132/ 04.08.06 г.Относно: Постъпило писмо вх. № 24-28-446 от 04.08.2006г. по описа нана Националната агенция за приходитеот Дирекция „ОУИ”- гр. СофияПо първи въпрос:На основание чл. 33, ал. 1 от ЗДДС прехвърлянето на собственост върху земя,

ЗДДФЛ, чл.50

220 _15__OZ_2_02 чл. 50 ЗДДФЛ В писмено запитванедо ТД на НАП , изпратено по компетентноств Дирекция „Обжалване и данъчно – осигурителна практика“ гр.В….. и заведено с наш вх.№ ………2015г., поставяте въпроси по приложение наЗДДФЛ. като описвате следната фактическа обстановка: През …….г сте била в трудови правоотношения при двама различни работодатели. Към ….2014г.-датата на прекратяване на

Приложението на чл.32, ал.2 от ЗДДС

№261/05.04.2017г.ЗДДС; чл.32, ал.2ОТНОСНО:приложението на чл.32, ал.2 отЗДДС В Дирекция ОДОП е постъпило Ваше писмено запитване, препратено по компетентност от ЦУ на НАП, заведено в регистъра на дирекцията с вх. № …, в което е изложенаследната фактическа обстановка: ЕООД е концесионер на Пристанище АБВ по силата на договор за предоставяне на концесия. Основната дейност на дружеството

прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

Изх. № 53-04-816/11.12.2015 г. ЗДДС, чл.3, ал.1 ЗЗД, чл.225 чл.3, ал.2 чл.113чл.114, ал.1, т.5чл.45, ал.3чл.86, ал.3чл.45, ал.7чл.67, ал.2чл.79, ал.1В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” ….. e постъпило Вашe писмено запитване, прието с вх. № 53-04-816/…11.2015 г. относно прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).Фактическата обстановка, изложена в запитването, е следната:На 19.12.2000

Наредба № Н- 18 от 13 Декември 2006 г.на МФ за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства и ЗДДС

Относно:Наредба № Н- 18 от 13 Декември 2006 г.на МФ за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства и ЗДДСВъввръзка с Ваше писмо, постъпило в дирекция ОДОП е изложена следната фактическа обстановка:Дружествто е регистрирано по ЗДДС и е с предмет на дейност- извършване на електромонтажи, електроизтграждане, строителство на сгради, съоръжения, специализирани

Scroll to Top