данъчно третиране по реда на ЗКПО на приходи от разпоредителни сделки със земи, общинска собственост

Изх. №08-П-13
Дата: 16.12.2009 год.
ЗКПО, чл. 248
Относно: данъчно третиране по реда на ЗКПО на приходи от разпоредителни сделки със земи, общинска собственост
В ЦУ на НАП са постъпили Ваши запитвания с вх. №№ 08-П-11/10.11.2009г. и 08-П-13/12.11.2009г., в които поставяте въпрос дали следва да се облагат по реда на чл. 248 от ЗКПО разпоредителните сделки със земи, собственост на Община …. Този въпрос възниква с оглед практиката на Върховния административен съд, постановена в следните посочени от Вас решения: №…/24.03.2008 г., …./26.01.2007г. и ……/21.12.2006г.
Съгласно чл. 1, т. 7 във връзка с чл. 248 от ЗКПО като обект на облагане по реда на този закон се посочени приходите от сделки по чл. 1 от Търговския закон (ТЗ), както и от отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество на бюджетните предприятия, каквито са общините.
С оглед на тази формулировка на закона възниква въпросът доколко приходите от продажби на земя следва да бъдат разглеждани като приходи от сделки по чл. 1 от ТЗ.
Основната цел, която преследва ЗКПО с въвеждането на облагане на приходите на бюджетните предприятия от сделки по чл. 1 от ТЗ, е тези лица да не се поставят в по-благоприятно положение от останалите стопански субекти, осъществяващи икономическа дейност на същия пазар (географски и предметен), а това би имало неблагоприятен ефект върху конкуренцията. Продажбата на земя, недвижими имоти и движими вещи се извършва не само от общините, но и от търговски предприятия и други лица. Да се приеме, че приходите от извършващите се от общините продажби на движимо и недвижимо имущество не следва да не подлежат на данъчно облагане би означавало общините да се поставят в по-благоприятно положение от останалите стопански субекти, осъществяващи такава икономическа дейност в рамките на същия пазар.
Ето защо отправна точка при преценката дали даден вид приход на бюджетното предприятие (в случая – общината) подлежи на облагане по реда на чл. 248 от ЗКПО е не толкова вида на сделките, а юридическият режим, на който последните са подчинени и по-конкретно, дали разпоредителните сделки, извършвани от общините се регулират от механизмите на пазара или от специфични за общините нормативни правила.
Най-общо преценката дали даден приход подлежи или не на облагане по реда на ЗКПО може да се базира на следния критерий:
Приходите не подлежат на облагане, когато са налице едновременно следните условия:
•се реализират в резултат на действия от страна на бюджетното предприятие, които то е задължено да извърши по силата на нормативен акт и
•цената е определена в нормативен акт или в нормативен акт е заложено ограниче-ние на цената до размера на извършените разходи.
Предвид гореизложеното по поставения от Вас въпрос, свързан с данъчното третиране на приходите от разпоредителни сделки със земи, собственост на Общината, може да се направи извод, че разпоредителните сделки с недвижимо имущество, извършвани от общините, попадат в обхвата на чл. 1 от ТЗ и поради това, когато цените на тези сделки са определени чрез пазарен механизъм, приходите от тях подлежат на облагане по реда на ЗКПО. В подкрепа на това твърдение е и съдебната практика на Върховния административен съд (решение № 14547 от 29.12.2008 Г. по адм. дИзх. № 7517/2008 Г., I отд. на ВАС, решение № 705 от 16.01.2009 по адм. дело № 8357/2008,1 отд. на ВАС, решение № 13403 от 10.11.2009,1 отд. на ВАС, по адм. дИзх. № 6827/2009).
Пример за хипотеза, при която приходите ще подлежат на облагане са разпоредителни сделки, извършени по реда на чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост (ЗОС), където е посочено, че продажба на имоти и вещи – частна общинска собственост, се извършва след решение на общинския съвет от кмета на общината чрез публичен търг или публично оповестен конкурс. По същия начин стои въпросът и с продажбите по чл.15, ал. 3 и 5 от Закона за устройство на територията, защото цените по тези сделки са пазарни.
Съгласно ал. 3 на чл. 35 от ЗОС продажба на земя – частна общинска собственост, на собственика на законно построена върху нея сграда се извършва от кмета на общината без търг или конкурс по ред, определен в наредбата по чл. 8, ал. 2 от същия закон, а съгласно ал. 4 този ред се прилага и когато продажбата се реализира между общината и държавата или между общини, както и когато лицата, на които може да се извърши продажба, са определени в закон. От цитираните норми е видно, че продажбите в тези случаи се извършват в полза на определени в ЗОС лица и поради тази причина не се провежда тръжна или конкурсна процедура. Независимо от това сделките се сключват по пазарни цени, определени от лицензиран оценител, което е достатъчно основание приходите от тях също да подлежат на данъчно облагане по реда на ЗКПО.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
/КРАСИМИР СТЕФАНОВ/

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Прилагане на ЗДДС.

ОТНОСНО: Прилагане на ЗДДС.В Дирекция ОДОП ………… постъпи писмено запитване с вх. № ………… от 05.06.2017 г. относно прилагане на ЗДДС. В запитването е изложена

определяне на данъчната основа по чл. 122 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за облагане с корпоративен данък и данък върху доходите

Изх. № 20-00-113Дата:12.06.2015 год.ДОПК, чл. 122;ЗДДС, чл. 70 – 72;ЗДДС, чл. 114;ЗДДС, чл. 115;ДР на ЗКПО, § 1, т. 5, буква „а“.Относно: определяне на данъчната

преотстъпване на корпоративен данък съгласно чл.189б от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), от страна на приобретател на търговско предприятие по чл. 15 от Търговския закон (ТЗ), встъпил в правата и задълженията на по договор за лизинг на земеделска техника

Изх. № М-24-37-22Дата: 11.08.2020 год. ЗКПО, чл. 189б, ал. 2, т. 1 ОТНОСНО: преотстъпване на корпоративен данък съгласно чл.189б от Закона за корпоративното подоходно облагане