държавно обществено осигуряване на общинските съветници

Изх. № 33-00-362
Дата:19.12.2012 год.
КСО, чл. 4, ал. 1, т. 8;
КСО, чл. 6, ал. 3.
Относно: държавно обществено осигуряване на общинските съветници
Във връзка с Ваше писмо относно държавното обществено осигуряване на общинските съветници, изпратено ни за разглеждане от НОИ и заведено в ЦУ на НАП с вх. № ……………/22.10.2012 г., изразявам следното становище по въпросите, които са от компетентността на агенцията:
Лицата, упражняващи трудова дейност и получаващи доходи на изборни длъжности са задължително осигурени за всички рискове по КСО (чл. 4, ал. 1, т. 8 от кодекса).
Осигуряването за държавното обществено осигуряване (ДОО) възниква от деня, в който лицата започнат да упражняват трудова дейност по КСО и за който са внесени или дължими осигурителни вноски и продължава до нейното прекратяване (основание чл. 10 от кодекса).
Съгласно чл. 6, ал. 3 от КСО осигурителните вноски за лицата, упражняващи трудова дейност и получаващи доходи на изборни длъжности, се дължат върху получените, включително начислените и неизплатените, брутни месечни възнаграждения или неначислените месечни възнаграждения, но върху не по-малко от минималния осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии (минимален осигурителен праг).
Основната икономическа дейност на осигурителя за целите на минималния осигурителен праг се определя съгласно Класификацията на икономическите дейности (КИД-2008), утвърдена със заповед на председателя на Националния статистически институт, по икономическите дейности, посочени в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за всяка календарна година (§ 1, ал. 1 от Допълнителните разпоредби /ДР/ на Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски /НЕВДПОВ/). Когато осигурителят осъществява две или повече икономически дейности, основната му икономическа дейност се определя от дейността, в която са заети най-голям брой лица, работещи по трудово правоотношение. В този случай при определянето й не се вземат предвид работниците и служителите, които са общофункционално свързани с всички дейности на осигурителя (§ 1, ал. 2 от ДР на НЕВДПОВ). При равен брой работещи по трудови правоотношения в отделните дейности основната икономическа дейност на осигурителя се определя по негов избор (§ 1, ал. 3 от ДР на НЕВДПОВ).
Това означава, че когато осигурителя извършва само една дейност, основната икономическа дейност, която е определена в съответствие с КИД-2008 се припокрива с основната икономическа дейност за целите на минималните осигурителни прагове. В случай, че в качеството на осигурител по смисъла на КСО общината извършва повече от една икономическа дейност основната икономическа дейност за целите на минималните осигурителни прагове се определя според преобладаващия брой работещи по трудови правоотношения лица. Иначе казано, основна ще бъде тази дейност в която са заети най–много лица по трудово правоотношение, без да се взимат предвид работниците и служителите, които са общофункционално свързани с всички дейности на осигурителя. Когато броят на работещите по трудови правоотношения в различните дейности е равен, основната икономическа дейност се определя по избор на осигурителя.
По отношение определяне и изплащане на възнаграждението по чл. 40, ал. 5 от КСО, Ви уведомявам, че въпросът не е от компетентността на НАП.
ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН
ДИРЕКТОР НА НАП:
/СТОЯН МАРКОВ/

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Въпроси, свързани с прилагането на данъчното и осигурителното законодателство, действащо след 1 януари 2007 г.

Изх. № 26-К-23Дата: .…………… .2007 г.ДОГ-ЖА ………………………..,………………………………Относно: Въпроси, свързани с прилагането на данъчното и осигурителното законодателство, действащо след 1 януари 2007 г.Уважаема госпожо ………….,Във връзка

направените разходи за консумативи, следва да се извърши с първичен счетоводен документ/без значение наименованието му- протокол, разписка, квитанция, фактура и др. /, който съдържа реквизитите по чл.

2_1623-2/07.10.2010ЗКПО, чл.10, ал.1 Отправили степисмено запитванедоДирекция „ОУИ”-………… свързано с приложението наЗакона за данъците върху доходите на физическите лица / ЗДДФЛ /и Закона за корпоративното подоходно