Данъчнозадълженото лице за жилище, предоставено за

Изх. № 07-00-11
Дата:08.05.2012 год.
ЗМДТ, чл. 11
Относно: Данъчнозадълженото лице за жилище, предоставено за
ползване на единия от съпрузите след прекратяване на брака
/чл. 11 ЗМДТ/
В отговор на въпроса относно лицата, които са задължени да заплащатданък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци за жилище, принадлежащо на двамата съпрузи, което след прекратяване на брака е предоставено за ползване на единия съпруг, Ви уведомяваме:
При допускане на развода, когато семейното жилище не може да се ползва поотделно от двамата съпрузи, съдът предоставя ползването му на единия от тях, ако той е поискал това и има жилищна нужда, като взема предвид интересите на ненавършилите пълнолетие деца, вината, здравословното състояние и други обстоятелства/чл. 56, ал. 1 и ал. 5 СК/.
По силата на съдебното решение, с което се предоставя ползването на семейното жилище, възниква наемно отношение. Решението може да бъде вписано в имотния регистър, като вписването има действието по чл. 237, ал. 1 от Закона за задълженията и договорите /чл. 57, ал. 1 СК/.
Законът за местните данъци и такси обявява за данъчнозадължени лица собственицитена облагаеми с данък имоти, а когато върху тях е учредено вещно право на ползване, данъчнозадължени лица са ползвателите /чл. 11, ал. 1 и ал. 3 ЗМДТ/.
Предоставянето на семейното жилище за ползване на единия съпруг след развод представлява охранителен акт на съдебна администрация,в резултат на който възникват облигационни отношения /договор за наем/, които не оказват влияние върху установените вещни права върху имота. Данъчнозадължени лица остават собствениците, независимо че единиятот тях не ползва имота.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕНДИРЕКТОР НА НАП:

/К. СТЕФАНОВ/’

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково тържище в

Прочети »