данъчна ставка по чл. 250 от ЗКПО на данъка върху приходите на бюджетните предприятия

. 67-00-1
Дата: 24.02.2009 год.
ЗКПО, чл. 250.
Относно: данъчна ставка по чл. 250 от ЗКПО на данъка върху приходите на бюджетните предприятия
Във връзка с въпросите, поставени във Вашето писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 67-00-1/05.02.2009г., изразявам следното становище:
Поставеният от Вас въпрос се отнася до приложимата за общинските училища данъчна ставка на данъка върху приходите, дължим от бюджетните предприятия – по чл. 250, ал. 1 от ЗКПО (3 на сто) или по чл. 250, ал. 2 (2 на сто).
Съгласно чл. 250, ал. 2 от ЗКПО данъчната ставка на данъка върху приходите на общините е 2 на сто. За да се установи доколко в приложното поле на цитираната разпоредба попадат общинските училища, е необходимо да се анализира както Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), така и Закона за народната просвета (ЗНП).
Съгласно чл. 14 от ЗМСМА общината е юридическо лице и има право на собственост и самостоятелен общински бюджет.
Според разпоредбата на чл. 10, ал. 1 и ал. 3 от ЗНП училищата са държавни, общински и частни, като общински са училищата, които се финансират от общинските бюджети. Статутът на държавните и общинските училища е регламентиран с разпоредбата на чл. 10, ал. 4 от ЗНП, съгласно която държавните и общинските училища са юридически лица. Общинските училища се откриват със заповед на министъра на образованието и науката по предложение на общинския съвет като придобиват качеството на юридически лица от деня на обнародването на заповедта в “Държавен вестник“, освен ако в нея е посочено друго (чл. 10, ал. 5 и 7от ЗНП).
От горецитираните разпоредби е видно, че общината и общинското училище са две отделни юридически лица. От друга страна разпоредбата на чл. 3, ал. 1, т. 1 от ЗКПО дефинира като местни юридически лица юридическите лица, учредени съгласно българското законодателство, а съгласно чл.2, ал. 1, т. 1 от същиязаконместнитеюридически лица са данъчно задължени по този закон лица. С оглед статута им на самостоятелни юридически лица общинските училища са извън обхвата на разпоредбата на чл. 250, ал. 2 от ЗКПО, която е приложима единствено за общините в качеството им на орган на местната власт, респективно
същите подлежат на облагане с данъчна ставка в размер 3 на сто съгласно чл. 250, ал. 1 от ЗКПО.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
/КРАСИМИР СТЕФАНОВ/

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.