fbpx

данъчно третиране на доставка на услуга, свързана с управление на Фонд за жилищно обновяване в аспект на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и право на приспадане на данъчен кредит за нач

Изх. № 17-00-131
Дата:11.06.2013 год.
ЗДДС, чл. 12, ал. 1;
ЗДДС, чл. 69;
ЗДДС, чл. 73;
ЗДДС, чл. 82, ал. 1.
Относно: данъчно третиране на доставка на услуга, свързана с управление на Фонд за жилищно обновяване в аспект на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и право на приспадане на данъчен кредит за начислен данък върху добавената стойност за получени доставки на стоки и/или услуги, използвани за извършване на тези доставки
Във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 17-00-131/18.05.2013 г. е изложена следната фактическа обстановка:
На 21.03.2012 г. между …………….. в качеството му на възложител и “………..” (Банката) като изпълнител е сключен договор за извършване на услуга с предмет: “Избор на фонд за жилищно обновяване”, финансиран от Операция 1.2.: “Жилищна политика”, Приоритетна ос 1 “Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Оперативна програма “Регионално развитие 2007-2013 година”. На основание чл. 6 от договора и съгласно приетата от възложителя ценова оферта ………… заплаща на Банката възнаграждение с включен данък върху добавената стойност, като такса за управление на Фонда за жилищно обновяване. В запитването е посочено, че за извършване на възложената услуга Банката получава доставки на стоки и/или услуги, за който е начислен от доставчици данък върху добавената стойност.
Банката е регистрирано по ЗДДС лице.
Въпросите Ви по същество са какво е данъчното третиране на доставката на услуга, свързана с управление на Фонд за жилищно обновяване в аспект на ЗДДС и има ли право на приспадане на данъчен кредит Банката за начислен данък върху добавената стойност за получените доставки на стоки и/или услуги, използвани за извършване на тези доставки?
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, по зададените от Вас въпроси на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите изразявам следното становище:
На основание чл. 2, т. 1 от ЗДДС с данък върху добавената стойност се облага всяка възмездна облагаема доставка на стока. По смисъла на чл. 8 от ЗДДС услуга е всичко, което има стойност и е различно от стока, от парите в обращение и от чуждестранната валута, използвани като платежно средство. В случай, че извършената от Банката доставка на услуга е управление на Фонд за жилищно обновяване и доколкото не попада в изключенията, посочени в Глава четвърта – “Освободени доставки и придобивания” от ЗДДС, същата е облагаема доставка, съгласно чл. 12, ал. 1 от ЗДДС. На основание чл. 82, ал. 1 от ЗДДС данъкът за доставката е изискуем от доставчика.
По отношение на правото на приспадане на данъчен кредит следва да се имат предвид разпоредбите на Глава седма от ЗДДС “Данъчен кредит”. На основание чл. 69, ал. 1 от ЗДДС, регистрираното лице има право да приспадне начисления данък за стоките или услугите, които доставчикът – регистрирано по този закон лице, му е доставил или предстои да му достави, когато стоките и услугите се използват за целите на извършваните от него облагаеми доставки.
Предвид това, по отношение на начисления данък върху добавената стойност за получените доставки на стоки и услуги, които се използват за целите на извършваните от Банката облагаеми доставки на услуги, свързани с управление на Фонд за жилищно обновяване ще е налице право на приспадане на данъчен кредит при ограниченията на чл. 70, и при условията на чл. 71 от ЗДДС.
Относно правото на приспадане на данъчен кредит за начисления данък за получените доставки на стоки и/или услуги от Банката, които не могат да бъдат отделени, и които се използват, както за облагаемите доставки на услуги, свързани с управление на Фонд за жилищно обновяване, така и за освободени доставки следва да се има предвид разпоредбата на чл. 73 от ЗДДС. Съгласно цитираната норма, регистрирано лице има право на приспадане на частичен данъчен кредит по отношение на данъка за стоки или услуги, които се използват, както за извършване на доставки, за които лицето има право на приспадане на данъчен кредит, така и за доставки или дейности, за които лицето няма такова право. Размерът на частичния данъчен кредит се определя, като сумата на данъчния кредит се умножи по коефициент, изчислен с точност до втория знак след десетичната запетая, получен като отношение между оборота, отнасящ се за доставките, за които лицето има право на приспадане на данъчен кредит, и оборота, отнасящ се за всички извършвани от лицето доставки и дейности. Коефициентът се изчислява на базата на оборотите за цялата предходна година, а когато такива обороти за предходната календарна година липсват – на базата на оборотите за данъчния период, през който възниква правото на приспадане на данъчен кредит.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕНДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА
ПРИХОДИТЕ
/БОЙКО АТАНСОВ/

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Scroll to Top