данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на услуги по защита на дисертационен труд и избор за заемане на академични длъжности доцент“ и професор“

Изх. № 24-39-52
Дата:07.07.2017 год.
ЗДДС, чл. 41, т. 1;
ЗВО, чл. 17;
ЗВО, чл. 46;
ЗВО, чл. 48, ал. 1, т. 1;
ЗРАСРБ, чл. 2, ал. 1.
ОТНОСНО: данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на услуги по защита на дисертационен труд и избор за заемане на академични длъжности „доцент“ и „професор“
Във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № ……….. г., е изложена следната фактическа обстановка:
Институт ……… (Институт) към Българска академия на науките (БАН) е бюджетна организация с научно-изследователска, развойна, образователна и експертна дейност. Институтът е получил акредитация от Национална агенция за оценяване и акредитация за провеждане на защити на дисертации и за избори на доценти и професори.
За провеждане на защити и избори се формира научно жури. Членовете на журито и рецензентите на дисертационния труд получават хонорар, формиран на база минимална работна заплата. Сумите на възнагражденията се внасят по сметка на Института лично или чрез работодателя на кандидата.
Въпросът Ви е извършваните от Института услуги по провеждане на защита на дисертационен труд и избори на доцент и професор освободени доставки ли са по смисъла на ЗДДС.
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, изразявам следното становище по зададения от Вас въпрос:
Съгласно чл. 41, т. 1 от ЗДДС освободена доставка е предучилищната подготовка и възпитание, училищното или университетското образование, професионалното образование и обучение, следдипломното обучение, преквалификация и повишаване на квалификацията, обучението за придобиване на ключови компетентности, предоставяни от:
– институции в системата на предучилищното и училищното образование по Закона за предучилищното и училищното образование, институции в системата на професионалното образование и обучение по Закона за професионалното образование и обучение, доставчици на обучение за придобиване на ключови компетентности, включени в списък, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта или културно-просветни или научни институции – чл. 41, т. 1, б. „а“ от ЗДДС;
– висши училища по Закона за висшето образование (ЗВО) – чл. 41, т. 1,
б. „б“ от ЗДДС.
Видно от текста на разпоредбата освобождаването на доставките, свързани с образование, е поставено в зависимост от естеството на доставяните услуги и лицето, което ги доставя.
Разпоредбата на чл. 41, т. 1 от ЗДДС не съдържа определение за посочените в нея различни форми на образование.
Според постоянната практика на Съда на Европейския съюз (СЕС) термините, използвани за обозначаване на случаите на освобождаване, подлежат на стриктно тълкуване, тъй като представляват дерогации от общия принцип, според който с данък върху добавената стойност се облага всяка услуга, предоставена възмездно от данъчно задължено лице (Решение по дело Комисия/Германия, C-287/00, т. 43 и Решение по дело Taksatorringen, C-8/01, т. 36). Независимо от правилото за стриктно тълкуване на разпоредби, предоставящи освобождаване от облагане с данък върху добавената стойност, СЕС пояснява, че с предвиденото освобождаване от облагане с данък върху добавената стойност на образователните услуги се цели да се улесни достъпът до тези услуги, като се избегнат допълнителните разходи, които биха възникнали в резултат на облагането им с ДДС. Чрез предвиденото освобождаване на образователните услуги се осигурява по-благоприятно третиране на предоставянето на образователни услуги (в този смисъл Решение по дело C-287/00, т. 47).
По отношение на понятието „образование“ за целите на предвиденото освобождаване от облагане с данък върху добавената стойност СЕС по същество е приел, че предаването на знания и умения между преподавател и студенти е изключително важен елемент от образователната дейност, както и че тази дейност се състои от група елементи, включващи едновременно тези, които се отнасят до отношенията, установяващи се между преподаватели и обучавани, и тези, които формират институционалната рамка на съответното учебно заведение (Решение по дело Horizon College C-434/05, точки 18-20).
По отношение на лицата, които могат да прилагат освобождаване на доставки, свързани с образование, видно от текста на разпоредбата на чл. 41, т. 1, б. „б“ от ЗДДС, същите следва да са висши училища по ЗВО.
Висшите училища съгласно чл. 17, ал. 1 от ЗВО са университети, изследователски университети, специализирани висши училища и самостоятелни колежи. Обучението в образователната и научна степен “доктор“ се осъществява по докторски програми по акредитирани специалности, като лицата, които могат да провеждат това обучение, са университети и изследователски университети по аргумент от чл. 17, ал. 2 и 4 от ЗВО.
С разпоредбата на чл. 47 от ЗВО нормативно е предоставено право на БАН да провежда обучение по образователната и научна степен “доктор“ по докторски програми, които са получили акредитация, и при условията на чл. 46, ал. 2, 4 и 6 от ЗВО.
Съгласно чл. 46, ал. 6 от ЗВО образователната и научна степен “доктор“ се дава на докторант, който е положил изпитите, предвидени в учебния план, и е защитил дисертационен труд при условията и по реда на Закона за развитието на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ).
Видно от посочената регламентация обучението в образователната и научна степен “доктор“ е вид университетско образование и БАН е сред лицата, легитимирани по силата на ЗВО да провеждат това обучение. В тази връзка предоставяната от БАН чрез Института услуга по провеждане на защита на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен “доктор“, доколкото защитата на дисертационен труд е задължителна предпоставка за придобиване на посочената степен като вид университетско образование, представлява услуга, попадаща в обхвата на освобождаването на доставки, свързани с образование по чл. 41, т. 1, б. „б“ от ЗДДС.
Както е посочено по-горе, при дефиниране на понятието „образование“ СЕС приема, че за целите на предвиденото освобождаване от облагане с данък върху добавената стойност, образователната дейност, освен елементи, които се отнасят до отношенията, установяващи се между преподаватели и обучавани, включва и тези, които формират институционалната рамка на съответното учебно заведение. Съгласно чл. 48, ал. 1, т. 1 от ЗВО „доцент“ и „професор“ са длъжности на научно-преподавателския състав във висшите училища. Тези длъжности са академични длъжности и в научните организации съгласно чл. 2, ал. 1 от ЗРАСРБ.
Видно от цитираните разпоредби тези длъжности формират институционалната рамка, както на висшите училища, така и на БАН – научна организация, на която по силата на чл. 47 от ЗВО е предоставена възможност да извършва образователна дейност, присъща на висше училище. В тази връзка услугите, свързани с провеждане на избор за заемане на посочените длъжности, са елемент на понятието за „образование“, прието от СЕС, тъй като формират институционалната рамка на учебното заведение, поради което представляват университетско образование, попадащо в обхвата на освобождаването по чл. 41, т. 1, б. „б“ от ЗДДС.
ЗАМ.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

данъчно третиране на доставка на спедиторски услуги, оказвани във връзка с транспорт на стоки в рамките на Европейския съюз или извън него съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената сто

3_3123/10.10.2012 г. ЗДДС, чл. 21, ал. 1 и ал. 2;ЗДДС, чл. 22;ЗДДС, чл. 86, ал. 3 Относно: данъчно третиране на доставка на спедиторски услуги, оказвани

Становище на НАП с Изх. №53-00-58 от 30.04 2018г.

Изх. №53-00-58 от 30.04 2018г. ЗКПО – чл.10 В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх.№53-00-58/16.04.2018 г. във връзка