Данъчно третиране на суми, получени от доброволен

Изх
Относно: Данъчно третиране на суми, получени от доброволен
пенсионен фонд
УВАЖАЕМИ Г-Н ………………………
В отговор на направеното от Вас запитване с писмо вх.№ 94-00-48 от 03.04.2008г. при Дирекция «ОУИ» Пловдив изразяваме следното становище:
Изложена фактическа обстановка:
От 2001г. имате вноска за допълнителна пенсия в доброволен пенсионен фонд «Лукойл – Гарант – България». От 1999г сте пенсиониран като военнослужещ. От 2005г. получавате допълнителна пенсия всеки месец.
Задавате въпроса:
Подлежи ли на облагане допълнителната пенсия, която получавате и следва ли да декларирате сумите, получении през 2007г. с Годишна данъчна декларация?
Нашето становище:
Съгласно чл.13 ал.1 т.7 от Закона за данъците върху доходите на физически лица не са облагаеми доходите от допълнително доброволно осигуряване, получени след придобиване на право на допълнителна пенсия.
Цитираната правна норма от данъчния закон се прилага при спазени условията на чл.69 от Кодекса за социално осигуряване за придобиване право на пенсия от кадровите военнослужещи по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, а именно: «Кадровите военнослужещи придобиват право на пенсия при уволнение независимо от възрастта им при 25 години осигурителен стаж, от които две трети да са действително изслужени на кадрова военна служба.»
Предвид на гореизложеното ако сте пенсиониран при цитираните условия и получавате допълнителната пенсия след като сте придобили право на допълнителна пенсия сумите са необлагаеми.
На основание чл.52 т.2 от Закона за данъците върху доходите на физически лица не са задължени да подават годишна данъчна декларация лицата, които са получили само необлагаеми доходи.
/

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково тържище в

Прочети »