данъчно третиране по ЗДДС на продажбата на заложена вещ.

2_2150/12.01.2011.
ЗДДС, чл.113
Относно: данъчно третиране по ЗДДС на продажбата на заложена вещ.
Във връзка с Ваше писмено запитване, съобразно с действащите разпоредби на Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/ изразявамследното становище:
В писмото сте посочили, че съгласно писмо изх.№ 04-19-744/22.12.2009г. на Изпълнителния директор на НАП, при продажбата на заложена вещ от името и за сметка на залогодателя, за заложната къща не възниква задължение за начисляване на ДДС. В определени случай купувачът на заложената вещ освен касов бон изисква и фактура.
В тази връзка поставяте следните въпроси:
1. На какво основание заложната къща, която е регистрирано по ЗДДС лице няма да начислява ДДС във фактурата за извършената продажба?
2. Ако заложната къща не издаде фактура за продажбата на заложената
вещ, с какъв друг документ може да се документира сключената сделка?
С Наредба за дейността на заложните къщи, в сила от 27.02.2009г. се определят реда и условията за предоставяне по занятие на парични заеми, обезпечени със залог върху движими вещи, и изискванията към лицата, които ги контролират. Съгласно чл.23, ал.1 от тази наредба, след изтичането на срока по чл.22, ал.1, заложната къща може да продаде сама заложената вещ, ако заложната й цена е под 5000 лева, и да се удовлетвори предпочтително от цената й. В ал. 2 и ал.3 на чл.23 от Наредбата изрично е предвидено, че заложната къща не може да придобива собственост върху вещи, подлежащи на продажба по реда на ал.1 от същата разпоредба, и че правото на собственост върху заложената вещ преминава върху купувача от момента на продажбата.
От посочените разпоредби е видно, че заложната къща не става собственик на заложената вещ. Заложната къща извършва продажбата на заложената вещ от чуждо име и за чужда сметка, а именно от името и за сметка на залогодателя.
По смисъла на ЗДДС, доставка на стока е прехвърлянето на правото на собственост или друго вещно право върху стоката, а доставчик е лицето, което извършва доставката на стока или услуга /чл.6, ал.1 и чл.11, ал.1 от ЗДДС/.
Предвид гореизложеното, страна по продажбата/доставката на заложената вещ е залогодателят, а не е заложната къща, поради което за заложната къща не възниква задължение за издаване на фактура, респ. за начисляване на ДДС. За извършената продажба на заложената вещ, заложната къща следва да издаде на купувача документ за платената сума-фискална касова бележка, при спазване на реда и начина, определени в чл.29 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства. Уведомяваме Ви, че в разпоредбата на чл.29 от Наредбата са направени изменения и допълнения с ДВ, бр.49 от 2010г., които са в сила от 29.06.2010г.
Освен фискална касова бележка, заложната къща може да издаде и друг документ, който да удостоверява полученото плащане и съдържа реквизитите, посочени в чл.7 от Закона за счетоводството.
Задължение за издаване данъчен документ /фактура/ за извършената от заложната къща продажба на заложената вещ има залогодателят, като доставчик, ако същият е данъчно задължено лице/физическо или юридическо/ при спазване изискванията на чл.113 и чл.114 от ЗДДС. Фактура може да не се издава, ако получател по доставката /купувач на заложената вещ/ е данъчно незадължено физическо лице /чл.113, ал.3 от ЗДДС/.
Данъчното третиране по ЗДДС на предоставяне по занятие на парични заеми, обезпечени със залог върху движими вещи, продажба на заложена вещ от заложни къщи и регистриране на продажбите по реда на Наредба Н-18 за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, е разгледано подробно в писмо на НАП с Изх. № 04-19-744 от 22.12.2009 г., което можете да намерите на интернет страницата на НАП, на адрес: www.nap.bg .