Данъчно третиране на суми, получени от участие чрез SMS в играта Биг Брадър”

Изх. №24-33-21
Дата:06.03.2012 год.
ЗДДФЛ, чл. 13, ал. 1, т. 20;
ЗДДФЛ, чл. 13, ал. 1, т. 21.
Относно: Данъчно третиране на суми, получени от участие чрез SMS в играта „Биг Брадър”
По повод Ваше писмено запитване, препратено по компетентност вна Националната агенция за приходите и заведено с вх. № М-24-33-15 от 23.01.2012 г. и № 24-33-21 от 25.01.2012 г., изразявам следното становище:
В писмото сте описали, че през декември 2008 г. сте участвали в SMS игра на „Биг Брадър” и сте спечелили предметна награда – лек автомобил. Поставили сте въпрос дали левовата равностойност на получения от Вас лек автомобил следва да се декларира в годишната данъчна декларация.
На основание чл. 13, ал. 1, т. 20 от ЗДДФЛ не са облагаеми паричните и предметните печалби, получени от участие в хазартни игри по смисъла на Закона за хазарта (ЗХ). Съгласно чл. 2, ал. 1 от ЗХ хазарт е всяка игра, в която има залог и може да се получи печалба или да се загуби залогът. От друга страна, на основание чл. 13, ал. 1, т. 21 от ЗДДФЛ, паричните и предметните печалби, получени от участие в игри, различни от тези по чл. 13, ал. 1, т. 20, при които печалбата се определя на случаен принцип, също попадат в обхвата на необлагаемите доходи. Иначе казано, за да е освободена от облагане, печалбата следва да е определена на случаен принцип (принципът на късмета/щастието), което само по себе си предполага, че тя не е в зависимост от проявени знания и/или умения от участника/участниците в играта.
Предвид чл. 22 от Правилата за участие в жребия за спечелване на награда от гласуващите зрители на предаването “Big Brother Family“/„Биг Брадър 4” всеки участник, независимо от начина на регистрация, участва в жребия и има равни възможности да спечели награда чрез теглене на жребий. Съгласно чл. 23 от същите Правила, жребия се провежда, чрез теглене посредством компютърна програма и база данни, в която са въведени участниците от всяко едно гласуване или група гласуване, в зависимост от решението на организаторите, обявено в ефира на Нова телевизия.
Следователно, в конкретния случай тъй като спечелването на наградата не е обвързано с личностните качества на изпратилите SMS участници и се определя на случаен принцип (посредством компютърна програма), получената награда попада в обхвата на необлагаемите доходи по смисъла на чл. 13, ал. 1, т. 21 от ЗДДФЛ и съответно не подлежи на облагане с данък и деклариране по реда на ЗДДФЛ.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕНДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА
ПРИХОДИТЕ:
/К.СТЕФАНОВ/

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Оценете статията Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково

Прочети »