Данъчно облекчение по чл.18 от ЗДДФЛ

ОТНОСНО: Данъчно облекчение по чл.18 от ЗДДФЛ
В отговор на направеното от Вас запитване с писмо вх.№ .. от 24.01.2012г. при Дирекция „ОУИ” ………………….., Ви уведомяваме за следното:
Според изложената фактическа обстановка и приложено Експертно решение на ТЕЛК № …. от 10.07.06г., считано от 14.06.2000г. сте инвалидизиран и имате удостоверена 75% намалена работоспособност със срок на инвалидността до 01.07.2009г.
Интересувате се имате ли право на данъчно облекчение по цитираното експертно решение при получаване на доходи за 2010г. и 2011 г..
На основание чл.18, ал.1 от Закона за данъците върху доходите на физически лица /ЗДДФЛ/ сумата от годишните данъчни основи за лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност, определена с влязло в сила решение на компетентен орган, се намалява със 7920 лв., включително за годината на настъпване на неработоспособността и за годината на изтичане срока на валидност на решението.
Видно от цитираната разпоредба, условието да се ползва данъчното облекчение е наличието на влязло в сила решение на компетентен орган /ТЕЛК/НЕЛК/.
Съгласно чл.101,ал.4 от Закона за здравето /Обн.ДВ бр.70 от 2004г./, в сила от 01.01.2005г. и действаща към датите на експертното решение, степента на трайно намалена работоспособност на лица, навършили 65-годишна възраст се определя пожизнено. В тази връзка, с§3 от ПЗР на същия закон е предвиден преходен режим – „лицата, на които до 31 декември 2004г. е определен срок за степен на трайно намалена работоспособност, при навършване на 65 годишна възраст се смятат с пожизнено определена степен на трайно намалена работоспособност”.
Действието на сегашната норма на чл. 101, ал. 5 /предишна ал.4/ от Закона за здравето, в сила от 01.07.2009 г., постановява, че “видът и степента на увреждане на лицата, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване, се определят пожизнено.
Предвид на гореизложените разпоредби, приемайки, че след първоначалното инвалидизиране сте преосвидетелстван без прекъсвания и видно от приложеното към писмото копие наРешение на ТЕЛК № … от 10.07.2006г., в което е отразена дата на инвалидизиране 14.06.2000г. и срок на инвалидност до 01.07.2009г.за нуждите на данъчното облагане за придобити доходи през 2010г. и 2011г. и следващи години може да ползвате правата на данъчния закон като лице с намалена работоспособност.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково тържище в

Прочети »