данъчно третиране на доходи, получени от играта SMS за милиони”

3_368/02.02.2012 т.
ЗДДФЛчл.12, ал.1
ЗДДФЛчл.13, ал.1, т.20
ЗДДФЛчл.52, ал.1, т.3
ЗДДФЛчл.50, ал.1 т.4 и т.5
Относно: данъчно третиране на доходи, получени от играта „SMS за милиони”
Според изложеното в запитването, през 2011г., в резултат на участие в играта „ SMS за милиони”, организирана от „…” ООД – гр. …., лицето е спечелило 34231.61 лв. При изплащането на сумата организаторът го е уведомил, че същата не се облага с данък, но трябва да се декларира в НАП.
В тази връзка се поставят въпросите доходът, който лицето е получило от играта, облагаем ли е и следва ли се да декларира предНАП?
При така изложената фактическа обстановка и с оглед разпоредбите на ЗДДФЛ / обн. ДВ. бр.95 от 24 Ноември 2006г., посл. изм. ДВ бр.99 от 2011 г. / изразяваме следното становище:
В съответствие с нормата на чл.12, ал.1 от ЗДДФЛ на облагане по реда на този закон подлежат доходите от всички източници, придобити от данъчно задълженото лице през данъчната година, с изключение на доходите, които са необлагаеми по силата на закон. Като необлагаеми в чл. 13, ал. 1, т. 20 от ЗДДФЛ са посочени паричните и предметните печалби, получени от участие в хазартни игри по смисъла на Закона за хазарта (ЗХ). Според т. 21 на същата разпоредба от облагане са изключени и паричните и предметните печалби, получени от участие в игри, различни от хазартните игри, при които печалбата се определя на случаен принцип.
Определение за хазартна игра е дадено в разпоредбата чл. 2, ал. 1 от ЗХ, според която хазарт е всяка игра, в която има залог и може да се получи печалба или да се загуби залогът. Съгасно § 1, т. 1 от ДР на ЗХ “залог“ е всяко заплащане на суми пари, пряко или под формата на жетони, талони, фишове, билети, телефонни импулси и други за участие в хазартни игри с цел получаване на печалба.
Следва да се отбележи, че „SMS за милиони” е хазартна игра, организирана на основание разрешение, издадено от Държавната комисия по хазарта към Министерството на финансите. Организатор на играта е „…” ООД, град …. Изпращането на SMS от личния телефон или друго телекомуникационно средство представлява залог за участие в играта.
Предвид горецитираните правни норми доходите от участието в тази игра се третират като парични и предметни печалби, получени от участие в хазартни игри по смисъла на ЗХ и в съответствие с нормата на чл. 13, ал. 1, т. 20 от ЗДДФЛ същите попадат в обхвата на необлагаемите доходи.
Съгласно разпоредбите на чл. 52, ал.1, т.3 от ЗДДФЛ, лицата получили само необлагаеми доходи са освободени от задължението за подаване на годишна данъчна декларация.
С оглед пълнота на изложението следва да се има предвид разпоредбата на чл.52,ал. 2 от ЗДДФЛ, която урежда, че лицата са задължени да декларират сумите на получените или предоставени от тях парични заеми, които подлежат на деклариране по реда на чл. 50, ал. 1,т. 5 от закона, дори и тогава, когато нямат други облагаеми доходи през годината. Също така декларация следва да се подаде и ако лицето притежава акции и дялови участия в дружества, място на стопанска дейност, определена база и недвижима собственост в чужбина(чл.50, ал.1, т.4 от ЗДДФЛ). При неизпълнение на задължението за подаване на декларация или деклариране на тези суми лицата подлежат на административно наказателни санкции.
От гореизложеното може да се обобщи, че ако лицето няма задължение да декларира обстоятелствата по чл.50, ал.1, т.4 и т.5 от ЗДДФЛ, не следва да подава годишна данъчна декларация при положение, че през 2011 г. е получило само доходи от участие в играта
„ SMS за милиони”.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Оценете статията Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково

Прочети »