доходи по чл. 12, ал.5 от ЗКПО.

Изх. № 24-34-824
Дата:25.02.2008 г.
Относно: доходи по чл. 12, ал.5 от ЗКПО.
По повод Ваше писмено запитване с вх.№ 24-34-824/ 29.10.2007 г. по описа нана Националната агенция за приходите. Ви уведомявам следното:
В писмото е изложено, че „………………..“ ЕООД е сключило договор с „………….“ ООД -…………… Местното дружество е възложило на английското да организира и продуцира музикална продукция. Извън възнаграждението, което ще получи “……………..”за дейността си във Великобритания, страните са се договорили на изпълнителя да му бъдат възстановени направените за сметка на „………………. „ разходи, за което изпълнителят регулярно издава фактура на възложителя. Финансовите ангажименти на „……………” са да заплати възнаграждение на „…………” за организирането на музикална продукция и му възстанови направените от него разходи (извършени от продуцента – физическо лице по престоя във Великобритания, наемане и оборудване на студио за извършване на записа, заплащане на оркестър, заплащане на възнаграждение на адвокати) за сметка на възложителя. Поставен е въпрос дали подлежат на облагане с данък при източника възстановените разходи за сметка на „…………………”на какво основание.
Тъй като не е приложен сключения договор, изразяваме принципно становище.
Доходите от източник в страната, посочени в чл. 12, ал.5 от ЗКПО на чуждестранни юридически лица. които не са реализирани чрез място на стопанска дейност в страната, подлежат на облагане с данък при източника, който е окончателен. За целите на данъчното облагане определящо за квалифицирането на дохода е дали музикалната продукция е обект па авторски или сродни на него права или не.
По смисъла на § 1. т.8 от ДР на ЗКПО „Авторски и лицензионни възнаграждения“ са плащанията от всякакъв вид, получени за: използването или за правото на използване на всяко авторско право за литературно, художествено или научно произведение, включително кинофилми, записи на радио- или телевизионно предаване или софтуер: на всеки патент, топологии на интегралните схеми, марка, промишлен дизайн или полезен модел, план, секретна формула или процес или за използване на или за правото на използване на промишлено, търговско или научно оборудване, или за информация, отнасяща се до промишлен, търговски или научен опит.
Посочените в запитването доходи, платими на английското дружество, ще попаднат в обхвата на понятието „авторски и лицензионни възнаграждения“, ако продукцията е обект на авторски или сродни на него права и ще подлежат на облагане с данък при източника но чл.195 от ЗКПО във връзка с чл.12, ал.5. т.З от същия закон.
Ако музикалната продукция не е обект на авторско право, плащанията към „……..”ще попаднат в обхвата на понятието „възнаграждения за технически услуги“ с консултантско естество – § 1, т.9 от ДР на ЗКПО, облагаеми с данък при източника по чл. 195 във връзка с чл. 12. ал.5. т.4 от ЗКПО.
1
Обстоятелството, че финансовите ангажименти на възложителя са детайл измра н и (и фактурирани отделно) – възнаграждение и възстановими разходи е по-скоро формиране на себестойност на проекта и не би следвало да повлияе на данъчното им третиране, като обща стойност на дохода но чл.12, ал.5. т.З и 4 от ЗКПО.
Независимо дали в конкретния случай доходът на чуждестранното лице се квалифицира като възнаграждение за технически услуги или авторски и лицензионни възнаграждения, по силата на СИДДО с Великобритания (чл. 7, ал.1 или чл. 1 I. ал. 1 от спогодбата) те ще бъдат освободени от облагане с данък при източника в България след удостоверяване на основанията за прилагането на спогодбата. Процедурата за прилагане на СИДДО е уредена в глава шестнадесета, раздел трети, чл.135 и сл. от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
//’

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Изх. №20-00-100

Изх. №20-00-10020.03.2020 г. чл. 7, ал. 1 от ЗДДСчл. 12, ал. 1 от ЗДДСчл. 17, ал. 1 от ЗДДСчл. 17, ал. 2 от ЗДДСчл. 28,

ЗДДФЛ, чл.43, aл. 2,ЗДДФЛ, чл.18,КСО, чл.4, aл. 3, т. 4,ЗЗО, чл.40, aл. 1, т. 4,КСО, чл.4, aл. 3, т. 5,КСО, чл.4, aл. 3, т. 6

Изх УВАЖАЕМИ Г-Н ………………………,В отговор на направеното от Вас запитване с писмо вх.№96-00-293/26.06.2008г.при Дирекция «ОУИ» Пловдив и в съответствие с данъчното и осигурително законодателство изразяваме

ЗДДС, т. 15, параграф 1

№ 1102/20.08.2013г. и № 1102-2/13.09.2013г.§1, т.15 ДР ЗДДСВ писмено запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” …… с вх. № ………….2013г. е посочено, че

Прилагане на ЗМДТ.

Относно: Прилагане на ЗМДТ. В Дирекция „ОДОП” – Пловдив постъпи писмено запитване с вх. № ………/10.09.2014 г., препратено по компетентност от ЦУ на НАП, относно

право на приспадане на данъчен кредит по договори за лизинг с предмет леки автомобили, както и във връзка с разходите, свързани с тяхната експлоатация съгласно разпоредбите на ЗДДС.

Изх. № М-26-Н-48Дата: 16.07.2013 год.ЗДДС, чл. 70, ал. 2Относно: право на приспадане на данъчен кредит по договори за лизинг с предмет леки автомобили, както и

aabed