данъчни аспекти на сделки, свързани с осъществяване на сондажни дейности в изключителната икономическа зона на България по договор за изпълнение от дружество, регистрирано в Швейцария

Изх. № 24-39-151
Дата: 18.01.2016 год.
ДР на ЗКПО, § 1, т. 2;
ЗДДС, чл. 21, ал. 2;
ЗДДС, чл. 31, т. 4, буква „а“;
ЗДДС, чл. 86, ал. 3.
Относно: данъчни аспекти на сделки, свързани с осъществяване на сондажни дейности в изключителната икономическа зона на България по договор за изпълнение от дружество, регистрирано в Швейцария
Внае постъпило Ваше писмено запитване, заведено с вх. № 24-39-151 от 19.11.2015 г., в което е представена следната фактическа обстановка:
. Corporation plc. е дружество, действащо и регистрирано съгласно законодателството на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, включено в група компании, заедно с . ІІ, които се занимават с извършване на сондажни услуги по договори с предприятия, заети с добив и производство на нефт и газ.
Т….. (холандско дружество, за което след проверка е установено, че е регистрирало клон в България „Т….. ..&.. България Б. В.”, с ЕИК ……..) e получило разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ в т.нар. „разрешена зона” в рамките на определените граници на блок „……..”, което е находище с граници, които включват територии от изключителната икономическа зона на България. Т…. (като възложител) възнамерява да сключи договор за услуги по прокопаване на проучвателни сондажи в разрешената зона и съпътстващи дейности с . ІІ (като изпълнител). Обхватът на услугите ще включва:
– подготвителни дейности (вкл. извършване на тестове, довеждане на сондажен кораб до разрешената зона на сондаж, позициониране на кораба и обратното му отвеждане и др.);
– сондажни дейности – прокопаване на проучвателни сондажи;
– Наемане на необходимия персонал за извършване на сондажните дейности и осигуряване на безопасни условия на труд;
– спазване на правилата за опазване на околната среда;
– допълнителни спомагателни дейности – вкл. съдействие на други доставчици на услуги на възложителя.
Възнаграждението на изпълнителя . II ще бъде формирано от еднократни фиксирани суми за дейностите, извършени преди започване на същинските сондажни услуги и възнаграждение на база стандартна дневна ставка и броя на дните, през които са извършвани сондажните дейности, вкл. и за периодите на намален оперативен режим и при форсмажорни обстоятелства, за които дневните ставки ще са намалени.
Поетите към възложителя Т…. задължения . II ще възложи на подизпълнители-свързани лица от групата „.”.
За извършване на сондажните дейности . II ще сключи договор за „беърбоут чартър” (съгл. чл. 199а от Кодекса за търговско корабоплаване това е договор за наемане на кораб за определен срок, през който наемателят получава пълни права на владение и контрол върху кораба, включително и правото да назначава екипаж за срока на наемане) с друго дружество от групата „.” – . ІІІ, регистрирано в Швейцария, на което ще бъде заплатена цена, която е в пряка зависимост от приходите от предоставяне на услуги на T. от една страна, и разходите за тяхното осъществяване.
Административните и спомагателни услуги, свързани със снабдяването с резервни части, материали, консумативи и счетоводно обслужване, . II ще получава от своето свързано лице от Великобритания.
Висококвалифицираният персонал за поддръжката и оперирането със сондажните машини ще бъде предоставен от друго свързано дружество, регистрирано на Каймановите острови.
В писмото е обективирано разбиране, че само основният изпълнител по договора – швейцарското дружество . ІІ ще формира „място на стопанска дейност” (МСД) в страната поради очаквано надвишаване на шестмесечния праг на установеност (бел.: след подаване на запитването е регистриран клон на това ЧЮЛ с ЕИК ……..), а подизпълнителите – свързани с . ІІ лица няма да формират МСД.
Относно определянето на пазарно възнаграждение в сделките със свързани лица и печалба на МСД е изразено разбиране, че същото следва да съответства на принципа на независимите пазарни отношения съгласно ЗКПО, за което сделките, които изпълнителят . ІІ чрез клона си в страната ще осъществява, ще бъдат изследвани съгласно правилата на трансферното ценообразуване. На база на първоначален анализ намеренията са да бъдат приложени следните методи на трансферно ценообразуване, които се счита, чеще бъдат признати за разходи за целите на ЗКПО при облагане на Клона в България, а именно:
– методът на увеличената стойност ще бъде приложен по отношение на административните и спомагателни услуги, както и за услугите по предоставяне на персонал, което означава, че цената ще бъде калкулирана на база всички разходи по предоставяне на услугите, увеличени с пазарна надбавка за печалба, определена така, че да съответства на принципа на независимите пазарни отношения и насоките за ценообразуване на вътрешногрупови услуги с ниска добавена стойност, дадени в докладите на ОИСР и Форума за трансферно ценообразуване към Европейската комисия, като ще бъдат направени и проучвания за надбавката на печалбата, реализирана от независими доставчици на сходни услуги;
– методът на транзакционната нетна печалба ще бъде използван по отношение на договора за беърбоут чартър, поради липсата на публично достъпна информация за сходни сделки, които да са в достатъчна степен сравними с изследваната транзакция. Доколкото наемодателят на сондажния кораб се явява собственик на „ключовия” и скъпоструващ актив, а изпълнителят чрез своето МСД действа по-скоро като координатор на изпълнението по договора с T., при прилагане на метода на транзакционната нетна печалба, следва да бъде определено пазарно ниво на печалба за участника в транзакцията, който изпълнява по-прости функции и/или не притежава ценни активи (в случая . ІІ чрез МСД), като остатъкът от съвкупната печалба (ако има такава) следва да се разпредели към предприемача, собственик ‘

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково тържище в

Прочети »