действия при установено погиване на вещи, предмет на обезпечителни мерки, при спряно изпълнение на ревизионен акт

Изх. № М-24-36-93
Дата: 13.01.2016 год.
ДОПК, чл. 153, ал. 3;
ДОПК, чл. 157;
ДОПК, чл. 199.
Относно: действия при установено погиване на вещи, предмет на обезпечителни мерки, при спряно изпълнение на ревизионен акт
Вна(НАП) е постъпило Ваше писмено запитване, заведено с вх. № М 24-36-93 от 13.11.2015 г., относно искане за замяна на наложени обезпечителни мерки при спряно изпълнение.
В запитването е посочено, че искането е подадено, тъй като движимите вещи, послужили за обезпечение при спиране на изпълнението от Директора на дирекция ОДОП, са погинали. Предложено е аналогично обезпечение с други две движими вещи.
Поставени саследните въпроси:
1.Допустима ли е исканата замяна, след като директорът на дирекция ОДОП е постановил решение за спиране на изпълнението?
2.При извършване на замяната, остава ли в сила спирането на изпълнението?
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относиматанормативна уредба, на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите (ЗНАП), изразявам следното становище по поставените от Вас въпроси:
Директорът на дирекция ОДОП е постановил спиране на изпълнението на основание чл. 153, ал. 3 от ДОПК като е приел, че задължението по обжалвания ревизионен акт е обезпечено с движимите вещи, върху които е наложено обезпечение от публичния изпълнител. Считам, че след погиване на вещите, приети като обезпечение, постановеното спиране се преустановява – т.е. актът подлежи на принудително изпълнение. В тези случаи не следва да се извършва замяна на основание чл. 199 от ДОПК, тъй като при същата запорираната/възбранената вещ се заменя с друга, а в конкретния случай липсва предмета на обезпечението.
В 3 – дневен срок от узнаване на обстоятелството за погиването на съответните вещи, публичните изпълнители следва да предприемат действия за събиране на необходимите официални документи, удостоверяващи погиването (например констативни протоколи от съответните компетентни органи – Главни дирекции “Национална полиция“, “Пожарна безопасност и защита на населението“ при МВР; Общински и Областни администрации в случаите на бедствия, аварии и извънредни ситуации, застрахователни дружества при изискването на документи относно размера на вредата и др.) Въз основа на установените факти, обстоятелства и събрани доказателства, публичните изпълнители издават протокол (Сд – 26), в който изчерпателно обективират извършените от тях действия и направени констатации. Наложените обезпечителни мерки върху погиналата вещ се отменят.
С целда се осигури ефективността на процеса по принудително изпълнение на установеното публично вземане, едновременно с гореописаните действия и в случай, че задълженото лице притежава друго собствено имущество или вземане от трето лице
(в т.ч. вземане за обезщетение от застраховател, когато погиналата вещ е застрахована), публичният изпълнител налага обезпечителни мерки върху него. Върху същото публичният изпълнител може да насочва изпълнение до постановяване на новоспиране.
В тези случаи не съществува пречка, при подаване на ново искане за спиране, изпълнението отново да бъде спряно при наличие на законовите основания за това.
Компетентен за произнасяне по искането за спиране на изпълнението е органът, пред който е висящо производството по обжалване на акта-съответно решаващият орган – в рамките на правомощията си по чл. 153 от ДОПК, съответно съдът – по чл. 157 от ДОПК.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕНДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА
ПРИХОДИТЕ:
/Б. АТАНАСОВ/