Данъчно облагане на доходи от наем от недвижимо имущество етажна собственост.

Изх. № 26-М-21
Дата: .…………… .2008 г.
ОТНОСНО: Данъчно облагане на доходи от наем от недвижимо имущество „етажна собственост“.
Отправили сте писмено запитване до отдел „Правен“ ……………… препратено по компетентност вна Националната агенция за приходите, заведено с вх. № 26- М- 21/08.03.2007 г., в което поставяте въпроси относно данъчното третиране на доходи получени от предоставяне общите части на жилищна сграда на фирма – наемател.
Интересувате се имат ли задължение собствениците на сградата да подават данъчна декларация и каква, предвид обстоятелството, че получените суми се използват за поддръжката на сградата.
Съобразно действащата през 2007 г. нормативна уредба – „Закон за собствеността (ЗС)„ и „Закон за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)“ изразявам следното становище:
В съответствие с чл. 30 от Закона за собствеността всеки съсобственик участва в ползите и тежестите на общата вещ, съразмерно с частта си. В този смисъл получените от фирмата наемател суми представляват доход от наем, реализирани от всички съсобственици на общата вещ, съобразно притежаваните от тях части.
Доходите от наем и от друго възмездно предоставяне за ползване на права и имущество
подлежат на облагане по реда на раздел IV от ЗДДФЛ. Съгласно чл. 31, ал. 1 от същият закон в
редакцията на закона за 2007 г. облагаемият доход от наем се определя като придобитият доход
се намалява с 20 на сто разходи. Относно датата на придобиване на доходите се прилагат
правилата на чл. 11 ал. 1 от закона.
Облагаемите доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права и имущество се облагат по общият ред на ЗДДФЛ с данък върху общата годишна данъчна основа и съответно на деклариране в годишната данъчна декларация чл. 50 от ЗДДФЛ.
ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАЦИОНАЛНАТААГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ:
/КРАСИМИР СТЕФАНОВ/

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Връчване на Заповед за възлагане на ревизия и други съобщения и актове на местни физически лица по реда на чл.32 от ДОПК.

Изх. № 24-31-135Дата: .…………… .2007 г.ДОГ-Н ………………………..,………………………………ОТНОСНО: Връчване на Заповед за възлагане на ревизия и други съобщения и актове на местни физически лица по реда

1_ИТ-00-56#1/20.08.2018

1_ИТ-00-56#1/20.08.2018ЗКПО, чл. 189б, ал. 2, т. 1-9 Във Ваше запитване, постъпило в дирекция „Обжалване и данъчноосигурителна практика“ с вх. №/2018 г. е описана следната хипотеза:Дружество

дължимите данъци и осигуровки за получено възнаграждение по сключен договор за управление и контрол, когато се получава от чуждестранно физическо лице- съдружник в българско юридическо лице.

В Дирекция ОДОП ….., с вх. № 96-00-9/10.01.2018 г. постъпи Ваше писмено запитване, относно дължимите данъци и осигуровки за получено възнаграждение по сключен договор за

подаване на данъчна декларация във връзка със заличаване на дружество на основание §5г, ал. 4 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица

Изх. № 24-38-44Дата:28.08.2017 год.ЗКПО, чл. 158;ЗКПО, чл. 161, ал. 1;ЗКПО, чл. 162, ал. 5.ОТНОСНО: подаване на данъчна декларация във връзка със заличаване на дружество на

прилагане разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Наредба № Н-18 на министъра на финансите от 13.12.2006г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез ф

Изх. № 23-22-2234/14.12.2013 г.Чл. 12, ал. 1, във връзка с чл. 9, чл. 3 и чл. 21, ал. 4, т. 1, б. „а”, чл. 25,

india