Данъчно третиране на доставки по глава деветнадесета а” по реда на ЗДДС.

ОТНОСНО:Данъчно третиране на доставки по глава деветнадесета „а” по реда на ЗДДС.
В постъпилото в Дирекция „ОУИ” запитване с вх. № ……..е изложена следната фактическа обстановка: В градското сметище на Община А….. се депонират твърди битови отпадъци от други общини. За тази услуга се заплаща такса на Община А………, съгласно решение на Общинския съвет.
Зададен е следният въпрос: Фактура с нулева ставка на ДДС ли следва са се издаде и начисляването на данъка да се извърши от получателя по реда на чл. 163б от ЗДДС или Община А,,,,,,, да издаде фактура със ставка на данъка – 20%?
Поради недостатъчно изяснената обстановка, изразяваме принципно становище:
В глава Деветнадесета „а“ на ЗДДС е предвиден специален ред на облагане на стоки и услуги, изброени в Приложение № 2 към закона. Там са посочени битови отпадъци, производствени отпадъци, строителни отпадъци и опасни отпадъци по Закона за управление на отпадъците, както и услуги по добив, обработка или преработка на изброените отпадъци.
От изложената фактическа обстановка, може да се направи извода, че извършваните от Вас доставки попадат в услугите, посочени в Приложение № 2 към ЗДДС.
По смисъла на чл.163а, ал.2 от ЗДДС при тези доставки, данъкът е изискуем от получателя – регистрирано по този закон лице, независимо дали доставчикът е данъчно задължено или данъчно незадължено лице.
Регистрираните по закона лица доставчици документират извършените от тях доставки с издаване на фактура, която трябва да съдържа реквизитите по чл. 114, ап.1 от ЗДДС и чл. 78. ал. 1 от правилника за прилагане на закона.
В случаите, когато получателят е община – регистрирано по ЗДДС лице, като основание за неначисляване на данък във фактурата задължително се вписва текста “чл. 163а, ал. 2“.
Когато получателят по горепосочените доставки е община, която не е регистрирано по ЗДДС лице, данъкът върху добавената стойност, съгласно разпоредбата на чл. 82, ал. 1 от ЗДДС, е изискуем от доставчика – регистрирано по ЗДДС лице. В този случай, Вие като доставчик следва да начислите данъка на основание чл. 86, ал. 1 от ЗДДС, като издадете данъчен документ, в който следва да посочите данъка на отделен ред, да включите размера на данъка при определяне на резултата за съответния данъчен период в справката-декларация по чл, 125 от с.з. за този данъчен период и посочите същия данъчен документ в дневника за продажбите за съответния данъчен период.
.’

Оценете статията

Вашият коментар