Данъчно третиране по ЗДДС на субсидии и финансирания за целите на регистрацията по чл. 96 от същия;

ОТНОСНО: Данъчно третиране по ЗДДС на субсидии и финансирания за целите на регистрацията по чл. 96 от същия;

Съгласно визираната фактическа обстановка в Запитването Ви, в качеството си на земеделски производител кандидатствате за получаване на субсидии по следните схеми: Схема за единно плащане на площ / СЕПП/, Схема за национални доплащания на хектар земеделска земя / НДП/, Схема за национални доплащания за говеда и/или биволи, необвързана с производството / НДЖ 1/, и Схема за поддържане на производството на краве мляко в икономически уязвими ферми, обвързана с производството.
Въпросът Ви, е, дали получените суми по тези субсидии формират облагаем оборот за регистрация на основание чл.96 от Закона за данък върху добавената стойност.
Във връзка с поставения от Вас въпрос в горецитираното запитване, изразяваме следното становище.
По смисъла на чл.96, ал.1 от ЗДДС, всяко данъчно задължено лице с облагаем оборот 50 000 лв. или повече за период не по – дълъг от последните дванадесет последователни месеца преди текущия, е длъжно в 14 – дневен срокот изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по закона. Съгласно разпоредбите на ал.2 на същата правна норма, облагаемият оборот е сумата от данъчните основи на извършените от лицето облагаеми доставки, включително облагаемите с нулева ставка, доставките на финансови услуги по чл.46 от ЗДДС и доставките на застрахователни услуги по чл.47 от същия закон.
Облагаема доставка на стока или услуга по смисъла на чл. 12, ал.1 от материалния закон, е всяка доставка по смисъла на чл.6 и 9 от същия, когато е извършена от данъчно задължено лице по този закон и е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка, извършена от данъчно задължено лице, освен в случаите, в които законът предвижда друго.
Съгласно разпоредбата на чл.26, ал.3, т.2 от ЗДДС, всички субсидии и финансирания, пряко свързани с облагаема доставка, увеличават данъчната основа на същата, и следователно, подлежат на облагане. Понятието „субсидии и финансирания, пряко свързани с доставка” е дефинирано в т. 15 на Параграф 1 на Допълнителните разпоредби на закона. Такива са всички субсидии и финансирания,чието отпускане е пряко свързано с цената на предоставяните стоки или услуги. Не са субсидии и финансирания, пряко свързани с доставка, тези, които са предназначени единствено за покриване на загуби или за финансиране на разходи, в т.ч. и такива за придобиване или ликвидация на активи.
1. Относно Субсидии по схемата за единно плащане на площ / СЕПП/.
Законът за подпомагане на земеделските производители / Обн. ДВ. Бр.58/22,05,98г., посл. изм. и доп. ДВ. Бр. 109/20,12,2013г./ урежда прилагането на схемата за единно плащане на площ в съответствие с Общата селскостопанска политика на ЕС. По смисъла на Глава четвърта, чл. 39 от този закон, е посочено че земеделските стопани могат да получат директни плащания за земеделските площи, които ползват на територията на страната. Съгласно чл.40, ал.1 от ЗПЗП, размерът на плащането се определя на хектар, като се раздели финансовия пакет на страната на използваната земеделска площ, която се поддържа в добро земеделско състояние, коригирана по обективни критерии. Разплащателна агенция, съгласно чл.40, ал.1 от ЗПЗП, извършва директни плащания по подадените заявления, когато установи, че: кандидатът ползва заявените земеделски площи; площите се поддържат в добро земеделско и екологично състояние; и размерът на използваната от съответното земеделско стопанство площ и размерът на земеделските парцели са не по – малки от определените по реда на чл.39, ал.2 от Закона за подпомагане на земеделските производители.
В предвид на горепосоченото и цитираната нормативна уредба, плащането на субсидии по схемата за единно плащане на площ, получавано от земеделските стопани се определя на хектар ползвана земя и не е обвързано с конкретна доставка, поради което следва да се третира като финансиране на разходи.
2. Относно Субсидии по схема за национални доплащания на хектар земеделска земя / НДП/.
В текста на чл.44, ал.1 от Закона за подпомагане на земеделските производители е разписано, че Министърът на земеделието и храните след съгласуване с Европейската комисия предлага на МС схеми за национални
доплащания. Съгласно ал.2 на същия член, Министърът на земеделието и храните определя с наредби специалните изисквания за участие във всяка одобрена схема за национални доплащания. Наредба № 2 от 21.02.2011г. / Обн. ДВ. Бр. 18 от 01 март 2011г., Посл. изм. ДВ бр. 110 от 21.12.2013 г./ е тази, която регламентира специалните изисквания за участие в одобрените схеми за национални доплащания и за специфично подпомагане.
