Документиране на доставки на течни горива.

ОТНОСНО: Документиране на доставки на течни горива.
В запитването е изложена следната фактическа обстановка: „Т” ЕООД има договор с „ЕБ” АД да закупува горива от тяхната верига бензиностанции, като горивата се закупуват чрез издадени поименни карти на които е изписан регистрационния номер на автомобила имащ право да зарежда с нея. След изтичане на договорен период се издава фактура с опис на зареденото количество и стойност на покупките за всеки автомобил за това време. Плащането се извършва по банков път. „ПП” ООД сключва договор с „Т” ЕООД да се присъедини към горепосочения договор като зарежда собствените си автомобили. Съгласно договора „Т” ЕООД издава фактура на „ПП” ООД, с която се префактурира зареденото количество и стойността на покупките. Плащането се извършва по банков път.
Зададени са следните въпроси:
1. Има ли право „ПП” ООД да ползва данъчен кредит?
2. Ще бъде ли признат за счетоводен разход закупеното гориво и ако се признава следва ли фактурата да бъде придружена от касов бон след като няма фактическа продажба на течни горива, чрез средства за измерване на разход одобрени по Закона за измерванията, а само префактуриране на количества, за които веднъж има издаден касов бон от ЕСФП на „ЕБ” АД в момента на фактическото зареждане на автомобилите?
В отговор на поставените от Вас въпрос, изразяваме принципно становище:
По отношение правото на приспадане на данъчен кредит следва да имате предвид, че същото ще е налице в случай, че са изпълнени условията на чл. 69 и чл. 71 от ЗДДС и когато за същите не са налице ограниченията, посочени в чл. 70 от същия закон. Съгласно чл. 71, т. 1 от ЗДДС, за да упражни правото си на приспадане на данъчен кредит, лицето следва да притежава данъчен документ, съставен в съответствие с изискванията на чл. 114 и 115 от същия закон, в който данъкът е посочен на отделен ред – по отношение на доставки на стоки или услуги, по които лицето е получател. Видно от текста на тази норма, необходимо условие за упражняване правото на приспадане на данъчен кредит е лицата да притежават фактура или известие към фактура.
В т.2.2. от Приложение № 1 към договора, сключен между „ЕБ” АД и „Т” ЕООД е посочено, че картата е непрехвърлима и може да се ползва само от самия клиент или от неговите оправомощени сътрудници.
При условие, че отговаряте на условията в т.2.2. от Приложение № 1 към договора, т.е Вие сте оправомощен сътрудникна „Т” ЕООД и притежавате фактура за доставката на гориво условието посочено в чл. 71, т. 1 от ЗДДС, ще е налице.
По отношение на признаването на този разход за целите на Закона за корпоративното подоходно облагане за лицата, получатели на тези доставки, същият следва да бъде признат поначало за данъчни цели (освен ако не са налице някакви други обстоятелства, водещи до непризнаване).
При извършване на контрол задължените лица могат да докажат всички тези обстоятелства чрез сключените договори и конкретните счетоводни документи за тяхното изпълнение (фактури, платежни нареждания, фискални бележки и т.н.), като всички тези доказателства следва да се преценяват в тяхната съвкупност, а не взети отделно и сами за себе си.
Становище по подобен казус е изразено с писмо изх.№ 26-Л-39/18.01.2008 г. на МФ и НАП относно документиране на доставки на течни горива чрез електронна система с фискална памет, собственост на лице, различно от доставчика на горива.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Приложение на Наредба № Н-18/13.12.2006г. на МФ за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства.

ОТНОСНО: Приложение наНаредба № Н-18/13.12.2006г. на МФ за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства.Физическо лице закупува дизелово гориво за отопление

Кибер и документално престъпление

ОТНОСНО: Кибер и документално престъпление В Дирекция ОДОП …. постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 20-15-177 от 27.07.2018 г., в което описвате следната фактическа

ЗМДТ, чл.28, aл. 1,ЗМДТ, чл.60, aл. 1

Изх. № 04-19-1315София 25.10.2006 ДО …………………Г-жо ……………, Във връзка с решение на министъра на финансите съобщенията за задълженията за данъка върху недвижимите имоти и таксата

ЗЗО, чл.33, aл. 2

ДИРЕКЦИЯ„OБЖАЛВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО” 1_4/14.02.2011 гЗЗО, чл.33,ал.2Във връзка с Ваше запитване, постъпило вДирекция „ОУИ” – гр. ……., заведено с вх. № ………….2011 г., изразяваме