данъчно третиране на субсидиите за изхранване на животни и за произведено и продадено краве мляко за 2007 г.

Изх. №24-30-157
Дата: 04. 02. 2008 г.
ОТНОСНО: данъчно третиране на субсидиите за изхранване на животни и за произведено и продадено краве мляко за 2007 г.
Във връзка с Ваше писмено запитване до Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението“ – гр…………… , препратено по компетентност в ЦУ на НАП с вх.№ 24-30-157 от 31. 10. 2007 г., и на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, изразявам следното становище:
В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Физическо лице, регистри-рано като земеделски производител и регистрирано по ЗДДС, получава съгласно договори с ДФ „Земеделие“: целева субсидия за произведено и продадено първо качество краве мляко през 2007 г.; субсидиране изхранването наживотни и пти-ци от Националния генофонд и контролираната част на популацията през 2007 г. Освен това, на лицето предстои да му бъде възстановена сума за платен акциз върху пол-звано гориво и да получи субсидия за покупка на семена за есенна сеитба.
Поставяте въпроси относно това, върху коя от получените субсидии и акциз дължите ДДС.
Предвид изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, по зададените от Вас въпроси изразявам следното становище:
1. Третиране по ЗДДС на предоставената целева субсидия за произведено и продадено първо качество краве, биволско, овче и козе мляко през 2007 г.:
По смисъла на чл. 26, ал. З, т. 2 от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/, в сила от 01. 01. 2007 г., данъчната основа формирана по реда на ал. 2 от същата разпоредба, се увеличава с всички субсидии и финансирания, пряко свързани с доставката. Според дефиницията дадена в § 1, т. 15 от ДР на ЗДДС /редакцията на разпоредбата в сила до 31. 12. 2007 г./, “Субсидии и финансирания, пряко свързани с доставка“ са субсидиите и финансиранията, чието отпускане е пряко обвързано с количеството, качеството или цената на предоставяни стоки или услуги. Не са
субсидии и финансирания, пряко свързани с доставка, субсидиите и финансиранията, предназначени единствено за:
-покриване на загуби;
-финансиране на разходи, включително за придобиване или ликвидация на
активи.
Предвид това, в конкретния случай, субсидията, която отпуска фондът, съгласно представения към запитването договор, е обвързана с качеството на предоставените стоки от земеделския производител на трети лица и следователно попада в хипотезата на чл. 26, ал. З, т. 2 от ЗДДС, т. е. с нея трябва да се увеличи данъчната основа на доставката осъществена от земеделския производител на трети лица.
2. Третиране по ЗДДС на предоставената субсидия за изхранване на животни и
птици от Националния генофонд и контролираната част на популацията през 2007 г.:
По смисъла на чл. 12 от Закона за подпомагане на земеделските производители една от основните задачи, които трябва да изпълнява фонд „Земеделие“, са предоставяне на парични средства за производство и преработка на местна земеделска продукция с цел продажба на вътрешния и външните пазари, както и запазване генетичния фонд, на застрашени от изчезване породи, както и на породи с намаляваща популация. В изпълнение на тези си задачи фондът отпуска субсидии на земеделските производители, включително за покриване изцяло или отчасти на разходите за лихви по банкови кредити.
Субсидията, която отпуска фондът съгласно представения към запитването договор, е предназначена за закупуване на фураж/зърно, комбиниран фураж, шрот и др./ да изхранване на животните. В този смисъл, отпуснатите средства са предназначени единствено за покриване на разходите на земеделския производител и не са обвързани с количеството, качеството или цената при продажбата на стоката от земеделския производител на трето лице. Следователно, в конкретния случай, разпоредбата на чл. 26, ал. З, т. 2 от ЗДДС не намира приложение, т. е. не е налице основание за увеличаване на данъчната основа с предоставената субсидия за изхранване на животни и птици от Националния генофонд и контролираната част на популацията.
3. Третиране по ЗДДС на възстановени суми по Закона за акцизите и данъчните
складове /ЗАДС/:
На основание чл. 32, ал. 2 от Закона за акцизите и данъчните складове /ЗАДС/ земеделските производители, одобрени за финансово подпомагане по реда на ЗПЗП ползват намалени акцизни ставки за моторните горива. Акцизните ставки по чл. 32, ал. 2, т. 1 и 2 от ЗАДС се прилагат чрез възстановяване на разликата между съответната ставка върху моторните горива, определена в ал. 1 от същата разпоредба и ставката по ал. 2 /намалената ставка/ за количество, изчислено на база годишна разходна норма 7,3 литра на декар за регистрирана обработваема земеделска земя.
Доставката на стока по смисъла на ЗДДС е прехвърлянето на правото на собственост или друго вещно право върху стоката. За доставката между доставчика на горивото и земеделския производител относно покупката на гориво доставчикът е издал данъчен документ като е включил в данъчната основа на доставката и размерът на акциза /основание чл. 26, ал. З, т. 1 от ЗДДС/.
При възстановяване на акциз от агенция „Митници“ до размера му по чл. 32, ал. 2 от ЗАДС не е налице субсидия и финансиране, пряко свързани с доставката между доставчика на гориво и земеделския производител. По своята същност възстановените средства се третират като финансиране на разходи и не е налице основание за намаление на данъчната основа на същата доставка в резултат на възстановяването на акциз.
2
4. Третиране по ЗДДС на получени субсидия за покупка на семена за есенна сеитба:
От посоченото в запитването става ясно, че получаването на субсидията ще се осъществи в бъдещ период, като не са налице съответните договори за предоставяне на субсидията и не е посочен период, през който следва да се получи. Предвид това, принципно Ви уведомявам следното:
За да е налице основание за прилагане на чл. 26, ал. З, т. 2 от ЗДДС, т. е. да се увеличи данъчната основа с получената субсидия, същата следва да е пряко свързана с доставката, която осъществява земеделския производител към трето лице. Необходимо е да се направи уточнение, че с изменението на § 1, 15 от ДР на ЗДДС /ДВ, бр. 113 от 28. 12. 2007 г., в сила от 01. 01. 2008 г./ е стеснен обхвата на субсидиите и финансиранията, които попадат в хипотезата на § 1, т. 15, т. е. отпускането им следва да е пряко обвързано само с цената на предоставяни стоки или услуги.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
//’

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково тържище в

Прочети »