Данъчно облагане през 2007 г. на доходи от дейност с надуваемо съоръжение.

Изх. № 24-32-176
Дата: 30.01 .2008 г.
ОТНОСНО: Данъчно облагане през 2007 г. на доходи от дейност с надуваемо съоръжение.
Във връзка с Ваше писмено запитване, постъпило вна Националната агенция за приходите /вх. № 24-32-176/16.05.2007 г./ относно данъчното облагане при извършване на дейност с надуваемо съоръжение – „преместваща се пързалка с препятствия“. Предвид действащата през 2007 г. редакция на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ Ви уведомявам следното:
Съгласно чл. 39, ал. 1 от ЗДДФЛ, физическо лице, включително едноличен търговец, което извършва дейности, посочени в приложението към закона (патентни дейности), се облага с окончателен годишен (патентен) данък за доходите от тези дейности, при условие, че оборотът му от предходната година не превишава 50 000 лв. и лицето не е регистрирано по ЗДДС, с изключение на регистрация за вътреобщностно придобиване по чл. 99 и 100, ал. 2 от ЗДДС. Следователно, за да се облага с патентен данък за лицето следва да са налице кумулативно тези три условия.
В Приложението към глава седма от ЗДДФЛ (Раздел I, т. 37) като облагаема с патентен данък е посочена дейността „услуги с атрактивен характер“, включващи: водни ски, водни планери и сърфове, водни колела, включително надуваеми, водни увеселения, като данъка се определя на брой оборудване.
ЗАМ.
/КАСИМИР СТЕФАНОВ/
Предвид описаната фактическа обстановка, ако надуваемата пързалка не е водна, получените през 2007 г. доходи от тази дейност следва да се облагат по общия ред на ЗДДФЛ.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
casibom