Данъчно третиране по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставки, извършвани от туристически агент

Изх. №24-30-49
Дата: 02.11.2011 год.
ЗДДС, чл. 21, ал. 2;
ЗДДС, чл. 24;
ЗДДС, Глава шестнадесета;
ЗДДС, чл. 66, ал. 2.
Относно: Данъчно третиране по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставки, извършвани от туристически агент
Във Ваше писмо, препратено по компетентност в ЦУ на НАП с вх. № 24-30-49/23.08.2011 г., е посочено, че Вие сте туристически агент и се явявате посредник при продажбата на хотелско настаняване, предоставено от хотелиер, без обща туристическа услуга или пътуване. За доказване на доставката можете да се снабдите с копия на изброените в чл.40 от Правилника за прилагане на ЗДДС документи. Услугата се предоставя на клиента в същия вид, както тя би била предоставена от хотелиера, т.е. Вие сте само посредник по продажбата. Въпросът, който поставяте е дали е приложима разпоредбата на чл.66, ал.2 от ЗДДС и следва ли да начислявате ДДС в размер 9 на сто за Вашите услуги, включително и върху комисионната Ви?
Предвид относимата към зададените въпроси нормативна уредба и на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите по поставения въпрос изразявам следното становище:
Съгласно разпоредбата на чл.66, ал.2 от ЗДДС (в сила от 01.04.2011 г.) данъчната ставка за настаняване, предоставено от хотелиер, е в размер 9 на сто. Предвид това, за да се приложи 9 процентната ставка по закона е необходимо предоставената услуга да е настаняване и доставчикът на услугата да е хотелиер.
Дефиниция на понятието „настаняване” е дадена с §1, т.45 от допълнителните разпоредби на закона. Съгласно определението “настаняване“ са основни туристически услуги по смисъла на т.12 от допълнителната разпоредба на Закона за туризма (ЗТ). В тази връзка “основни туристически услуги“/”настаняване” са нощувка и хранене, както и транспортни услуги, осъществявани при спазване изискванията на действащото законодателство в областта на транспорта.
За определяне на понятието „хотелиер” ЗДДС в §1, т.37 от допълнителните разпоредби препраща към ЗТ, където с §1, т.3, във връзка с т.2 на същата разпоредба, е дефинирано, че „хотелиер” е лице, което предоставя туристически услуги във всички видове категоризирани по закона или с издадено временно удостоверение за открита процедура за категоризиране средства за подслон, места за настаняване и туристически хижи.
Следователно, за извършваната от Вас доставка не е приложима ставката по чл.66, ал.2 от ЗДДС, тъй като Вие не сте хотелиера, предоставящ настаняването. В тази връзка извършваната от Вас доставка е облагаема със ставка 20 на сто.
По отношение данъчното третиране на извършваната от Вас доставка следва да имате предвид, че ако при посредничеството във връзка с предоставяне на настаняването действате от името и за сметка на друго лице (на хотелиера, на туроператор или друг), то за определяне на мястото на изпълнение на услугата са приложими разпоредбите на чл.21, ал.2 и чл.24 от ЗДДС (във връзка с чл.31 от Регламент за изпълнение (ЕС) №282/2011 на Съвета от 15.03.2011 г. за установяване на мерки за прилагане на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност, в сила от 01.07.2011 г.) в зависимост от статута на получателя по конкретната доставка – данъчно задължено или данъчно незадължено лице. При тази хипотеза данъчната основа на доставката ще се формира само на база дължимото на Вас възнаграждение във връзка с посредничеството.
В случай че предоставяте настаняването от свое име, то за доставката следва да се приложи специалния ред за облагане, регламентиран в глава шестнадесета от ЗДДС.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА
ПРИХОДИТЕ
/КРАСИМИР СТЕФАНОВ/

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

държавното обществено осигуряване на лицата, упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност

Изх.№04-19-609Дата: 29.08.2012 год.НООСЛБГРЧМЛ, чл. 1, ал. 5, т. 2 Относно: държавното обществено осигуряване на лицата, упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност Във връзка с писмо,

изисквания към съдържанието на факторите съгласно разпоредбата на чл.114, ал.1 от ЗДДС/в сила от 01.01.2007г./

Изх. № 26-Е-2Дата: .…………… .2007 г.ДОГ-Н ………………………..,………………………………Относно: изисквания към съдържанието на факторите съгласно разпоредбата на чл.114, ал.1 от ЗДДС/в сила от 01.01.2007г./Във връзка с поставения

ЗДДС, чл.27, aл. 3, т. 1, буква а,ЗДДС, т. 83, параграф 1,ЗДДС, чл.79, aл. 4,ЗДДС, чл.45, aл. 7,ЗДДС, т. 34, параграф 1,ЗДДС, чл.79, aл. 3, т. 1,ЗДДС, чл.45, aл. 3,ЗДДС, чл.79, aл. 2

2_896/27.11.2017г..ЗДДС чл.45, ал.3 и ал.7ЗДДС чл.27, ал.3,т.1, б.“а“ЗДДС§1, т.34 и т.83 от ДР ЗДДС чл.79, ал.2, ал.3 т.1и ал.4В Дирекция ОДОП …… е постъпило Ваше

писмено запитване относно прилагане на ЗДДС

Относно: писмено запитване относно прилагане на ЗДДС Във връзка с Ваше писмо, постъпило в Дирекция „ОУИ”-Пловдив с вх. № ………/ …………..г.е изложена следната фактическа обстановка:На