данъчно третиране на възнаграждение на чуждестранно юридическо лице по договор за оторизация за провеждане на курсове за продажба и търговия със самолетни билети

Изх. № 26-Д-16
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
Относно: данъчно третиране на възнаграждение на чуждестранно юридическо лице по договор за оторизация за провеждане на курсове за продажба и търговия със самолетни билети
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО
Във връзка с Ваше писмено запитване, постъпило в ЦУ на НА11 с вх. № /22.02.2007г., изразявам следното становище:
В запитването е описана следната фактическа обстановка:
Дружество “…“ ООД е оторизирано от Международната асоциация за въздушен транспорт (IАТА) да провежда курсове за обучаване на пътнически агенти по продажба и търговия със самолетни билети, за което заплаща на IАТА годишна такса. Дружеството не е регистрирано по ЗДДС.
Поставените в този връзка въпроси са следните:
1.Получената от IАТА услуга счита ли се за доставка на услуга по смисъла на чл.21, ал.З. т.2. б.“а“ от ЗДДС и дължим ли е ДДС върху годишната такса?
2.Дължи ли се данък при източника по чл.195, ал.1 във връзка с чл.12. ал.З, т.З от ЗКПО?
С оглед на неизчерпателпо представената в запитването фактическа обстановка и предвид разпоредбата на чл.17. ал.З от ДОПК. която регламентира случаите, в които задълженото лице действа съобразно писмени указания от орган но приходите, изразявам принципно становище по поставените въпроси:
1. Правна характеристика на договора между IАТА и “…“ ООД:
Съобразно своите характеристики договорът между 1АТА и “…“ ООД (изпратен по факс в допълнение към запитването и несъдържащ посочените в него приложения) би могъл да бъде определен като споразумение за франчайз. Легална дефиниция на това понятие е дадена с § 1. т. 10 от ДР на ЗКПО. съгласно която “франчайз“ е съвкупност от права на индустриална или интелектуална собственост, отнасящи се до търговски марки, търговски имена, фирмени знаци, изработени модели, дизайни, авторско право, ноу-хау или патенти, предоставени срещу възнаграждение, за да се използват за продажба на стоки и/или за предоставяне на услуги. В допълнение към даденото определение най-общо понятието франчайз би могло да се определи и с помощта па следите характеристики:
• Договорът за франчайз включва сложно лицензионно споразумение, което установява продължаващо договорно отношение между стопански субекти, които са правно и финансово независими един от друг. Той би могъл да представлява както едни отделен договор, така и серия от договори. Казано по друг начин, той можедабъдеразглежданкатоизключителносложениусъвършенстван липензионен договор, придружен с различни видове обезпечителни споразумения.
“ Франчайзодателят е лице, което притежава правата върху търговската марка, търговското име или подобен знак и отдава на франчайзонолучателя лиценза да използва създадената система, включително търговската марка и/или търговското име срещу заплащане.
• Франчайзодателят обучава франчайзополучателя така. че той да може успешно да извършва бизнеса и поддържа тесен контакт с него по време на извършване на бизнеса. Този контакт включва правото на контрол върху дейността на конкретния франчайзополучател и задължението да му осигури обучение и техническа помощ.
“ Франчайзонолучателят инвестира собствени ресурси в бизнеса, той притежава, извършва и управлява този бизнес в установения формат и под непрекъснатия контрол от страна на франчайзодателя. Изисква се заплащане, което обикновено се извършва под формата на първоначална вноска и текущи вноски, изчисляващи се обикновено като процент от оборота.
Тези характеристики, присъстващи в дадено споразумение, биха могли да го определят като споразумение за франчайз.
В конкретния случай анализът на съдържанието на договора показва, че страните са предвидили типични за договора за франчайз права и задължения – IАТА е предоставила право на “…“ ООД да използва защитените й права на индустриална собственост (търговската марка, наименование и ноу-хау. представляващо разработени курсове по продажба и търговия със самолетни билети) при предвидени гаранции и граници на това ползване (само в съответствие с разпоредбите на Наръчника за оторизирани учебни центрове) срещу основното задължение на “…“ ООД да й плаща възнаграждение. Уговореният начин на плащане на фраичайзовото възнаграждение (годишни вноски през срока на действие на договора, наречени ..такса за записване на курсисти, която се определя за всеки записан курсист“) може да се каже. че е типичен и често практикуван при тези договори и съответства на икономическата специфика и цел на този вид търговски сделки. Договорът предвижда и редица конкретни задължения на франчайзополучателя за съобразяване с позицията и указанията на франчайзодателя при осъществяването на франчайзннговата дейност във връзка с провеждането на обучителнитс курсове, използваните помещения, и т.н. типични за франчайзинга са и допълнителните задължения на българското дружество – да пази търговската тайна на IАТА, да осигури достъп на представители на IАТА да извършват проверки на помещенията и инструкторите, курсовете и методите на преподаване с цел обезпечаване спазването на необходимите стандарти за качество и т.н.
2. Данъчно третиране по реда на ‘ЗДДС:
Предвид изложеното в т. 1. доставката на услугата предоставена от IАТА по горепосочения договор следва да се приеме като такава по предоставяне на нрава върху индустриална собственост (търговската марка, наименование и ноу-хау, представляващо разработени курсове по продажба и търговия със самолетни билети) и предвид фактът, че получателят на същата е данъчно задължено лице, установено в държава членка при определянето място ю й на изпълнение следва да се приложи разпоредбата на чл.21. ал.З от ЗДДС. Т.е мястото на изпълнение на тази доставка е мястото, където се намира седалището или постоянния! обект на получателя, откъдетотой извършва своята икономическа дейност. Съгласно чл.82. ат.2. т.2 от ЗДДС за доставка на услуги, посочени в чл. 21, ал. З от същия закон, когато доставчикът не е регистрирано по ЗДДС’ лице и не е установен на територията на страната, данъкът е изискусм от получателя. В случая “…“ ООД за получената доставка на услуга по горепосочения договор следва като получател на същата да начисли данъка върху добавената стойност с протокол съгласно чл.117, ал.1 от ЗДДС.
3. Данъчно третиране но реда на ЗКПО:
Предвид изложеното в т. 1. възнаграждението на IАТА попада в кръга на доходите, подлежащи на облагане с данък при източника по реда на чл. 195 във връзка с чл.12, ал.5, т.5 от ЗКПО.
//

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *