Деклариране и облагане по ЗМДТ на получени от

Изх. № 92-00-375
Дата: 23.05.2014 год.
ЗМДТ, чл. 48, ал. 1, т. 1, буква „ж“.
ЗМДТ, чл. 48, ал. 1, т. 4.
относно:Деклариране и облагане по ЗМДТ на получени от
вероизповедания дарения
В отговор на въпросите, които поставяте относно начина на деклариране и облагане с данък при придобиване на имущества на недвижими имоти по чл. 24, ал. 1, т. 9 ЗМДТ и получени по дарение други имущества от „……………“, Ви уведомяваме:
1.По силата на чл. 48, ал. 1, т. 1, б. „ж” /нова, ДВ бр. 101 от 2013 г., в
сила от 01.01.2014 г./ от данък при придобиване на имущества се освобождават законно регистрираните вероизповедания в страната за имотите по чл. 24, ал. 1, т. 9. Имотите по чл. 24, ал. 1, т. 9 ЗМДТ са храмовете и манастирите, предназначени за богослужебна дейност, заедно с поземлените имоти, върху които са построени – собственост на законно регистрираните вероизповедания в страната, както и молитвените домове заедно с поземлените имоти, върху които са построени – собственост на законно регистрираните вероизповедания в страната. За целите на закона в § 1, т. 36 и т. 37от ДР са дадени определения на „храм или молитвен дом”и „манастир”.
В обхвата на освобождаваните имущества по този текст попадат само посочените недвижими имоти, независимо от придобивния способ -възмезден или безвъзмезден.
2.Друга хипотеза на освобождаване от данък при придобиване на
имущества, която има отношение към получени от вероизповедания дарения, е уредена в чл. 48, ал. 1, т. 4, предл. първо ЗМДТ.Тя се отнася до даренията за юридическите лица с нестопанска цел, които получават субсидии от централния бюджет.
Вероизповеданията са юридически лица с нестопанска цел, за които Законът за юридическите лица с нестопанска цел предвижда специална нормативна уредба /§ 2, ал. 1 от ПЗР/, като не ги изключва от общото понятие “юридически лица с нестопанска цел”.Това понятие се използва и от законите за държавния бюджет на Република България за съответната година.
Разпоредбата е създадена в настоящия си вид в края на 2006 г. и влиза в сила от началото на 2007 г. В обхвата й са включени получените по дарение имущества, независимо от техния вид /включително парични средства/. Кръгът на субектите – юридически лица с нестопанска цел, които получават субсидии от бюджета, се определя от Закона за държавния бюджет за съответната година и от подзаконови актове. Те са включени в бюджетите на съответните министерства и в специалните приложения към закона.
Като заключение получените и предоставениот „Църквата ………….. “ дарения са освободени от данък само при условие, че за съответната финансова година са изпълнени цитираните по-горе условия.
3.За всички безвъзмездно придобити имущества, включително
освободените от данък /с изключение на тези по чл. 49, ал. 2 ЗМДТ/, в закона е установено задължение за подаване на декларация -чл. 49, ал. 3 ЗМДТ от

данъчнозадълженото лице в двумесечен срок от получаване на имуществото.
Към настоящия момент утвърденият от министъра на финансите образец на декларация по чл. 49, ал. 3 ЗМДТ не позволява декларирането на повече от едно дарение, индивидуализирано по вид, размер, дата на придобиване, дарител, лице -платец на данъка и основания за освобождаване. Декларацията предвижда и прилагане на доказателство, удостоверяващо датата на придобиване на дарението. Такова деклариране е съобразено и с обстоятелството, че при неподаване в срок на декларацияпо чл. 49, ал. 3 ЗМДТ задълженото лице подлежи на санкциониране на основание чл. 127, ал. 1 ЗМДТ. Подаването на една декларация за всички получени парични средства за определен период би затруднило упражняването на административния контрол.
ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕНДИРЕКТОРНАНАП:
/п/
/С. МАРКОВ/

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

коригиране на декларации образец №1 и образец №6 по Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. на МФ за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, о

3_2711/02.12.2014 г.КСО, чл.4, ал.1, т.6;КСО, чл.4, ал.2;Наредба Н-8 от 2005 г. на МФ, чл.6аОтносно:коригиране на декларации образец №1 и образец №6 по Наредба№ Н-8 от

Третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на предоставянето на посреднически услуги във връзка с онлайн продажби на услуги

ОТНОСНО: Третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на предоставянето на посреднически услуги във връзка с онлайн продажби на услуги В Дирекция ОДОП

ЗКПО, чл.10,ЗКПО, чл.34,ЗКПО, чл.37

5_ 53-02-7/08.02.2008 г. ЗКПО – чл.10, чл.34 и чл.37 Видно от изложеното в запитването, през 2003 г.”Z” АД е завела две съделбни дела срещу „XXX”