Данъчно третиране на транспортни услуги, складиране на стоки във връзка с приложимостта на чл. 82, ал. 2, т. 2 и 3 и чл. 117 от ЗДДС.

ОТНОСНО: Данъчно третиране на транспортни услуги, складиране на стоки във връзка с приложимостта на чл. 82, ал. 2, т. 2 и 3 и чл. 117 от ЗДДС.
В запитването сте изложили следната фактическа обстановка:
Основната дейност на дружеството е търговия с велосипеди на територията на Франция. Български превозвач превозва стоките до Франция. Дружеството е сключило договор с френска фирма за складиране на велосипеди и транспортирането им до магазини на територията на Франция. Френската фирма е регистрирана за целите по ДДС във Франция.
Поставен е следният въпрос: Дружеството следва ли да съставя протокол по чл. 117 от ЗДДС по издадените от френската фирма фактури за транспорт и складиране, с които да си самоначисли ДДС и тези доставки попадат ли в хипотезата на чл. 82, ал. 2, т. 2 и 3 от ЗДДС
В отговор на поставения от Вас въпрос изразяваме принципно становище:
От приложеното към запитването споразумение за сътрудничество, логистика и транспорт е видно, че услугите, които френската фирма ще предлага включват транспортиране на идващите от доставчиците стоки, складирането им и дистрибуцията им на френска територия.
По смисъла на чл. 12, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ Облагаема доставка е всяка доставка на стока или услуга по смисъла на чл.6 и 9, когато е извършена от данъчно задължено лице по този закон и е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка, извършена от данъчно задължено лице, освен в случаите, в които този закон предвижда друго.
Основният принцип при определяне на място на изпълнение при доставка на услуга е разписан в чл. 21, ал. 1 от ЗДДС.Мястото на изпълнение при доставка на услуга е мястото, където доставчикът е установил своята независима икономическа дейност или има постоянен обект, от който се извършва доставката, а в случаите, когато няма такова място или обект – мястото на неговото постоянно или обичайно пребиваване.
Изключенията от горепосочения принцип са разписани в чл. 21, ал. 2 и ал. 3 от закона.
От изложената в запитването фактическа обстановка е видно, че дружеството е получател по доставки на услуги свързани с недвижим имот – складиране на стоки на територията на Франция.
Съгласно чл.21, ал.2, т. 1 от ЗДДС мястото на изпълнение при доставка на услуга е мястото, където се намира недвижимият имот, когато услугата е свързана с недвижим имот, включително при:
а) експертни услуги или услуги на посредници, свързани с недвижимия имот.
б) услугипоподготовкаикоординацияна строителнитеработи,свързанис
недвижимия имот. като архитектурни, инженерни, надзорни и други.
В този смисъл Вие сте получател по доставка на услуга по чл. 21, ал. 2. т. 1 от закона и мястото на изпълнение е извън територията на страната.
Разпоредбата на чл. 21, ал. 2, т. 2 от ЗДДС определя мястото на изпълнение на транспортна услуга – мястото на изпълнение на транспортната услуга се определя от гледна точка на реализирания пробег.
Предвид изложеното, когато се касае за транспортна услуга на територията на Франция, по която сте получател следва да се приложи нормата на чл. 21, ал. 2, т. 2 от ЗДДС. Това означава, че мястото на изпълнение на тези доставки на услуги е извън територията на страната.
Получените фактури от френското дружество за транспорт на стоки на територията на Франция и за складирането на същите не водят до основание за съставяне на протокол по чл.117. ал.1 от ЗДДС. За Вас, като получател на тези услуги не е налице задължение за начисляване на данък по смисъла на чл. 82, ал. 2 от ЗДДС. Това е така, тъй като услугите по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС не попадат сред изрично изброените в чл. 82, ал. 2 от закона доставки, за които данъка е изискуем от получателя по доставката.
Мястото на изпълнение на доставка на услуга по транспорт на стоки между държави членки е регламентирано в чл. 22 от ЗДДС. Основният принцип, залегнал в разпоредбите на чл. 22, ал. 1 и З от ЗДДС е, че мястото на изпълнение на доставка на услуга по транспорт на стоки между държави членки е държавата членка, в която започва транспортът на стоките. Изключение от този принцип е налице съгласно разпоредбите на чл. 22, ал. 2 и 4 от ЗДДС в случаите, когато получателят по доставката е регистрирано за целите на ДДС лице в държава членка, различна от тази, в която транспортът на стоките започва. В тези случаи мястото на изпълнение на транспортната услуга е държавата членка, издала идентификационния номер по ДДС на получателя, под който му е оказана услугата и доставката ще е с място па изпълнение извън територията на страната, във връзка с което за нея не се начислява данък.
Съгласно чл. 22, ал. 1 ЗДДС мястото на изпълнение при доставка на услуга по транспорт на стоки е на територията на страната, когато транспортът на стоките започва от територията на страната и завършва на територията на друга държава членка. По силата на чл. 22, ал. 2, когато получател по доставката е лице, регистрирано в друга държава членка, мястото па изпълнение на доставката е територията на държавата членка издала идентификационния номер по ДДС на получателя, под който му е оказана услугата.
Предвид гореизложеното, в случай, че дружеството е получател на услуга по транспорт на стоки от България до Франция мястото на изпълнение на транспортната услуга, следва да се определи съобразно разпоредбите на чл. 22 от ЗДДС. Мястото на изпълнение на доставка на услуга по транспорт на стоки между две държави членки е на територията на държавата членка, в която транспортът на стоките започва, в случая България. В този случай данъка е изискуем от получателя на услугата, когато същият е регистриран по ЗДДС и доставчикът е установен на територията на друга държава членка /чл. 82, ал. 2, т. 3 от ЗДДС/ и на основание чл. 117, ал. 1, т.1от закона следва да издадете протокол. По силата на ал. 3 на чл. 117 от ЗДДС протокола се издава не по-късно от 15 дни от датата, на която данъкът е станал изискуем.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Данъчно третиране на ваучерите за храна като социален разход, предоставен в натура:

До Копие:ДоДирекция „ОУИ”, гр.СофияОтносно: Данъчно третиране на ваучерите за храна като социален разход, предоставен в натура:?писмо вх========/27.01.2006г. от фирма …………ООД,?писмо от Дирекция „ОУИ” гр.София, с

ППЗДДС, чл.15,ЗДДС, чл.26, aл. 2,ЗДДС, чл.26, aл. 3

Изх. №53-04-204/30.03.2016 г.ДДС, чл.26, ал.2 ДДС, чл.26, ал.3ППЗДДС, чл.15 В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” е постъпило Ваше писмено запитване,…. във връзка с прилагането разпоредбите

Данъчно третиране на очакваните загуби от финансови активи, определяни според Международен стандарт за финансово отчитане 9 „Финансови инструменти” (МСФО 9), влязъл в сила от 1 януари 2018 г.

Изх. № 24-39-30 Дата: 15.03.2019 год. ЗКПО, чл. 82; ЗКПО, чл. 96, ал. 1; ДР на ЗКПО, § 1, т. 26.ОТНОСНО: Данъчно третиране на очакваните

2_923-1/13.12.2017г.

2_923-1/13.12.2017г.ЗДДФЛ, чл.33, ал.3ЗДДФЛ, чл.53, ал.2ЗДДФЛ, чл.35, т.5 През 2016г. местно физическо лице е сключило договор за продажба на притежавани от него дялове в търговско дружество.

Подадено заявление за възстановяване на прехвърлените средства от Професионален пенсионен фонд във фонд „Пенсии“ на Националния осигурителен институт.

ОТНОСНО: Подадено заявление за възстановяване на прехвърлените средства от Професионален пенсионен фонд във фонд „Пенсии“ на Националния осигурителен институт. В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“