данъчнотретираненапридобиванетонановополуремарке, начисляването и приспадане на ДДС по смисъла на ЗДДС в сила от 01.01.2007г.

Изх. №24-30-3
Дата: 26.03.2008 год.
относно:
данъчнотретираненапридобиванетонановополуремарке, начисляването и приспадане на ДДС по смисъла на ЗДДС в сила от 01.01.2007г.
Във връзка с поставените въпроси във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 24-30-3/ 12.01.2007г. е изложена следната фактическа обстановка:
“…………….“ ООД се интересува от прилагането нормите на ЗДДС и ППЗДДС в сила от 01.01.2007 г. по следните въпроси:
1. При определяне на данъчната основа при вътреобщностно придобиване включват ли
се разходите за транспорт и съпътстващите го операции?
2.Скаквидоказателстватрябвадаразполага доставчикът заизвършенаотнего
вътреобщностна доставка на стоки, съгласно чл.45 от ППЗДДС?
3.Съгласно изискванията на чл.114, ал.1, т. 10 от ЗДДС, следва ли дружеството да
отпечатва нови образци на фактури и с какви поредни номера следва да са същите?
4.При вътреобщностни доставки, освен издаваната от лицето фактура с реквизитите на
чл.114отматериалниязакон,следвалидоставчикът даиздаваифактурина латиница
(инвойси)?
5. Следва ли получените фактури на друг език — немски, италиански или английски език да бъдат превеждани на български език, и ще се признават ли за „изрядни данъчни документи”?
6.Съгласно чл.123, ал.2 от Закона, за стоките, които се изпращат за извършване на
ремонт по същите вИталия, следва да севодят регистри?Кои саикъде сапосочени
реквизитите, които трябва да съдържат тези регистри?
7.Съгласно чл.114, ал.1, т. 12 от ЗДДС, когато посочената във фактурата ставка е
„нула“, следва в същата да е посочено и основанието за това. В случаите на износ за страни,
извън ЕС, както и при вътреобщностни доставки на стоки, какви са основанията за това?
Предвид изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, по зададените от Вас въпроси, на основание чл.10, ал.1, т. 10 от Закона за националната агенция за приходите, изразявам следното становище:
по първи въпрос:
Правилата за определяне на данъчната основа при вътреобщпостно придобиване са посочени в текстовете на чл.64 от Закона за данъка върху добавената стойност. На основание ал.4 на същата правна норма, при определяне на данъчната основа на вътреобщностно придобиване, не се включва данъчната основа на услугите по чл.22, чл.23, и чл.24 от същия
закон, които са с място на изпълнение на територията на страната, за които, регистрираното по ЗДДС лице е длъжно да начисли данъка като лице по чл.82, ал.2 от ЗДДС.
по втори въпрос:
Във връзка с така поставения въпрос в Запитването Ви, считаме, че отговор на същия е предоставен с становище с Изх. № 24-00-24/21.04.2007г. на Националната агенция по приходите, което, приложено Ви изпращаме.
по трети въпрос:
Съгласно разпоредбите на Параграф 12 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗДДС, в сила от 01.01.2007г., издадените до влизането в сила на същия данъчни документи, които отговарят на изискванията на отменения ЗДДС. се смята, че отговарят на изискванията и на новия Закон за данъка върху добавената стойност. Това не се отнася за отпечатаните, но неиздадени данъчни документи до влизането в сила на този нов закон. С изменението на Правилника за прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност (обн., изм. ДВ бр.101/2006г.) е създаден Параграф 14, в който е посочено, че номерирането на фактурите и известията към тях, издадени след 1 януари 2007г. включително, започва от № „0000000001“.
Същевременно, в ДВ бр. 106/ 2006г. е публикувана Наредба № Н-18 от 13.12.2006г. за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства. Съгласно Параграф 5, ал.4 от ПЗР на същата наредба, считано след 01 януари 2007 година, фактурите, издадени и одобрени по реда на отменената Наредба № 4/ 1999г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти типове ФУ, запазват поредността на номерацията си, независимо от разпоредбите на Параграф 14 от ПЗР на Правилника за прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност“.
по четвърти въпрос:
В ЗДДС и ППЗДДС не е предвидена забрана за доставчика да издава за извършената от него вътреобщностна доставка освен фактурата, с която документира същата съгласно чл.113, ал.1 от ЗДДС и фактура на латиница.
по пети въпрос:
Данъчни документи по смисъла на ЗДДС са посочените в чл.112, ал.1 от същия. По отношение на фактурите, издадени от чуждестранни доставчици се прилагат разпоредбата на чл.55 от Данъчно – осигурителния процесуален кодекс.
по шести въпрос:
На основание чл.121, ал.8 от Закона за данък върху добавената стойност, всяко регистрирано лице е длъжно да води регистър на стоките по чл.7, ал.5, т.8 – 10 и чл.13, ал.4, т.8 — 10 от същия закон, който регистър следва да осигурява следната информация в случай на изпратени стоки:
вид на изпратените стоки; цел на изпращане на стоките; количество наизпратените стоки: държава – членка, до която са изпратени стоките; дата на изпращане на стоките. Образец на такъв регистър не е предвиден с текстовете на ЗДДС или ППЗДДС.
по седми въпрос:
Вътреобщностните доставки по чл.7 от ЗДДС, с изключение на освободените вътреобщностни доставки по чл.38, ал.2 от същия, са облагаеми доставки с нулева ставка, на основание чл.53, ал. 1 от същия нормативен акт.
По смисъла на разпоредбите на глава трета от ЗДДС, и по — конкретно, на основание чл.28, доставката на стоки, изпращани или превозвани извън територията на Общността е облагаема доставка с нулева ставка.
Съгласно текстовете на чл.114, ал.1, т. 12 от ЗДДС, в издаваната фактура от доставчика
-регистрирано по същия закон лице, се посочва ставката на данъка, а когато ставката е нулева
-основанието за прилагането й, както и основанието за неначисляване на данък.
При извършването на облагаема доставка с нулева ставка на основание чл.28, т. 1 или т.2 от ЗДДС. в издавания от доставчика данъчен документ като основание за нулевата ставка се посочва “чл.28, т.1 от ЗДДС“ или “чл.28, т.2 от ЗДДС“. За да удостовери извършването на
такива доставки, лицето следва да разполага с документите, посочени в чл.21, ал.1 и ал.2 ППЗДДС.
В случай, че е налице извършена вътреобщностна доставка, доставчикът по същата следва в издадения от него данъчен документ да посочи като основание за приложената нулева ставка на данъка, текста “чл.53, ал.1 от ЗДДС“.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
//’

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest