данъчното третиране на продажба на дълготраен материален актив от едноличен търговец.

3_1411/16.03.07 г.
ЗОДФЛ, чл.41, ал. 1
ЗОДФЛ, чл.21, ал. 1
Относно: данъчното третиране на продажба на дълготраен материален актив от едноличен търговец.
Според изложеното в запитването през данъчен период 2006 г. едноличният търговец не е осъществявал друга стопанска дейност освен продажбата на дълготраен материален актив /магазин/. Поставен е въпрос как следва да бъде обложен доходът, реализиран от продажбата на този актив ?
При така изложената фактическа обстановка и с оглед разпоредбите на Закона за облагане доходите на физическите лица /ЗОДФЛ/ изразяваме следното становище:
Съгласно чл. 21, ал. 1 от ЗОДФЛ (отм.) физическите лица, извършващи дейност като еднолични търговци, формират данъчната основа за доходите по реда на глава втора от Закона за корпоративното подоходно облагане. На основание чл. 2 от Закона за счетоводството /ЗСч/ предприятията осъществяват счетоводното записване на стопанските операции в хронологичен ред, съответстващ на извършването им. Едноличният търговец, в качеството си на предприятие по смисъла на ЗСч, отчита приходите и разходите за дейността си в съответствие с изискванията на счетоводното законодателство. Приходът от продажбата на актив намира отражение в счетоводния финансов резултат от дейността на предприятието и подлежи на облагане по реда на ЗОДФЛ (отм.) независимо,че през 2006 г. не е извършвана друга дейност.
Следва да имате предвид, че съгласно чл. 41, ал. 1 от ЗОДФЛ (отм.) за облагаемия си доход по чл. 14 от същия закон данъчно задължените лица подават годишна данъчна декларация в срок до 15 април на следващата година. Това означава, че за реализирания облагаем доход от продажбата на дълготрайния материален актив следва да подадете годишна данъчна декларация по реда на чл. 41 от ЗОДФЛ (отм.) в срок до 15 април 2007 г. в териториалната дирекцияна Националната агенция за приходите по Вашия постоянен адрес. Годишното данъчно задължение ще бъде определено по реда на чл. 35 от ЗОДФЛ (отм.). Данъкът върху доходите се заплаща по сметката на същата дирекция в 30 – дневен срок от подаването на декларацията се заплаща данъкът – чл. 54 от ЗОДФЛ (отм.).

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Оценете статията Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково

Прочети »