Дата на отписване на данъчни амортизируеми активи от данъчния амортизационен план на преобразуващо се дружество при преобразуване по реда на чл. 126 от ЗКПО

Изх. №26-Б-165/08
Дата: 08.07.2009 год.
ЗКПО, чл. 58, ал. 1;
ЗКПО, чл. 113;
ЗКПО, чл. 126;
Относно: Дата на отписване на данъчни амортизируеми активи от данъчния амортизационен план на преобразуващо се дружество при преобразуване по реда на чл. 126 от ЗКПО
В ЦУ на НАП е постъпило Ваше запитване с вх. № 26-Б-165/04.12.2008 г., в което поставяте следните въпроси:
1.В случай на преобразуване на търговски дружества чрез вливане по реда на чл. 126 от ЗКПО
на коя дата следва да бъдат отписани от данъчния амортизационен план (ДАПл) на
преобразуващото се дружество данъчните амортизируеми активи, които преминават към
приемащото дружество – на първия ден на месеца, през който е настъпила датата на
преобразуване по чл. 113 от ЗКПО (съгласно чл. 6о, ал. 2 от ЗКПО) или на датата на
преобразуването по чл. 113 от ЗКПО (съгласно чл. 140, ал. 5 от ЗКПО? До кой момент
следва да се начисляват данъчни амортизации от преобразуващото се дружество – до
последнияденна месеца,предхождащмесеца,презкойтоенастъпила дататана
преобразуване по чл. 113 от ЗКПО?
2.В случай на вливане по реда на чл. 126 от ЗКПО на коя дата следва да бъдат записани
придобититеврезултатна вливанетоданъчниамортизируемиактививДАПлна
приемащотодружество- на датата почл. 58,ал. 1 отЗКПОилина датата на
преобразуването по чл. 113 от ЗКПО? От коя дата приемащото дружество може да започне
да начислява данъчни амортизации за придобитите активи в резултат на вливането – от
датата по чл. 58, ал. 1 от ЗКПО или от датата на преобразуването по чл. 113 от същия закон?
По смисъла на чл. 126 от ЗКПО вливането е форма на преобразуване, при която всички активи и пасиви на преобразуващото се дружество преминават към приемащо дружество и преобразуващото се дружество се прекратява без ликвидация. Според чл. 113 от ЗКПО дата на преобразуване за данъчни цели е датата на вписване на преобразуването в търговския регистър.
Съгласно разпоредбата на чл. 140, ал. 5, приложима в случай на преобразуване, „придобитите данъчни амортизируеми активи . се завеждат в ДАПл на получаващото дружество по стойности, равни на стойностите им в ДАПл на преобразуващото се дружество към момента на преобразуването. Копие от ДАПл на преобразуващото се дружество към момента на преобразуването се предава на органа по приходите .“.
От цитираната законова норма е видно, че целта на законодателя в случаите на преобразуване, попадащо в обхвата на специфичния режим на облагане при преобразуване, е да се осигури пълна приемственост между преобразуващото се и приемащото дружество по отношение на данъчните амортизируеми активи. Разпоредбата на чл.140, ал.5 регламентира кои стойности от ДАПл на преобразуващото се дружество следва да бъдат взети при изготвяне на ДАПл на приемащото дружество, но същата не постановява кога следва да бъдат отписани активите от ДАПл на преобразуващото се дружество и кога те следва да бъдат заведени в ДАПл на приемащото дружество. Следователно отговорът на поставените от Вас въпроси трябва да бъде съобразен с посочения no-горе принцип на приемственост и с общите постановки на ЗКПО, свързани с начисляване на данъчни амортизации и отписване на данъчните амортизируеми активи от ДАПл.
Принципът, заложен в разпоредбата на чл. 58 от ЗКПО, е че данъчните амортизации се начисляват месечно – от началото на месеца, в който данъчният амортизируем актив е въведен в експлоатация или от началото на следващия месец (виж формулата в чл.58, ал.3). Същият принцип е установен и по отношение на отписването на активи от ДАПл – съгласно чл. 60, ал. 2 от ЗКПО „когато активът се отпише за счетоводни цели, преди да е напълно амортизиран за данъчни цели, той се отписва от данъчния амортизационен план в началото на месеца, през който се отписва за счетоводни цели.“. Ако приемем, че датата на преобразуване по чл. 113 от ЗКПО е например 20.01.2009 г., спазването на принципа за месечно начисляване на данъчни амортизации изключва възможността преобразуващото се дружество да начислява данъчни амортизации до 19.01.2009 г., а приемащото дружество да започне начисляване от 20.01.2009 г. В този случай начисляването на данъчни амортизации от преобразуващото се дружество следва да се извърши до последния ден на месеца, предхождащ месеца, през който е настъпила датата на преобразуване (в случая до 31 декември 2008 г.). Приемащото дружество трябва да заведе активите от преобразуващото се дружество на първия ден на месеца, през който е настъпила датата на преобразуване или от началото на следващия месец (от 1 януари или от 1 февруари 2009 г.). От месеца на завеждане на активите в ДАПл, приемащото дружество следва да започне начисляването на данъчни амортизации, съгласно чл.58, ал.1 от ЗКПО.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА
ПРИХОДИТЕ:
/КРАСИМИР СТЕФАНОВ/’

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково тържище в

Прочети »