данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на безвъзмездно прехвърляне на право на придобиване на собственост върху лек автомобил

.№ 24-34-172
Дата 06.03.2012 г.
ЗДДС, чл. 9, ал. 3, т. 2;
ЗДДС, чл. 27, ал. 3;
ЗКПО, чл. 15;
ЗКПО, чл. 16, ал. 1;
ДР на ЗКПО, § 1, т. 5, буква „а”.
Относно: данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на безвъзмездно прехвърляне на право на придобиване на собственост върху лек автомобил
С Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 24-34-172/27.09.2011 г. е изложена следната фактическа обстановка:
Дружество Ви извършва консултантска дейност в областта на строителството и проектов мениджмънт е регистрирано по ЗДДС лице. През 2008 г. е сключило тристранен договор за лизинг в качеството си на лизингополучател – втора страна. С договора същото встъпва в правата и задълженията на лизингополучателя – първа страна. Предмет на лизинговия договор е лек автомобил и е договорена възможност за закупуването му при изтичане срока на договора. В запитването е посочено, че дружеството не е ползвало данъчен кредит по договора за лизинг. Дължимите лизингови вноски са изплатени предсрочно през 2011 г. На датата на изплащането им безвъзмездно е предоставено правото на придобиване на собствеността върху автомобила на трето лице – управителя на дружеството.
Въпросите Ви са:
Какво е данъчното третиране по ЗДДС и ЗКПО на безвъзмездното прехвърляне на право на придобиване на собственост върху лекия автомобил?
Изпълнението на сделката води ли до отклонение от данъчно облагане съгласно чл. 16, ал. 2 от ЗКПО?
Следва ли в годишната данъчна декларация да се преобразува данъчния финансов резултат на дружеството и ако следва – с балансовата стойност на автомобила ли?
Ще бъдат ли данъчно признати отчетените до момента разходи за амортизации и разходи за лихви по лизинговия договор?
Предвид изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, по зададените от Вас въпроси на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите изразявам следното становище:
По въпроса, свързан с прилагането на ЗДДС:
На основание чл. 2, т. 1 от ЗДДС с данък върху добавената стойност се облага всяка възмездна облагаема доставка на услуга. По смисъла на чл. 8 от ЗДДС услуга е всичко, което има стойност и е различно от стока, от парите в обращение и от чуждестранната валута, използвани като платежно средство. За доставка на услуга се смята и продажбата или прехвърлянето на права върху нематериално имущество (чл. 9, ал. 2, т. 1 от ЗДДС). В случая изложен в запитването, считам, че е извършена доставка на услуга по прехвърлянето на правото на придобиване на собственост върху лек автомобил. Видно от запитването правото на придобиване на собственост върху лекия автомобил се предоставя на собственика на дружеството и доколкото доставката на услугата е безвъзмездна е приложима разпоредбата на чл. 9, ал. 3, т. 2 от ЗДДС. Съгласно същата за възмездна доставка на услуга се смята и безвъзмездното предоставяне на услуга за лични нужди на собственика. В случая ал. 4 на същата разпоредба е неотносима. Предвид гореизложеното безвъзмездното прехвърляне на правото на придобиване на собственост върху лек автомобил на собственика на дружеството се облага с данък върху добавената стойност на датата, на която е извършена услугата, като при определяне на данъчната основа на доставката чл. 27, ал. 3 от ЗДДС следва да се прилага във връзка с ал. 1. Данъчната основа в тези случаи с пазарната цена, но не по-ниска от сумата на направените преки рзходи, свързани с извършването й.
По въпросите, свързани с прилагането на ЗКПО:
Разпоредбата на чл. 16, ал. 1 от ЗКПО постановява, че когато една или повече сделки, включително между несвързани лица, са сключени при условия, чието изпълнение води до отклонение от данъчно облагане, данъчната основа се определя, без да се вземат под внимание тези сделки, някои техни условия или тяхната правна форма, а се взема под внимание данъчната основа, която би се получила при извършване на обичайна сделка от съответния вид по пазарни цени и насочена към постигане на същия икономически резултат, но която не води до отклонение от данъчно облагане. По отношение на свързаните лица, каквито са дружеството и неговия собственик, е предвидено, че когато те осъществяват търговските и финансовите си взаимоотношения при условия, които оказват влияние върху размера на данъчната основа, отличаващи се от условията между несвързани лица, данъчната основа се определя и се облага с данък при условията, които биха възникнали за несвързани лица (чл. 15 от ЗКПО).
От цитираните разпоредби следва, че в описания от Вас случай на безвъзмездно предоставяне на право на придобиване на лекия автомобил в полза на собственика на дружеството, който автомобил е изплатен предсрочно от дружеството,е налицехипотезата на чл. 15 и 16 от ЗКПО. Освен това тъй като се касае за едноличния собственик на дружеството, безвъзмездното прехвърляне на правото на придобиване следва да се третира като скрито разпределение на печалбата по смисъла на § 1, т. 5, б. „а” от ДР на ЗКПО. Съгласно посочената разпоредба скрито разпределение на печалба са сумите, несвързани сосъществяваната от данъчно задълженото лице дейност или превишаващи обичайните пазарни нива, начислени, изплатени или разпределени под каквато и да е форма в полза на акционерите, съдружниците или свързани с тях лица, с изключение на дивидентите по т. 4, букви “а“ и “б“.
От гореизложеното в практически аспект произтичат следните последици:
1. Корекция на данъчната основа (данъчния финансов резултат) на дружеството по реда на чл. 15 и 16, ал. 1 отЗКПО – данъчната основа следва да бъде определена така, както ако беше извършена сделка между несвързани лица по пазарни цени. Казано с други думи, ако дружеството прехвърли правото си на закупуване на автомобила на трето несвързано лице, то не би извършило това безвъзмездно, а по пазарна цена.
2. Увеличение на счетоводния финансов резултат със счетоводната балансова стойност на при отписване на автомобила и намаление с данъчната му стойност (чл. 66, ал. 1 и 2 от ЗКПО).
3. Пазарната цена на безвъзмездно прехвърленото право на придобиване на автомобила се явява сума с характер на скрито разпределение на печалбата съгласно § 1, т. 5 от ДР на ЗКПО.Тъй като собственикът е физическо лице, сумата на скритото разпределение на печалбата представлява дивидент по смисъла на § 1, т. 5, б „в” от ДР на ЗДДФЛ и съответно подлежи на облагане с окончателен данък по реда на чл. 38 от същия закон.
4. Възникване на предпоставка за налагане на имуществена санкция на дружеството съгласно чл. 267 от ЗКПО.
Относно въпроса за признаване на данъчните амортизации на автомобила и разходите за лихви по лизинговия договор, извършени до момента на предсрочното му изплащане и безвъзмездно прехвърляне на правото на придобиване в полза на собственика, е необходимо да имате предвид, че те ще бъдат признати за данъчни цели доколкото се докаже, че автомобилът е използван за целите на дейността на дружеството.
В заключение следва да се отбележи, че конкретните факти и обстоятелства, имащи значение за данъчното третиране в описания случай, могат да бъдат установени единствено при извършване на последващ данъчен контрол.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕНДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА
ПРИХОДИТЕ
/КРАСИМИР СТЕФАНОВ/

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково тържище в

Прочети »