Доказване на здравноосигурителен статус от осиновител, полагал грижи за инвалид със загубена работоспособност над 90 на сто и добавка за чужда помощ

ОТНОСНО: Доказване на здравноосигурителен статус от осиновител, полагал грижи за инвалид със загубена работоспособност над 90 на сто и добавка за чужда помощ
Съгласно чл. 40, ал. 3, т. 9 (предишна т. 8 – ДВ, бр. 18 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) от ЗЗО за сметка на републиканския бюджет се осигуряват, освен ако не са осигурени по реда на ал. 1, родителите, осиновителите или съпрузите, които полагат грижи за инвалиди със загубена работоспособност над 90 на сто, които постоянно се нуждаят от чужда помощ. Данните за лицата по чл. 40, ал. 3, т. 9 от ЗЗО се подават с Декларация образец № 3 „Данни за здравно осигуряване на лица, осигурени от републиканския бюджет, от фонд „Безработица” и други” от дирекциите „Социално подпомагане”, чрез които се провежда осигуряването им.
Относно доказателствените документи за изясняване или коригиране на здравноосигурителния статус на лицата по чл. 40, ал. 3, т. 9 от ЗЗО в процедурите на дирекциите/отделите „Обслужване” е посочено, че осигурените лица представят следните документи:
?За родители, осиновители или съпрузи, които полагат грижи за лица с намалена работоспособност над 90%, за периоди до 31.12.2002 г. -копия от решенията на ТЕЛК/НЕЛК и декларация (свободен текст), че полагащите грижи не са имали доходи, върху които са се дължали вноски за здравно осигуряване;
?За неосигурени периоди след 01.01.2003 г. – служебна бележка от съответната Дирекция на Агенцията за социално подпомагане, че за лицето са внасяни вноски на основание чл. 40, ал. 2, т. 8 от ЗЗО (сегашна ал. 3, т. 9 – ДВ, бр. 18 от 2006 г.).
Според описаната фактическа обстановка в запитването и приложените към същото документи е видно, че е извършено непълно осиновяване от бабата и дядото на дете, ненавършило 16-годишна възраст, чийто рождени родители са починали. Детето е инвалид с 92 на сто загубена работоспособност с право на добавка за чужда помощ, съгласно валидни ЕР на ТЕЛК. Въпросът, който задавате е, може ли да се изчисти периода до 31 декември 2002г. без здравни вноски на дядото на основание посочената по-горе процедура – въз основа на ЕР на ТЕЛК, в които е посочено не неговото име, а това на бабата.
Съгласно чл. 62 от Семейния кодекс в случаите на непълно осиновяване между осиновения и неговите низходящи от една страна и осиновителя възникват права и задължения като между роднини по произход като правата и задълженията с роднините им по произход се запазват. При това осиновяване родителските права и задължения преминават върху осиновителя, а рождените родители не наследяват осиновения. Следователно разпоредбата на чл. 40, ал. 3, т. 9 от ЗЗО може да се приложи и в случаите на непълно осиновяване, ако са налице останалите изисквания на закона: лицето да полага грижи за инвалид със загубена работоспособност над 90 на сто, нуждаещ се от постоянна чужда помощ, и за това време да не подлежи на осигуряване по реда на чл. 40, ал. 1 от ЗЗО.
Съгласно чл. 2, ал. 2 от Наредбата за медицинската експертиза на работоспособността (НМЕР) експертизата на намалените възможности за социална адаптация на децата до 16-годишна възраст се извършва по реда на наредбата. В чл. 63, ал. 2 от наредбата е предвиденопри тежка степен на намалена работоспособност (над 90 на сто) ТЕЛК (НЕЛК) да се произнася и по потребността от чужда помощ. Чужда помощ се определя на лица, които не са в състояние да се самообслужват в битово отношение (ставане, обличане, тоалет, хранене и др.), на слепи, както и на психично болни, които не са в състояние да контролират действията си (чл. 63, ал. 2). От изложеното следва, че в решението ТЕЛК (НЕЛК) определя необходимостта от чужда помощ за инвалида, а не лицето, което да се грижи за него. Лицата, които могат да полагат грижи за неработоспособния за целите на здравното осигуряване са посочени в чл. 40, ал. 3, т. 9 от ЗЗО и такива могат да бъдат осиновителите на инвалид с над 90 на сто загубена работоспособност и добавка за чужда помощ, като от това право може да се възползва всеки един от осиновителите. Полагането на грижи от осиновителя за осиновеното дете не се удостоверява с документ, а е задължение, което произтича от самия акт на осиновяване, с който между тях възникват отношения като между родител и дете. Ето защо, лицата по чл. 40, ал. 3, т. 9 от ЗЗО декларират пред органите по приходите (с декларация свободен текст), че са полагали грижи за инвалид и за това време не са били осигурявани на друго основание по чл. 40, ал. 1 от ЗЗО. Вписването на името на единия от осиновителите (родителите) в ЕР на ТЕЛК/НЕЛК е поради качеството му на законен представител на детето при освидетелстването му. Съгласно чл. 3 от Закона за лицата и семейството лицата, които не са навършили 14-годишна възраст, са малолетни. Вместо тях и от тяхно име правни действия извършват техните законни представители – родители или настойници.
На основание гореизложеното, въз основа на декларация от осиновител, че не е бил осигуряван, тъй като е полагал грижи за дете, с процент загубена работоспособност над 90 на сто и добавка за чужда помощ, определени съгласно валидно ЕР на ТЕЛК, могат да се оправдаят периодибез здравни вноски на това лице (до 31 декември 2002 г.), независимо от факта, че осиновяването е непълно и, че в ЕР е вписано името на другия осиновител.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Оценете статията Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково

Прочети »