По смисъла на чл.2, ал.1 от горецитираната Наредба, допустими за подпомагане с национални доплащания на хектар са всички земеделски площи на територията на страната, които са допустими и заявени за подпомагане по Схемата за единно плащане на площ, с изключение на постоянно затревените площи и площите, изброени в същата алинея, от т.1 до т. 3. Право на подпомагане по схемата за национални доплащания на хектар имат земеделските стопани, които стопанисват най- малко0,5 хектара трайни насаждения, или един хектар за всички останали земеделски площи.
В предвид на гореизложеното и цитираните правни норми от Наредба № 2 от 21.02.2011г. / Обн. ДВ. Бр. 18 от 01 март 2011г., Посл. Изм. ДВ бр. 110 от 21.12.2013 г./ , считаме, че получаването на суми под формата на национални доплащания на хектар земеделска земя не представлява престация по доставка или доплащане по такава с оглед разпоредбите на чл.26, ал.3, т.2 от ЗДДС.
3. Относно Субсидии по схема за национални доплащания за говеда и/ или биволи, необвързана с производството. / НДЖ 1/.
Съгласно разпоредбата на чл.4, ал.1 от Наредба № 2 от 21.02.2011 г., право на подпомагане по схемата за национални доплащания за говеда, необвързана с производството, имат земеделските стопани, които към 28 февруари 2009 година са отглеждали 10 или повече говеда и/или 10 или повече биволи, регистрирани в Системата за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти на Българската агенция по безопасност на храните. Правото за получаване на помощта по схемата за национални доплащания за говеда се определя въз основа на броя на говедата и/ или биволите в животновъдните обекти на земеделския стопанин, регистрирани в Системата за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти към 28 февруари 2009 година.
Следователно, въз основа на горепосочената нормативна уредба, правото на получаване на национални доплащания за говеда не е обвързано с производството на съответния животновъд, и също така не представлява плащане или доплащане по доставка, поради което не е част от данъчната основа по такава по смисъла на чл.26, ал.3, т.2 от Закона за данък върху добавената стойност.
4. Относно Субсидии по схема за поддържане на производството на краве мляко в икономически уязвими ферми, обвързана с производството/ НДКМ 1/.
Раздел ІІІ от Наредба № 2 от 21 февруари 2011 година регламентира специалните изисквания по схемите за специфично подпомагане, каквато е и схемата за поддържане на производството на краве мляко в икономически уязвими ферми, обвързана с производството. Право на подпомагане по схемата за поддържане на производството на краве мляко в икономически уязвими ферми имат производители
на краве мляко, които притежават индивидуална млечна квота и стопанисват ферма, която следва да отговаря на изискванията, посочени в чл.9, ал.1 от Наредбата. Получаването на подпомагане по тази схема не е пряко обвързано с конкретна доставка, респективно облагаема доставка по смисъла на чл.12, ал.1 от Закона за данък върху добавената стойност, съответно не формира данъчна основа и не е елемент от такава по смисъла на чл.26, ал.3, т.2 от същия закон.
С оглед на гореизложеното, считаме, че получаването на суми под формата на субсидии по изброените по – горе схеми, не формира облагаем оборот по смисъла на чл.96, ал.2 за целите на ал.1 на същата разпоредба от ЗДДС.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Прилагането на §1, т.30 от ДР на Закона за счетоводството (ЗСч) и чл.92 от Закона за корпоративното подоходно облагане(ЗКПО)

1_ИТ-00-27/30.03.2021г. ЗКПО, чл.92 ОТНОСНО: Прилагането на §1, т.30 от ДР на Закона за счетоводството (ЗСч) и чл.92 от Закона за корпоративното подоходно облагане(ЗКПО) Във Ваше

ЗКПО, т. 2, параграф 1

Изх. № 26-Б-146Дата: .…………… .2007 г.ДОГ-Н ………………………..,………………………………УВАЖАЕМА ГОСПОЖО,По повод Ваше писмено запитване, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 26-Б-146/20.11.2007г., изразявам следното становище:Определение на

някой аспекти по прилагането на нормативната уредба, регламентираща условията и редът за възстановяване на платения данък върху добавената стойност на чуждестранни лица

До………….Копие:…………Относно: някой аспекти по прилагането на нормативната уредба, регламентираща условията и редът за възстановяване на платения данък върху добавената стойност на чуждестранни лицаУважаема г-жа ……..,Поставените

Прилагане на нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ и Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/

ОТНОСНО: Прилагане на нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ и Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/ В Дирекция ОДОП ……