Деклариране на доход от отдаване под наем на недвижим имот, собственост на непълнолетно дете

ЗДДФЛ – чл. 8, ал. 5, т.6; чл. 55, ал. 1; чл. 68, ал. 1; чл. 50, ал. 8;
ЗЗО – чл. 33, чл. 40, ал. 1; чл. 40, ал. 3, т. 1; чл. 40, ал. 5
ДОПК – чл. 10, ал. 2;
Относно: Деклариране на доход от отдаване под наем на недвижим
имот, собственост на непълнолетно дете
В отговор на направено от Вас запитване,постъпило с вх. № … от 17.04.2013 год. при Дирекция ОДОП – …..,Ви уведомяваме за следното:
Според изложеното в запитването, дъщерите Ви са непълнолетни, но притежават имоти, които се отдават под наем. Вие, като тяхна майка сте вписана в нотариалните актове като настойник.
Задавате следните въпроси:
1.От чие име трябва да бъде подадена декларацията по чл.55 от ЗДДФЛ – от името на непълнолетното лице или от Ваше име в качеството си на настойник.
2.Авансовият данък по кое ЕГН се заплаща, това на непълнолетното лице или на настойника.
3.В края на годината непълнолетните лица трябва ли да подават годишна данъчна декларация за доходи от наем.
4.Дължат ли лицата по т. 3 здравни осигуровки за този доход.
Относно прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/:
По първи въпрос:
Съобразявайки относимата правна уредба, изразяваме следното становище:
Съгласно чл.3 от ЗДДФЛ данъчнозадължени лица по закона са:
– местните и чуждестранни физически лица, които са носители на задължението по този закон;
– местните и чуждестранните лица, задължени да удържат и внасят данъци по този закон.
Носител на задължението за данъци по ЗДДФЛ е конкретното физическо лице, получател на дохода, включително и когато това лице е непълнолетно.
На основание чл.8, ал.6 т.5 от Закона за данъците върху доходите на физически лица, доходите от наем или друго предоставяне за ползване на движимо или недвижимо имущество са облагаеми.
Според разпоредбите на чл. 122, ал. 1 от Семейния кодекс „Носител на родителски права и задължения по отношение на ненавършилите пълнолетие деца е всеки родител, а разпоредбата на чл. 10, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/ указва, чемалолетните, непълнолетните и поставените под запрещение физически лица се представляват от техните родители, съответно настойници или попечители.
Следователно, при получаване на дохода от наем на имот, собственост на непълнолетно дете, същото се явява данъчно задължено лице чрез законния си представител – родител /ли/, които следва да декларират този доход.
В подаваната декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ, част ІІ Данни за данъчно задълженото лице следва да се впишат данните на непълнолетното дете, а в част ІІІ – Данни за упълномощеното лице или за законния представител следва да посочите данните на родителя /законния представител/.
По втори въпрос:
Дължимият данък следва да внесете от името на непълнолетното дете, в републиканския бюджет по сметка на териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по постоянния му адрес. /чл. 68, ал.1 от ЗДДФЛ/.
По трети въпрос:
На основание чл. 50, ал. 1 от ЗДДФЛ, местните физически лица подават годишна данъчна декларация по образец за придобитите през годината доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа. В ал. 8 от същата разпоредба е пояснено, че годишната данъчна декларация по ал.1 за доходите на малолетните, непълнолетните и поставените под запрещение физически лица се подава от родителите, съответно настойниците или попечителите.
Относно прилагането на Закона за здравното осигуряване:
По четвърти въпрос:
Кръгът на лицата, подлежащи на задължително здравно осигуряване, е определен в чл. 33 от Закона за здравното осигуряване /ЗЗО/. Задължително осигурени в Националната здравноосигурителна каса /НЗОК/ са всички български граждани, които не са граждани и на друга държава, както и българските граждани, които са граждани и на друга държава и постоянно живеят на територията на Република България /чл. 33, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗЗО/.
На основание чл. 40, ал. 3, т. 1 от ЗЗО лицата до 18-годишна възраст и след навършване на тази възраст, ако учат редовно – до завършване на средно образование, се осигуряват за сметка на републиканския бюджет, освен ако не са осигурени по реда на чл. 40, ал. 1 от ЗЗО.
Съгласно чл. 40, ал. 5 /посл. изм. – ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г./ от ЗЗО лицата, които не подлежат на осигуряване по чл. 40, ал. 1, 2 и 3 от ЗЗО, са длъжни да:  1. внасят осигурителни вноски върху осигурителен доход не по-малък от половината от минималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване – до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят, и извършват годишно изравняване на осигурителния доход съгласно данните от данъчната декларация като окончателните осигурителни вноски се внасят в срока за нейното подаване.
Предвид цитираните разпоредби, непълнолетните Ви дъщери не дължат здравноосигурителни вноски върху доходите от наем, подлежащи на деклариране с ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ, тъй като те се осигуряват здравно за сметка на републиканския бюджет по реда на чл. 40, ал. 3, т. 1 от ЗЗО.

Оценете статията

Вашият коментар