данъчно облагане по реда на ЗДДФЛ на получени доходи от управление и контрол от чуждестранно лице, Ви уведомяваме за следното:

ОТНОСНО:Осигуряване на лице, което упражнява трудова дейност на различни основания – по договор за управление и контрол на ООД и като ЕТ
Изпълнителите по договори за управление и контрол на търговски дружества подлежат на задължително осигуряване за всички осигурени социални рискове по реда на чл. 4, ал. 1, т. 7 от Кодекса за социално осигуряване (КСО). Съгласно чл. 6, ал. 3 от КСО осигурителните вноски за тези лица се дължат върху получените, или начислените, но неизплатени брутни месечни възнаграждения, но върху не по-малко от минималния месечен размер на осигурителния доход по основните икономически дейности и квалификационни групи професии и не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход. Брутното възнаграждение, върху което се изчисляват осигурителните вноски се определя след намаляването му с нормативно-признатите разходи (чл. 6, ал. 4 от КСО). Осигурителните вноски се разпределят между осигурители и осигурени лица в определено съотношение за всяка календарна година, което за 2007 г. е 65:35 (чл. 6, ал. 3, т. 5 от КСО).
Лицата, които упражняват трудова дейност като еднолични търговци, се осигуряват задължително за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт на основание чл. 4, ал. 3, т. 2 от КСО.За самоосигуряващите се лица, в т.ч. едноличните търговци, в чл. 4, ал. 4 от КСО е предвидена възможност по свой избор да могат да се осигуряват и за всички осигурени социални рискове без трудова злополука и професионална болест и безработица. В чл. 1, ал. 1 от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина (НООСЛБГРЧ) е указано, че задължението за осигуряване на тези лица възниква от деня на започване или възобновяване на трудовата дейност и продължава до нейното прекъсване или прекратяване. Видът на осигуряването си лицата определят с декларация по утвърден образец от Изпълнителния директор на НАП, която следва да подадат в 7-дневен срок от започването или от възобновяването на трудовата дейност (чл. 1, ал. 3 от НООСЛБГРЧ).
Едноличните търговци внасят изцяло за своя сметка осигурителните вноски, които дължат авансово върху месечен осигурителен доход между минималния и максималния месечен размер на дохода, определен със ЗБДОО за съответната година /чл. 6, ал. 7 от КСО/. Окончателният размер на месечния осигурителен доход определят за периода, през който са упражнявали дейност, въз основа на доходите, декларирани в справка към годишната данъчна декларация по Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/, който не може да бъде по-малък от минималния месечен осигурителен доход и по-голям от максималния месечен осигурителен доход (чл. 6, ал. 8 от КСО).
Размерите на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване съобразно обхванатите социални рискове и категорията на труда са определени в чл. 6, ал. 1 от КСО.
Съгласно чл. 6, ал. 2 от КСО доходът, върху който се дължат осигурителни вноски, включва всички възнаграждения, включително начислените и неизплатени и други доходи от трудова дейност. Лицата, които получават доходи от дейности на различни основания по чл. 4 от КСО внасят осигурителните вноски върху сбора от осигурителните им доходи, но върху не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход като спазват реда,определен в чл. 6, ал. 10 от КСО:
1. доходи по трудови и/или по служебни правоотношения, по договори за управление и контрол на търговски дружества и от трудова дейност като член-кооператори;
2. осигурителен доход като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества, упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители;
3. доходи за работа без трудово правоотношение.
Относно здравното осигуряване на лицата, които получават доходи от управление и контрол на търговски дружества и като еднолични търговци, в чл. 40, ал.1, т. 1 и 2 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) е посочено, че здравните вноски за тези лица се внасят върху осигурителен доход, определен съобразно разпоредбите на КСО. С оглед ограничението на доходите до максималния размер на осигурителния доход се спазва поредността по чл. 6, ал. 10 от КСО.
Лицата, които извършват дейностите по чл. 4, ал. 1, т. 7 и ал. 3, т. 2 от КСО и са родени след 31 декември 1959 г., се осигуряват задължително и за допълнителна пенсия в универсален пенсионен фонд (чл. 127, ал. 1 от КСО). Осигурителните вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване се внасят върху доходите, за които се дължат вноските за държавното обществено осигуряване (чл. 157, ал 6 от КСО).

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *